Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for flown (3 entries) (6.2099 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flown-, *flown*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Flown \Flown\, p. p. of {Fly}; -- often used with the auxiliary verb to be; as, the birds are flown. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Flown \Flown\, a. Flushed, inflated. Note: [Supposed by some to be a mistake for blown or swoln.] --Pope. [1913 Webster] Then wander forth the sons Of Belial, flown with insolence and wine. --Milton. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fly \Fly\ (fl[imac]), v. i. [imp. {Flew} (fl[=u]); p. p. {Flown} (fl[=o]n); p. pr. & vb. n. {Flying}.] [OE. fleen, fleen, fleyen, flegen, AS. fle['o]gan; akin to D. vliegen, OHG. fliogan, G. fliegen, Icel. flj[=u]ga, Sw. flyga, Dan. flyve, Goth. us-flaugjan to cause to fly away, blow about, and perh. to L. pluma feather, E. plume. [root]84. Cf. {Fledge}, {Flight}, {Flock} of animals.] 1. To move in or pass through the air with wings, as a bird. 2. To move through the air or before the wind; esp., to pass or be driven rapidly through the air by any impulse. [1913 Webster] 3. To float, wave, or rise in the air, as sparks or a flag. [1913 Webster] Man is born unto trouble, as the sparks fly upward. --Job v. 7. [1913 Webster] 4. To move or pass swiftly; to hasten away; to circulate rapidly; as, a ship flies on the deep; a top flies around; rumor flies. [1913 Webster] Fly, envious Time, till thou run out thy race. --Milton. [1913 Webster] The dark waves murmured as the ships flew on. --Bryant. [1913 Webster] 5. To run from danger; to attempt to escape; to flee; as, an enemy or a coward flies. See Note under {Flee}. [1913 Webster] Fly, ere evil intercept thy flight. --Milton. [1913 Webster] Whither shall I fly to escape their hands ? --Shak. [1913 Webster] 6. To move suddenly, or with violence; to do an act suddenly or swiftly; -- usually with a qualifying word; as, a door flies open; a bomb flies apart. [1913 Webster] {To fly about} (Naut.), to change frequently in a short time; -- said of the wind. {To fly around}, to move about in haste. [Colloq.] {To fly at}, to spring toward; to rush on; to attack suddenly. {To fly in the face of}, to insult; to assail; to set at defiance; to oppose with violence; to act in direct opposition to; to resist. {To fly off}, to separate, or become detached suddenly; to revolt. {To fly on}, to attack. {To fly open}, to open suddenly, or with violence. {To fly out}. (a) To rush out. (b) To burst into a passion; to break out into license. {To let fly}. (a) To throw or drive with violence; to discharge. "A man lets fly his arrow without taking any aim." --Addison. (b) (Naut.) To let go suddenly and entirely; as, to let fly the sheets. [1913 Webster]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  flown 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
flown
 • กริยาช่อง 3 ของ fly[Lex2]
 • (โฟลน) v. กริยาช่อง 3 ของ fly adj. ซึ่งประดับด้วยสีผสมหรือลายสี,มีมากเกิน [Hope]
 • (vi) pp ของ fly [Nontri]
 • /F L OW1 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [fly]
 • บิน: เหาะ, ลอย [Lex2]
 • เดินทางโดยเครื่องบิน[Lex2]
 • บังคับเครื่องบิน[Lex2]
 • ทำให้ลอยในอากาศ เช่น ว่าว[Lex2]
 • ขนส่งทางอากาศ: ส่งไปรษณียภัณฑ์หรือสิ่งของทางอากาศ [Lex2]
 • ผ่านไปอย่างรวดเร็ว (เวลา, ฤดูกาล): ล่วง [Lex2]
 • หลบหนี: หนี, เผ่น [Lex2]
 • พุ่งไปอย่างรวดเร็ว: ปราด, โผ, รีบเร่ง, แล่น [Lex2]
 • ผ้าใบปิดเต็นท์[Lex2]
 • ปลิวสะบัด (ธง): โบกสะบัด [Lex2]
 • ชักธงขึ้นสู่ยอดเสาเพื่อเป็นสัญญาณ[Lex2]
 • แมลงวัน[Lex2]
 • ฉลาด (คำไม่เป็นทางการ): หลักแหลม, มีไหวพริบ [Lex2]
 • (ไฟล) {flied,flying,flies} v.,n. (การ) บิน,ขับ (เครื่องบิน) ,เหาะ,ปลิว,ล่องลอยในอากาศ,หนี,ช่วงระยะการบิน,แมลงวัน,แมลงปลอมที่ใช้เป็นเหยื่อล่อปลา adj. ฉลาด,หลักแหลม,คล่องแคล่ว,ว่องไว [Hope]
 • (n) แมลงวัน,แมลง,ด้วง [Nontri]
 • (vi) บิน,เหาะ,หนีไป,ปลิว,กระเด็น,ล่องลอย [Nontri]
 • (vt) ทำให้บินได้,หลบหน้า,ชักว่าว,ขับเครื่องบิน,ชักธง,ขนส่งทางอากาศ [Nontri]
 • /F L AY1/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Clown, flogen, flohen, FLN, Clowns, Floh, Flop, Floß, Fron, Lohn, flog, floh, klon, Flöz, Flohs, Flops, Flora, flogt, floht, floss, flott, Dow, Lob, Klonen, klonen, Fluor, Front, Klo, LZW, Lkw, Lok, Los, Lot, PLO, log, los, flocht, Blog, Clou, FCKW, Flak, Flug, Flur, Flut, Kloß, Plot, Show, bloß, flau, froh, fror, flennen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
clown, clowns, filon, félon, flocon, florin, faon, fion, floc, flop, flot, foin, loin, slow, flops, flots, slows, l'on

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.2099 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).