Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for fool (6 entries) (4.8444 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fool-, *fool*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fool \Fool\, n. [Cf. F. fouler to tread, crush. Cf. 1st {Foil}.] A compound of gooseberries scalded and crushed, with cream; -- commonly called gooseberry fool. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fool \Fool\, n. [OE. fol, n. & adj., F. fol, fou, foolish, mad; a fool, prob. fr. L. follis a bellows, wind bag, an inflated ball; perh. akin to E. bellows. Cf. {Folly}, {Follicle}.] 1. One destitute of reason, or of the common powers of understanding; an idiot; a natural. [1913 Webster] 2. A person deficient in intellect; one who acts absurdly, or pursues a course contrary to the dictates of wisdom; one without judgment; a simpleton; a dolt. [1913 Webster] Extol not riches, then, the toil of fools. --Milton. [1913 Webster] Experience keeps a dear school, but fools will learn in no other. --Franklin. [1913 Webster] 3. (Script.) One who acts contrary to moral and religious wisdom; a wicked person. [1913 Webster] The fool hath said in his heart, There is no God. --Ps. xiv. 1. [1913 Webster] 4. One who counterfeits folly; a professional jester or buffoon; a retainer formerly kept to make sport, dressed fantastically in motley, with ridiculous accouterments. [1913 Webster] Can they think me . . . their fool or jester? --Milton. [1913 Webster] {April fool}, {Court fool}, etc. See under {April}, {Court}, etc. {Fool's cap}, a cap or hood to which bells were usually attached, formerly worn by professional jesters. {Fool's errand}, an unreasonable, silly, profitless adventure or undertaking. {Fool's gold}, iron or copper pyrites, resembling gold in color. {Fool's paradise}, a name applied to a limbo (see under {Limbo}) popularly believed to be the region of vanity and nonsense. Hence, any foolish pleasure or condition of vain self-satistaction. {Fool's parsley} (Bot.), an annual umbelliferous plant ({Aethusa Cynapium}) resembling parsley, but nauseous and poisonous. {To make a fool of}, to render ridiculous; to outwit; to shame. [Colloq.] {To play the fool}, to act foolishly; to act the buffoon; to act a foolish part. "I have played the fool, and have erred exceedingly." --1 Sam. xxvi. 21. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fool \Fool\, v. i. [imp. & p. p. {Fooled}; p. pr. & vb. n. {Fooling}.] To play the fool. [1913 Webster] 2. To waste time in unproductive activity; to spend time in idle sport or mirth; to trifle; to toy. Syn: fool around. [PJC] Is this a time for fooling? --Dryden. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fool \Fool\, v. t. 1. To infatuate; to make foolish. --Shak. [1913 Webster] For, fooled with hope, men favor the deceit. --Dryden. [1913 Webster] 2. To use as a fool; to deceive in a shameful or mortifying manner; to impose upon; to cheat by inspiring foolish confidence; as, to fool one out of his money. [1913 Webster] You are fooled, discarded, and shook off By him for whom these shames ye underwent. --Shak. [1913 Webster] {To fool away}, to get rid of foolishly; to spend in trifles, idleness, folly, or without advantage. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: fool n 1: a person who lacks good judgment [syn: {fool}, {sap}, {saphead}, {muggins}, {tomfool}] 2: a person who is gullible and easy to take advantage of [syn: {chump}, {fool}, {gull}, {mark}, {patsy}, {fall guy}, {sucker}, {soft touch}, {mug}] 3: a professional clown employed to entertain a king or nobleman in the Middle Ages [syn: {jester}, {fool}, {motley fool}] v 1: make a fool or dupe of [syn: {fool}, {gull}, {befool}] 2: spend frivolously and unwisely; "Fritter away one's inheritance" [syn: {fritter}, {frivol away}, {dissipate}, {shoot}, {fritter away}, {fool}, {fool away}] 3: fool or hoax; "The immigrant was duped because he trusted everyone"; "You can't fool me!" [syn: {gull}, {dupe}, {slang}, {befool}, {cod}, {fool}, {put on}, {take in}, {put one over}, {put one across}] 4: indulge in horseplay; "Enough horsing around--let's get back to work!"; "The bored children were fooling about" [syn: {horse around}, {arse around}, {fool around}, {fool}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: fool n. As used by hackers, specifically describes a person who habitually reasons from obviously or demonstrably incorrect premises and cannot be persuaded by evidence to do otherwise; it is not generally used in its other senses, i.e., to describe a person with a native incapacity to reason correctly, or a clown. Indeed, in hackish experience many fools are capable of reasoning all too effectively in executing their errors. See also {cretin}, {loser}, {fool file}. The Algol 68-R compiler used to initialize its storage to the character string "F00LF00LF00LF00L..." because as a pointer or as a floating point number it caused a crash, and as an integer or a character string it was very recognizable in a dump. Sadly, one day a very senior professor at Nottingham University wrote a program that called him a fool. He proceeded to demonstrate the correctness of this assertion by lobbying the university (not quite successfully) to forbid the use of Algol on its computers. See also {DEADBEEF}.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 4.8444 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).