Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for fling (4 entries) (6.1716 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fling-, *fling*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fling \Fling\ (fl[i^]ng), v. t. [imp. & p. p. {Flung} (fl[u^]ng); p. pr. & vb. n. {Flinging}.] [OE. flingen, flengen, to rush, hurl; cf. Icel. flengia to whip, ride furiously, OSw. flenga to strike, Sw. fl[aum]nga to romp, Dan. flenge to slash.] 1. To cast, send, to throw from the hand; to hurl; to dart; to emit with violence as if thrown from the hand; as, to fing a stone into the pond. [1913 Webster] 'T is Fate that flings the dice: and, as she flings, Of kings makes peasants, and of peasants kings. --Dryden. [1913 Webster] He . . . like Jove, his lighting flung. --Dryden. [1913 Webster] I know thy generous temper well. Fling but the appearance of dishonor on it, It straight takes fire. --Addison. [1913 Webster] 2. To shed forth; to emit; to scatter. [1913 Webster] The sun begins to fling His flaring beams. --Milton. [1913 Webster] Every beam new transient colors flings. --Pope. [1913 Webster] 3. To throw; to hurl; to throw off or down; to prostrate; hence, to baffle; to defeat; as, to fling a party in litigation. [1913 Webster] His horse started, flung him, and fell upon him. --Walpole. [1913 Webster] {To fling about}, to throw on all sides; to scatter. {To fling away}, to reject; to discard. [1913 Webster] Cromwell, I charge thee, fling away ambition. --Shak. {To fling down}. (a) To throw to the ground; esp., to throw in defiance, as formerly knights cast a glove into the arena as a challenge. [1913 Webster] This question so flung down before the guests, . . . Was handed over by consent of all To me who had not spoken. --Tennyson. (b) To overturn; to demolish; to ruin. {To fling in}, to throw in; not to charge in an account; as, in settling accounts, one party flings in a small sum, or a few days' work. {To fling off}, to baffle in the chase; to defeat of prey; also, to get rid of. --Addison. {To fling open}, to throw open; to open suddenly or with violence; as, to fling open a door. {To fling out}, to utter; to speak in an abrupt or harsh manner; as, to fling out hard words against another. {To fling up}, to relinquish; to abandon; as, to fling up a design. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fling \Fling\, v. i. 1. To throw; to wince; to flounce; as, the horse began to kick and fling. [1913 Webster] 2. To cast in the teeth; to utter abusive language; to sneer; as, the scold began to flout and fling. [1913 Webster] 3. To throw one's self in a violent or hasty manner; to rush or spring with violence or haste. [1913 Webster] And crop-full, out of doors he flings. --Milton. [1913 Webster] I flung closer to his breast, As sword that, after battle, flings to sheath. --Mrs. Browning. [1913 Webster] {To fling out}, to become ugly and intractable; to utter sneers and insinuations. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fling \Fling\, n. 1. A cast from the hand; a throw; also, a flounce; a kick; as, the fling of a horse. [1913 Webster] 2. A severe or contemptuous remark; an expression of sarcastic scorn; a gibe; a sarcasm. [1913 Webster] I, who love to have a fling, Both at senate house and king. --Swift. [1913 Webster] 3. A kind of dance; as, the Highland fling. [1913 Webster] 4. A trifing matter; an object of contempt. [Obs.] [1913 Webster] England were but a fling Save for the crooked stick and the gray goose wing. --Old Proverb. [1913 Webster] 5. a short period during which one indulges one's wishes, whims, or desires in an unrestrained manner. [PJC] 6. a love affair. [PJC] 7. a casual or brief attempt to accomplish something. [informal] Syn: shot. [PJC] 8. a period during which one tries a new activity; as, he took a fling at playing tennis. [PJC] {To have one's fling}, to enjoy one's self to the full; to have a season of dissipation. --J. H. Newman. "When I was as young as you, I had my fling. I led a life of pleasure." --D. Jerrold. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: fling n 1: a usually brief attempt; "he took a crack at it"; "I gave it a whirl" [syn: {crack}, {fling}, {go}, {pass}, {whirl}, {offer}] 2: a brief indulgence of your impulses [syn: {spree}, {fling}] 3: the act of flinging v 1: throw with force or recklessness; "fling the frisbee" 2: move in an abrupt or headlong manner; "He flung himself onto the sofa" 3: indulge oneself; "I splurged on a new TV" [syn: {splurge}, {fling}] 4: throw or cast away; "Put away your worries" [syn: {discard}, {fling}, {toss}, {toss out}, {toss away}, {chuck out}, {cast aside}, {dispose}, {throw out}, {cast out}, {throw away}, {cast away}, {put away}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  fling 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
fling
 • ขว้าง: ปา, เหวี่ยง, โยน, ทุ่ม, สลัด [Lex2]
 • โถม: โผ, ถลา [Lex2]
 • ช่วงเวลาสั้นๆ แห่งความสนุกสนาน[Lex2]
 • ความสัมพันธ์ทางเพศในระยะสั้นๆ[Lex2]
 • (ฟลิง) vt.,n. (การ) เหวี่ยง,ขว้าง,โยน,ทุ่ม,สลัดทิ้ง,โผ,โผน,โถม,กราดสายตา,ผลัก. [Hope]
 • (n) การขว้าง,การทุ่ม,การเหวี่ยง,การกระโดด,การทอดลูกเต๋า [Nontri]
 • (vt) ขว้าง,ทุ่ม,ปา,โยน,เหวี่ยง,ถลา,โถม,กระโดด [Nontri]
 • /F L IH1 NG/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
fing, flieg, flink, kling, fliegen, klingen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
flint, flingue, flingué, flints, filin, flein, félin, linga, King, ding, long, fig, fin, flingot, flingua, lin, flinguer, flingues, flingués, filins, fleins, félins, fading, fixing, féline, fins, clin, fine, fini, flic, foin, lino, oing, ring, clins, feins, flics, foins, l'oing

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.1716 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).