Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for foot (6 entries) (3.7626 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foot-, *foot*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Foot \Foot\ (f[oo^]t), n.; pl. {Feet} (f[=e]t). [OE. fot, foot, pl. fet, feet. AS. f[=o]t, pl. f[=e]t; akin to D. voet, OHG. fuoz, G. fuss, Icel. f[=o]tr, Sw. fot, Dan. fod, Goth. f[=o]tus, L. pes, Gr. poy`s, Skr. p[=a]d, Icel. fet step, pace measure of a foot, feta to step, find one's way. [root]77, 250. Cf. {Antipodes}, {Cap-a-pie}, {Expedient}, {Fet} to fetch, {Fetlock}, {Fetter}, {Pawn} a piece in chess, {Pedal}.] 1. (Anat.) The terminal part of the leg of man or an animal; esp., the part below the ankle or wrist; that part of an animal upon which it rests when standing, or moves. See {Manus}, and {Pes}. [1913 Webster] 2. (Zool.) The muscular locomotive organ of a mollusk. It is a median organ arising from the ventral region of body, often in the form of a flat disk, as in snails. See Illust. of {Buccinum}. [1913 Webster] 3. That which corresponds to the foot of a man or animal; as, the foot of a table; the foot of a stocking. [1913 Webster] 4. The lowest part or base; the ground part; the bottom, as of a mountain, column, or page; also, the last of a row or series; the end or extremity, esp. if associated with inferiority; as, the foot of a hill; the foot of the procession; the foot of a class; the foot of the bed;; the foot of the page. [1913 Webster] And now at foot Of heaven's ascent they lift their feet. --Milton. [1913 Webster] 5. Fundamental principle; basis; plan; -- used only in the singular. [1913 Webster] Answer directly upon the foot of dry reason. --Berkeley. [1913 Webster] 6. Recognized condition; rank; footing; -- used only in the singular. [R.] [1913 Webster] As to his being on the foot of a servant. --Walpole. [1913 Webster] 7. A measure of length equivalent to twelve inches; one third of a yard. See {Yard}. [1913 Webster] Note: This measure is supposed to be taken from the length of a man's foot. It differs in length in different countries. In the United States and in England it is 304.8 millimeters. [1913 Webster] 8. (Mil.) Soldiers who march and fight on foot; the infantry, usually designated as the foot, in distinction from the cavalry. "Both horse and foot." --Milton. [1913 Webster] 9. (Pros.) A combination of syllables consisting a metrical element of a verse, the syllables being formerly distinguished by their quantity or length, but in modern poetry by the accent. [1913 Webster] 10. (Naut.) The lower edge of a sail. [1913 Webster] Note: Foot is often used adjectively, signifying of or pertaining to a foot or the feet, or to the base or lower part. It is also much used as the first of compounds. [1913 Webster] {Foot artillery}. (Mil.) (a) Artillery soldiers serving in foot. (b) Heavy artillery. --Farrow. {Foot bank} (Fort.), a raised way within a parapet. {Foot barracks} (Mil.), barracks for infantery. {Foot bellows}, a bellows worked by a treadle. --Knight. {Foot company} (Mil.), a company of infantry. --Milton. {Foot gear}, covering for the feet, as stocking, shoes, or boots. {Foot hammer} (Mach.), a small tilt hammer moved by a treadle. {Foot iron}. (a) The step of a carriage. (b) A fetter. {Foot jaw}. (Zool.) See {Maxilliped}. {Foot key} (Mus.), an organ pedal. {Foot level} (Gunnery), a form of level used in giving any proposed angle of elevation to a piece of ordnance. --Farrow. {Foot mantle}, a long garment to protect the dress in riding; a riding skirt. [Obs.] {Foot page}, an errand boy; an attendant. [Obs.] {Foot passenger}, one who passes on foot, as over a road or bridge. {Foot pavement}, a paved way for foot passengers; a footway; a trottoir. {Foot poet}, an inferior poet; a poetaster. [R.] --Dryden. {Foot post}. (a) A letter carrier who travels on foot. (b) A mail delivery by means of such carriers. {Fot pound}, & {Foot poundal}. (Mech.) See {Foot pound} and {Foot poundal}, in the Vocabulary. {Foot press} (Mach.), a cutting, embossing, or printing press, moved by a treadle. {Foot race}, a race run by persons on foot. --Cowper. {Foot rail}, a railroad rail, with a wide flat flange on the lower side. {Foot rot}, an ulcer in the feet of sheep; claw sickness. {Foot rule}, a rule or measure twelve inches long. {Foot screw}, an adjusting screw which forms a foot, and serves to give a machine or table a level standing on an uneven place. {Foot secretion}. (Zool.) See {Sclerobase}. {Foot soldier}, a soldier who serves on foot. {Foot stick} (Printing), a beveled piece of furniture placed against the foot of the page, to hold the type in place. {Foot stove}, a small box, with an iron pan, to hold hot coals for warming the feet. {Foot tubercle}. (Zool.) See {Parapodium}. {Foot valve} (Steam Engine), the valve that opens to the air pump from the condenser. {Foot vise}, a kind of vise the jaws of which are operated by a treadle. {Foot waling} (Naut.), the inside planks or lining of a vessel over the floor timbers. --Totten. {Foot wall} (Mining), the under wall of an inclosed vein. [1913 Webster] {By foot}, or {On foot}, by walking; as, to pass a stream on foot. {Cubic foot}. See under {Cubic}. {Foot and mouth disease}, a contagious disease (Eczema epizo["o]tica) of cattle, sheep, swine, etc., characterized by the formation of vesicles and ulcers in the mouth and about the hoofs. {Foot of the fine} (Law), the concluding portion of an acknowledgment in court by which, formerly, the title of land was conveyed. See {Fine of land}, under {Fine}, n.; also {Chirograph}. (b). {Square foot}. See under {Square}. {To be on foot}, to be in motion, action, or process of execution. {To keep the foot} (Script.), to preserve decorum. "Keep thy foot when thou goest to the house of God." --Eccl. v. 1. {To put one's foot down}, to take a resolute stand; to be determined. [Colloq.] {To put the best foot foremost}, to make a good appearance; to do one's best. [Colloq.] {To set on foot}, to put in motion; to originate; as, to set on foot a subscription. {To} {put one on his feet}, or {set one on his feet}, to put one in a position to go on; to assist to start. {Under foot}. (a) Under the feet; (Fig.) at one's mercy; as, to trample under foot. --Gibbon. (b) Below par. [Obs.] "They would be forced to sell . . . far under foot." --Bacon. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Foot \Foot\ (f[oo^]t), v. i. [imp. & p. p. {Footed}; p. pr. & vb. n. {Footing}.] 1. To tread to measure or music; to dance; to trip; to skip. --Dryden. [1913 Webster] 2. To walk; -- opposed to ride or fly. --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Foot \Foot\, v. t. 1. To kick with the foot; to spurn. --Shak. [1913 Webster] 2. To set on foot; to establish; to land. [Obs.] [1913 Webster] What confederacy have you with the traitors Late footed in the kingdom? --Shak. [1913 Webster] 3. To tread; as, to foot the green. --Tickell. [1913 Webster] 4. To sum up, as the numbers in a column; -- sometimes with up; as, to foot (or foot up) an account. [1913 Webster] 5. To seize or strike with the talon. [Poet.] --Shak. [1913 Webster] 6. To renew the foot of, as of a stocking. --Shak. [1913 Webster] {To foot a bill}, to pay it. [Colloq.] -- {To foot it}, to walk; also, to dance. [1913 Webster] If you are for a merry jaunt, I'll try, for once, who can foot it farthest. --Dryden. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: foot n 1: the part of the leg of a human being below the ankle joint; "his bare feet projected from his trousers"; "armored from head to foot" [syn: {foot}, {human foot}, {pes}] 2: a linear unit of length equal to 12 inches or a third of a yard; "he is six feet tall" [syn: {foot}, {ft}] 3: the lower part of anything; "curled up on the foot of the bed"; "the foot of the page"; "the foot of the list"; "the foot of the mountain" [ant: {head}] 4: the pedal extremity of vertebrates other than human beings [syn: {animal foot}, {foot}] 5: lowest support of a structure; "it was built on a base of solid rock"; "he stood at the foot of the tower" [syn: {foundation}, {base}, {fundament}, {foot}, {groundwork}, {substructure}, {understructure}] 6: any of various organs of locomotion or attachment in invertebrates [syn: {foot}, {invertebrate foot}] 7: travel by walking; "he followed on foot"; "the swiftest of foot" 8: a member of a surveillance team who works on foot or rides as a passenger 9: an army unit consisting of soldiers who fight on foot; "there came ten thousand horsemen and as many fully-armed foot" [syn: {infantry}, {foot}] 10: (prosody) a group of 2 or 3 syllables forming the basic unit of poetic rhythm [syn: {metrical foot}, {foot}, {metrical unit}] 11: a support resembling a pedal extremity; "one foot of the chair was on the carpet" v 1: pay for something; "pick up the tab"; "pick up the burden of high-interest mortgages"; "foot the bill" [syn: {foot}, {pick}] 2: walk; "let's hoof it to the disco" [syn: {foot}, {leg it}, {hoof}, {hoof it}] 3: add a column of numbers [syn: {foot}, {foot up}] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: FOOT Forum for Object Oriented Technology (CERN, OOP) From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: foot [fɔo] football; soccer

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.7626 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).