Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for foil (5 entries) (4.229 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foil-, *foil*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Foil \Foil\ (foil), v. t. [imp. & p. p. {Foiled} (foild); p. pr. & vb. n. {Foiling}.] [F. fouler to tread or trample under one's feet, to press, oppress. See {Full}, v. t.] 1. To tread under foot; to trample. [1913 Webster] King Richard . . . caused the ensigns of Leopold to be pulled down and foiled under foot. --Knoless. [1913 Webster] Whom he did all to pieces breake and foyle, In filthy durt, and left so in the loathely soyle. --Spenser. [1913 Webster] 2. To render (an effort or attempt) vain or nugatory; to baffle; to outwit; to balk; to frustrate; to defeat. [1913 Webster] And by ? mortal man at length am foiled. --Dryden. [1913 Webster] Her long locks that foil the painter's power. --Byron. [1913 Webster] 3. To blunt; to dull; to spoil; as, to foil the scent in chase. --Addison. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Foil \Foil\, n. [OE. foil leaf, OF. foil, fuil, fueil, foille, fueille, F. feuille, fr. L. folium, pl. folia; akin to Gr. ?, and perh. to E. blade. Cf. {Foliage}, {Folio}.] 1. A leaf or very thin sheet of metal; as, brass foil; tin foil; gold foil. [1913 Webster] 2. (Jewelry) A thin leaf of sheet copper silvered and burnished, and afterwards coated with transparent colors mixed with isinglass; -- employed by jewelers to give color or brilliancy to pastes and inferior stones. --Ure. [1913 Webster] 3. Anything that serves by contrast of color or quality to adorn or set off another thing to advantage. [1913 Webster] As she a black silk cap on him began To set, for foil of his milk-white to serve. --Sir P. Sidney. [1913 Webster] Hector has a foil to set him off. --Broome. [1913 Webster] 4. A thin coat of tin, with quicksilver, laid on the back of a looking-glass, to cause reflection. [1913 Webster] 5. (Arch.) The space between the cusps in Gothic architecture; a rounded or leaflike ornament, in windows, niches, etc. A group of foils is called trefoil, quatrefoil, quinquefoil, etc., according to the number of arcs of which it is composed. [1913 Webster] {Foil stone}, an imitation of a jewel or precious stone. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Foil \Foil\, v. t. [See 6th {File}.] To defile; to soil. [Obs.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Foil \Foil\, n. 1. Failure of success when on the point of attainment; defeat; frustration; miscarriage. --Milton. [1913 Webster] Nor e'er was fate so near a foil. --Dryden. [1913 Webster] 2. A blunt weapon used in fencing, resembling a smallsword in the main, but usually lighter and having a button at the point. [1913 Webster] Blunt as the fencer's foils, which hit, but hurt not. --Shak. [1913 Webster] Isocrates contended with a foil against Demosthenes with a word. --Mitford. [1913 Webster] 3. The track or trail of an animal. [1913 Webster] {To run a foil},to lead astray; to puzzle; -- alluding to the habits of some animals of running back over the same track to mislead their pursuers. --Brewer. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: foil n 1: a piece of thin and flexible sheet metal; "the photographic film was wrapped in foil" 2: anything that serves by contrast to call attention to another thing's good qualities; "pretty girls like plain friends as foils" [syn: {foil}, {enhancer}] 3: a device consisting of a flat or curved piece (as a metal plate) so that its surface reacts to the water it is passing through; "the fins of a fish act as hydrofoils" [syn: {hydrofoil}, {foil}] 4: picture consisting of a positive photograph or drawing on a transparent base; viewed with a projector [syn: {foil}, {transparency}] 5: a light slender flexible sword tipped by a button v 1: enhance by contrast; "In this picture, the figures are foiled against the background" 2: hinder or prevent (the efforts, plans, or desires) of; "What ultimately frustrated every challenger was Ruth's amazing September surge"; "foil your opponent" [syn: {thwart}, {queer}, {spoil}, {scotch}, {foil}, {cross}, {frustrate}, {baffle}, {bilk}] 3: cover or back with foil; "foil mirrors"

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 4.229 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).