Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for flight (2 entries) (3.7447 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flight-, *flight*.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Flight \Flight\ (fl[imac]t), n. [AS. fliht, flyht, a flying, fr. fle['o]gan to fly; cf. flyht a fleeing, fr. fle['o]n to flee, G. flucht a fleeing, Sw. flykt, G. flug a flying, Sw. flygt, D. vlugt a fleeing or flying, Dan. flugt. [root]84. See {Flee}, {Fly}.] 1. The act of flying; a passing through the air by the help of wings; volitation; mode or style of flying. [1913 Webster] Like the night owl's lazy flight. --Shak. [1913 Webster] 2. The act of fleeing; the act of running away, to escape danger or expected evil; hasty departure. [1913 Webster] Pray ye that your flight be not in the winter. --Matt. xxiv. 20. [1913 Webster] Fain by flight to save themselves. --Shak. [1913 Webster] 3. Lofty elevation and excursion; a mounting; a soaring; as, a flight of imagination, ambition, folly. [1913 Webster] Could he have kept his spirit to that flight, He had been happy. --Byron. [1913 Webster] His highest flights were indeed far below those of Taylor. --Macaulay. [1913 Webster] 4. A number of beings or things passing through the air together; especially, a flock of birds flying in company; the birds that fly or migrate together; the birds produced in one season; as, a flight of arrows. --Swift. [1913 Webster] Swift flights of angels ministrant. --Milton. [1913 Webster] Like a flight of fowl Scattered winds and tempestuous gusts. --Shak. [1913 Webster] 5. A series of steps or stairs from one landing to another. --Parker. [1913 Webster] 6. A kind of arrow for the longbow; also, the sport of shooting with it. See {Shaft}. [Obs.] [1913 Webster] Challenged Cupid at the flight. --Shak. [1913 Webster] Not a flight drawn home E'er made that haste that they have. --Beau. & Fl. [1913 Webster] 7. The husk or glume of oats. [Prov. Eng.] --Wright. [1913 Webster] 8. a trip made by or in a flying vehicle, as an airplane, spacecraft, or aeronautical balloon. [PJC] 9. A scheduled flight[8] on a commercial airline; as, the next flight leaves at 8 o'clock. [PJC] {Flight feathers} (Zool.), the wing feathers of a bird, including the quills, coverts, and bastard wing. See {Bird}. {To put to flight}, {To turn to flight}, to compel to run away; to force to flee; to rout. {to take a flight[9]}, to make a trip in an airplane, especially a scheduled flight[9]. [1913 Webster + PJC] Syn: Pair; set. See {Pair}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: flight n 1: a formation of aircraft in flight 2: an instance of traveling by air; "flying was still an exciting adventure for him" [syn: {flight}, {flying}] 3: a stairway (set of steps) between one floor or landing and the next [syn: {flight}, {flight of stairs}, {flight of steps}] 4: the act of escaping physically; "he made his escape from the mental hospital"; "the canary escaped from its cage"; "his flight was an indication of his guilt" [syn: {escape}, {flight}] 5: an air force unit smaller than a squadron 6: passing above and beyond ordinary bounds; "a flight of fancy"; "flights of rhetoric"; "flights of imagination" 7: the path followed by an object moving through space [syn: {trajectory}, {flight}] 8: a flock of flying birds 9: a scheduled trip by plane between designated airports; "I took the noon flight to Chicago" v 1: shoot a bird in flight 2: fly in a flock; "flighting wild geese" 3: decorate with feathers; "fledge an arrow" [syn: {fledge}, {flight}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  flight 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
flight
 • การบิน[Lex2]
 • เที่ยวบิน[Lex2]
 • การเดินทางด้วยเครื่องบิน[Lex2]
 • นกหรือเครื่องบินที่บินเป็นฝูงองทัพ[Lex2]
 • บินเป็นฝูง[Lex2]
 • การเคลื่อนที่ของวัตถุผ่านอากาศ: การพุ่งตัวของวัตถุ [Lex2]
 • ขั้นบันไดระหว่างชั้น[Lex2]
 • การหนี: การหลบหนี [Lex2]
 • (ไฟลทฺ) n. การบิน,กองบินน้อย,ขั้นบันได,การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,การหายวับ,การเจริญอย่างรวดเร็ว,การหนี,การจากไปอย่างเร่งรีบ. -Phr. (take flight,take to flight ล่าถอย,หนี) [Hope]
 • (n) สายการบิน,การบิน,ฝูงบิน,กองบินน้อย,การหนี [Nontri]
 • /F L AY1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
flicht, flieht, flichtst, fliehen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
flint, flirt, flints, flirts, flingot, ligot, flipot, Wright, flot, lift, flingots, fig, filât, fit, fît, lit, ligots, flirta, flirte, flirté, foliot, filait, filant, filent, fiat, fiât, flic, frit, frît, fuit, fuît, liât, élit

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 3.7447 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).