Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for flies (2 entries) (5.9572 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flies-, *flies*.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fly \Fly\, n.; pl. {Flies} (fl[imac]z). [OE. flie, flege, AS. fl[=y]ge, fle['o]ge, fr. fle['o]gan to fly; akin to D. vlieg, OHG. flioga, G. fliege, Icel. & Sw. fluga, Dan. flue. [root] 84. See {Fly}, v. i.] 1. (Zool.) (a) Any winged insect; esp., one with transparent wings; as, the Spanish fly; firefly; gall fly; dragon fly. (b) Any dipterous insect; as, the house fly; flesh fly; black fly. See {Diptera}, and Illust. in Append. [1913 Webster] 2. A hook dressed in imitation of a fly, -- used for fishing. "The fur-wrought fly." --Gay. [1913 Webster] 3. A familiar spirit; a witch's attendant. [Obs.] [1913 Webster] A trifling fly, none of your great familiars. --B. Jonson. [1913 Webster] 4. A parasite. [Obs.] --Massinger. [1913 Webster] 5. A kind of light carriage for rapid transit, plying for hire and usually drawn by one horse. [Eng.] [1913 Webster] 6. The length of an extended flag from its staff; sometimes, the length from the "union" to the extreme end. [1913 Webster] 7. The part of a vane pointing the direction from which the wind blows. [1913 Webster] 8. (Naut.) That part of a compass on which the points are marked; the compass card. --Totten. [1913 Webster] 9. (Mech.) (a) Two or more vanes set on a revolving axis, to act as a fanner, or to equalize or impede the motion of machinery by the resistance of the air, as in the striking part of a clock. (b) A heavy wheel, or cross arms with weights at the ends on a revolving axis, to regulate or equalize the motion of machinery by means of its inertia, where the power communicated, or the resistance to be overcome, is variable, as in the steam engine or the coining press. See {Fly wheel} (below). [1913 Webster] 10. (Knitting Machine) The piece hinged to the needle, which holds the engaged loop in position while the needle is penetrating another loop; a latch. --Knight. [1913 Webster] 11. The pair of arms revolving around the bobbin, in a spinning wheel or spinning frame, to twist the yarn. [1913 Webster] 12. (Weaving) A shuttle driven through the shed by a blow or jerk. --Knight. [1913 Webster] 13. (a) Formerly, the person who took the printed sheets from the press. (b) A vibrating frame with fingers, attached to a power to a power printing press for doing the same work. [1913 Webster] 14. The outer canvas of a tent with double top, usually drawn over the ridgepole, but so extended as to touch the roof of the tent at no other place. [1913 Webster] 15. One of the upper screens of a stage in a theater. [1913 Webster] 16. The fore flap of a bootee; also, a lap on trousers, overcoats, etc., to conceal a row of buttons. [1913 Webster] 17. (Baseball) A batted ball that flies to a considerable distance, usually high in the air; also, the flight of a ball so struck; as, it was caught on the fly. Also called {fly ball}. "a fly deep into right field" [1913 Webster +PJC] 18. (Cotton Manuf.) Waste cotton. [Webster 1913 Suppl.] {Black fly}, {Cheese fly}, {Dragon fly, etc.} See under {Black}, {Cheese}, etc. -- {Fly agaric} (Bot.), a mushroom ({Agaricus muscarius}), having a narcotic juice which, in sufficient quantities, is poisonous. -- {Fly block} (Naut.), a pulley whose position shifts to suit the working of the tackle with which it is connected; -- used in the hoisting tackle of yards. -- {Fly board} (Printing Press), the board on which printed sheets are deposited by the fly. -- {Fly book}, a case in the form of a book for anglers' flies. --Kingsley.{Fly cap}, a cap with wings, formerly worn by women. -- {Fly drill}, a drill having a reciprocating motion controlled by a fly wheel, the driving power being applied by the hand through a cord winding in reverse directions upon the spindle as it rotates backward and forward. --Knight.{Fly fishing}, the act or art of angling with a bait of natural or artificial flies; fishing using a fly[2] as bait. --Walton. -- -- {Fly fisherman}, one who fishes using natural or artificial flies[2] as bait, especially one who fishes exclusively in that manner. -- {Fly flap}, an implement for killing flies. -- {Fly governor}, a governor for regulating the speed of an engine, etc., by the resistance of vanes revolving in the air. -- {Fly honeysuckle} (Bot.), a plant of the honeysuckle genus ({Lonicera}), having a bushy stem and the flowers in pairs, as {L. ciliata} and {L. Xylosteum}. -- {Fly hook}, a fishhook supplied with an artificial fly. -- {Fly leaf}, an unprinted leaf at the beginning or end of a book, circular, programme, etc. -- {Fly maggot}, a maggot bred from the egg of a fly. --Ray. {Fly net}, a screen to exclude insects. {Fly nut} (Mach.), a nut with wings; a thumb nut; a finger nut. {Fly orchis} (Bot.), a plant ({Ophrys muscifera}), whose flowers resemble flies. {Fly paper}, poisoned or sticky paper for killing flies that feed upon or are entangled by it. {Fly powder}, an arsenical powder used to poison flies. {Fly press}, a screw press for punching, embossing, etc., operated by hand and having a heavy fly. {Fly rail}, a bracket which turns out to support the hinged leaf of a table. {Fly rod}, a light fishing rod used in angling with a fly. {Fly sheet}, a small loose advertising sheet; a handbill. {Fly snapper} (Zool.), an American bird ({Phainopepla nitens}), allied to the chatterers and shrikes. The male is glossy blue-black; the female brownish gray. {Fly wheel} (Mach.), a heavy wheel attached to machinery to equalize the movement (opposing any sudden acceleration by its inertia and any retardation by its momentum), and to accumulate or give out energy for a variable or intermitting resistance. See {Fly}, n., 9. {On the fly} (Baseball), still in the air; -- said of a batted ball caught before touching the ground.. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: flies n 1: (theater) the space over the stage (out of view of the audience) used to store scenery (drop curtains)

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  flies 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
flies
 • /F L AY1 Z/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [fly]
 • บิน: เหาะ, ลอย [Lex2]
 • เดินทางโดยเครื่องบิน[Lex2]
 • บังคับเครื่องบิน[Lex2]
 • ทำให้ลอยในอากาศ เช่น ว่าว[Lex2]
 • ขนส่งทางอากาศ: ส่งไปรษณียภัณฑ์หรือสิ่งของทางอากาศ [Lex2]
 • ผ่านไปอย่างรวดเร็ว (เวลา, ฤดูกาล): ล่วง [Lex2]
 • หลบหนี: หนี, เผ่น [Lex2]
 • พุ่งไปอย่างรวดเร็ว: ปราด, โผ, รีบเร่ง, แล่น [Lex2]
 • ผ้าใบปิดเต็นท์[Lex2]
 • ปลิวสะบัด (ธง): โบกสะบัด [Lex2]
 • ชักธงขึ้นสู่ยอดเสาเพื่อเป็นสัญญาณ[Lex2]
 • แมลงวัน[Lex2]
 • ฉลาด (คำไม่เป็นทางการ): หลักแหลม, มีไหวพริบ [Lex2]
 • (ไฟล) {flied,flying,flies} v.,n. (การ) บิน,ขับ (เครื่องบิน) ,เหาะ,ปลิว,ล่องลอยในอากาศ,หนี,ช่วงระยะการบิน,แมลงวัน,แมลงปลอมที่ใช้เป็นเหยื่อล่อปลา adj. ฉลาด,หลักแหลม,คล่องแคล่ว,ว่องไว [Hope]
 • (n) แมลงวัน,แมลง,ด้วง [Nontri]
 • (vi) บิน,เหาะ,หนีไป,ปลิว,กระเด็น,ล่องลอย [Nontri]
 • (vt) ทำให้บินได้,หลบหน้า,ชักว่าว,ขับเครื่องบิน,ชักธง,ขนส่งทางอากาศ [Nontri]
 • /F L AY1/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Fliese, fies, lies, Vlies, blies, flieg, flieh, Eli, FBI, FLN, fliegen, fliehen, fließen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
files, filés, folies, foliés, flues, flués, fies, fiés, lies, liés, flics, foies, fuies, plies, pliés, file, filé, filles, folie, folié, lieus, filer, filet, fie, fié, flippes, lie, lié, fier, fieu, lier, lieu

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions



 • Time: 5.9572 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).