Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for flush (8 entries) (5.9688 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flush-, *flush*.

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Flush \Flush\, n. 1. A sudden flowing; a rush which fills or overflows, as of water for cleansing purposes. [1913 Webster] In manner of a wave or flush. --Ray. [1913 Webster] 2. A suffusion of the face with blood, as from fear, shame, modesty, or intensity of feeling of any kind; a blush; a glow. [1913 Webster] The flush of angered shame. --Tennyson. [1913 Webster] 3. Any tinge of red color like that produced on the cheeks by a sudden rush of blood; as, the flush on the side of a peach; the flush on the clouds at sunset. [1913 Webster] 4. A sudden flood or rush of feeling; a thrill of excitement. animation, etc.; as, a flush of joy. [1913 Webster] 5. A flock of birds suddenly started up or flushed. [1913 Webster] 6. [From F. or Sp. flux. Cf. {Flux}.] A hand of cards, all of the same suit; -- especially significant in poker, where five cards of the same suit constitute a flush, which beats a straight but is beaten by a full house or four of a kind. [1913 Webster +PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Flush \Flush\, v. i. [imp. & p. p. {Flushed}; p. pr. & vb. n. {Flushing}.] [Cf. OE. fluschen to fly up, penetrate, F. fluz a flowing, E. flux, dial. Sw. flossa to blaze, and E. flash; perh. influenced by blush. [root]84.] 1. To flow and spread suddenly; to rush; as, blood flushes into the face. [1913 Webster] The flushing noise of many waters. --Boyle. [1913 Webster] It flushes violently out of the cock. --Mortimer. [1913 Webster] 2. To become suddenly suffused, as the cheeks; to turn red; to blush. [1913 Webster] 3. To snow red; to shine suddenly; to glow. [1913 Webster] In her cheek, distemper flushing glowed. --Milton. [1913 Webster] 4. To start up suddenly; to take wing as a bird. [1913 Webster] Flushing from one spray unto another. --W. Browne. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Flush \Flush\, v. i. (Mining) (a) To operate a placer mine, where the continuous supply of water is insufficient, by holding back the water, and releasing it periodically in a flood. (b) To fill underground spaces, especially in coal mines, with material carried by water, which, after drainage, constitutes a compact mass. [Webster 1913 Suppl.] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Flush \Flush\, v. t. 1. To cause to be full; to flood; to overflow; to overwhelm with water; as, to flush the meadows; to flood for the purpose of cleaning; as, to flush a sewer. [1913 Webster] 2. To cause the blood to rush into (the face); to put to the blush, or to cause to glow with excitement. [1913 Webster] Nor flush with shame the passing virgin's cheek. --Gay. [1913 Webster] Sudden a thought came like a full-blown rose, Flushing his brow. --Keats. [1913 Webster] 3. To make suddenly or temporarily red or rosy, as if suffused with blood. [1913 Webster] How faintly flushed. how phantom fair, Was Monte Rosa, hanging there! --Tennyson. [1913 Webster] 4. To excite; to animate; to stir. [1913 Webster] Such things as can only feed his pride and flush his ambition. --South. [1913 Webster] 5. To cause to start, as a hunter a bird. --Nares. [1913 Webster] 6. To cause to flow; to draw water from, or pour it over or through (a pond, meadow, sewer, etc.); to cleanse by means of a rush of water. [Webster 1913 Suppl.] {To flush a joints} (Masonry), to fill them in; to point the level; to make them flush. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Flush \Flush\, a. 1. Full of vigor; fresh; glowing; bright. [1913 Webster] With all his crimes broad blown, as flush as May. --Shak. [1913 Webster] 2. Affluent; abounding; well furnished or suppled; hence, liberal; prodigal. [1913 Webster] Lord Strut was not very flush in ready. --Arbuthnot. [1913 Webster] 3. (Arch. & Mech.) Unbroken or even in surface; on a level with the adjacent surface; forming a continuous surface; as, a flush panel; a flush joint. [1913 Webster] 4. (Card Playing) Consisting of cards of one suit. [1913 Webster] {Flush bolt}. (a) A screw bolt whose head is countersunk, so as to be flush with a surface. (b) A sliding bolt let into the face or edge of a door, so as to be flush therewith. {Flush deck}. (Naut.) See under {Deck}, n., 1. {Flush tank}, a water tank which can be emptied rapidly for flushing drainpipes, etc. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Flush \Flush\, adv. So as to be level or even. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: flush adv 1: squarely or solidly; "hit him flush in the face" 2: in the same plane; "set it flush with the top of the table" adj 1: of a surface exactly even with an adjoining one, forming the same plane; "a door flush with the wall"; "the bottom of the window is flush with the floor" 2: having an abundant supply of money or possessions of value; "an affluent banker"; "a speculator flush with cash"; "not merely rich but loaded"; "moneyed aristocrats"; "wealthy corporations" [syn: {affluent}, {flush}, {loaded}, {moneyed}, {wealthy}] n 1: the period of greatest prosperity or productivity [syn: {flower}, {prime}, {peak}, {heyday}, {bloom}, {blossom}, {efflorescence}, {flush}] 2: a rosy color (especially in the cheeks) taken as a sign of good health [syn: {bloom}, {blush}, {flush}, {rosiness}] 3: sudden brief sensation of heat (associated with menopause and some mental disorders) [syn: {hot flash}, {flush}] 4: a poker hand with all 5 cards in the same suit 5: the swift release of a store of affective force; "they got a great bang out of it"; "what a boot!"; "he got a quick rush from injecting heroin"; "he does it for kicks" [syn: {bang}, {boot}, {charge}, {rush}, {flush}, {thrill}, {kick}] 6: a sudden rapid flow (as of water); "he heard the flush of a toilet"; "there was a little gush of blood"; "she attacked him with an outpouring of words" [syn: {flush}, {gush}, {outpouring}] 7: sudden reddening of the face (as from embarrassment or guilt or shame or modesty) [syn: {blush}, {flush}] v 1: turn red, as if in embarrassment or shame; "The girl blushed when a young man whistled as she walked by" [syn: {blush}, {crimson}, {flush}, {redden}] 2: flow freely; "The garbage flushed down the river" 3: glow or cause to glow with warm color or light; "the sky flushed with rosy splendor" 4: make level or straight; "level the ground" [syn: {flush}, {level}, {even out}, {even}] 5: rinse, clean, or empty with a liquid; "flush the wound with antibiotics"; "purge the old gas tank" [syn: {flush}, {scour}, {purge}] 6: irrigate with water from a sluice; "sluice the earth" [syn: {sluice}, {flush}] 7: cause to flow or flood with or as if with water; "flush the meadows" From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: flush v. 1. [common] To delete something, usually superfluous, or to abort an operation. ?All that nonsense has been flushed.? 2. [Unix/C] To force buffered I/O to disk, as with an fflush(3) call. This is not an abort or deletion as in sense 1, but a demand for early completion! 3. To leave at the end of a day's work (as opposed to leaving for a meal). ?I'm going to flush now.? ?Time to flush.? 4. To exclude someone from an activity, or to ignore a person. ?Flush? was standard ITS terminology for aborting an output operation; one spoke of the text that would have been printed, but was not, as having been flushed. It is speculated that this term arose from a vivid image of flushing unwanted characters by hosing down the internal output buffer, washing the characters away before they could be printed. The Unix/C usage, on the other hand, was propagated by the fflush(3) call in C's standard I/O library (though it is reported to have been in use among BLISS programmers at {DEC} and on Honeywell and IBM machines as far back as 1965). Unix/C hackers found the ITS usage confusing, and vice versa. [crunchly-5] Crunchly gets {flush}ed.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.9688 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).