Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for flat (8 entries) (6.0329 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flat-, *flat*.

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Flat \Flat\ (fl[a^]t), a. [Compar. {Flatter} (fl[a^]t"r[~e]r); superl. {Flattest} (fl[a^]t"t[e^]st).] [Akin to Icel. flatr, Sw. flat, Dan. flad, OHG. flaz, and AS. flet floor, G. fl["o]tz stratum, layer.] 1. Having an even and horizontal surface, or nearly so, without prominences or depressions; level without inclination; plane. [1913 Webster] Though sun and moon Were in the flat sea sunk. --Milton. [1913 Webster] 2. Lying at full length, or spread out, upon the ground; level with the ground or earth; prostrate; as, to lie flat on the ground; hence, fallen; laid low; ruined; destroyed. [1913 Webster] What ruins kingdoms, and lays cities flat! --Milton. [1913 Webster] I feel . . . my hopes all flat. --Milton. [1913 Webster] 3. (Fine Arts) Wanting relief; destitute of variety; without points of prominence and striking interest. [1913 Webster] A large part of the work is, to me, very flat. --Coleridge. [1913 Webster] 4. Tasteless; stale; vapid; insipid; dead; as, fruit or drink flat to the taste. [1913 Webster] 5. Unanimated; dull; uninteresting; without point or spirit; monotonous; as, a flat speech or composition. [1913 Webster] How weary, stale, flat, and unprofitable Seem to me all the uses of this world. --Shak. [1913 Webster] 6. Lacking liveliness of commercial exchange and dealings; depressed; dull; as, the market is flat. [1913 Webster] 7. Clear; unmistakable; peremptory; absolute; positive; downright. Syn: flat-out. [1913 Webster] Flat burglary as ever was committed. --Shak. [1913 Webster] A great tobacco taker too, -- that's flat. --Marston. [1913 Webster] 8. (Mus.) (a) Below the true pitch; hence, as applied to intervals, minor, or lower by a half step; as, a flat seventh; A flat. (b) Not sharp or shrill; not acute; as, a flat sound. [1913 Webster] 9. (Phonetics) Sonant; vocal; -- applied to any one of the sonant or vocal consonants, as distinguished from a nonsonant (or sharp) consonant. [1913 Webster] 10. (Golf) Having a head at a very obtuse angle to the shaft; -- said of a club. [Webster 1913 Suppl.] 11. (Gram.) Not having an inflectional ending or sign, as a noun used as an adjective, or an adjective as an adverb, without the addition of a formative suffix, or an infinitive without the sign to. Many flat adverbs, as in run fast, buy cheap, are from AS. adverbs in -["e], the loss of this ending having made them like the adjectives. Some having forms in ly, such as exceeding, wonderful, true, are now archaic. [Webster 1913 Suppl.] 12. (Hort.) Flattening at the ends; -- said of certain fruits. [Webster 1913 Suppl.] {Flat arch}. (Arch.) See under {Arch}, n., 2. (b). {Flat cap}, cap paper, not folded. See under {Paper}. {Flat chasing}, in fine art metal working, a mode of ornamenting silverware, etc., producing figures by dots and lines made with a punching tool. --Knight. {Flat chisel}, a sculptor's chisel for smoothing. {Flat file}, a file wider than its thickness, and of rectangular section. See {File}. {Flat nail}, a small, sharp-pointed, wrought nail, with a flat, thin head, larger than a tack. --Knight. {Flat paper}, paper which has not been folded. {Flat rail}, a railroad rail consisting of a simple flat bar spiked to a longitudinal sleeper. {Flat rods} (Mining), horizontal or inclined connecting rods, for transmitting motion to pump rods at a distance. --Raymond. {Flat rope}, a rope made by plaiting instead of twisting; gasket; sennit. Note: Some flat hoisting ropes, as for mining shafts, are made by sewing together a number of ropes, making a wide, flat band. --Knight. {Flat space}. (Geom.) See {Euclidian space}. {Flat stitch}, the process of wood engraving. [Obs.] -- {Flat tint} (Painting), a coat of water color of one uniform shade. {To fall flat} (Fig.), to produce no effect; to fail in the intended effect; as, his speech fell flat. [1913 Webster] Of all who fell by saber or by shot, Not one fell half so flat as Walter Scott. --Lord Erskine. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Flat \Flat\, v. t. [imp. & p. p. {Flatted}; p. pr. & vb. n. {Flatting}.] 1. To make flat; to flatten; to level. [1913 Webster] 2. To render dull, insipid, or spiritless; to depress. [1913 Webster] Passions are allayed, appetites are flatted. --Barrow. [1913 Webster] 3. To depress in tone, as a musical note; especially, to lower in pitch by half a tone. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Flat \Flat\, n. 1. A level surface, without elevation, relief, or prominences; an extended plain; specifically, in the United States, a level tract along the along the banks of a river; as, the Mohawk Flats. [1913 Webster] Envy is as the sunbeams that beat hotter upon a bank, or steep rising ground, than upon a flat. --Bacon. [1913 Webster] 2. A level tract lying at little depth below the surface of water, or alternately covered and left bare by the tide; a shoal; a shallow; a strand. [1913 Webster] Half my power, this night Passing these flats, are taken by the tide. --Shak. [1913 Webster] 3. Something broad and flat in form; as: (a) A flat-bottomed boat, without keel, and of small draught. (b) A straw hat, broad-brimmed and low-crowned. (c) (Railroad Mach.) A car without a roof, the body of which is a platform without sides; a platform car. (d) A platform on wheel, upon which emblematic designs, etc., are carried in processions. [1913 Webster] 4. The flat part, or side, of anything; as, the broad side of a blade, as distinguished from its edge. [1913 Webster] 5. (Arch.) A floor, loft, or story in a building; especially, a floor of a house, which forms a complete residence in itself; an apartment taking up a whole floor. In this latter sense, the usage is more common in British English. [1913 Webster +PJC] 6. (Mining) A horizontal vein or ore deposit auxiliary to a main vein; also, any horizontal portion of a vein not elsewhere horizontal. --Raymond. [1913 Webster] 7. A dull fellow; a simpleton; a numskull. [Colloq.] [1913 Webster] Or if you can not make a speech, Because you are a flat. --Holmes. [1913 Webster] 8. (Mus.) A character [[flat]] before a note, indicating a tone which is a half step or semitone lower. [1913 Webster] 9. (Geom.) A homaloid space or extension. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Flat \Flat\, adv. 1. In a flat manner; directly; flatly. [1913 Webster] Sin is flat opposite to the Almighty. --Herbert. [1913 Webster] 2. (Stock Exchange) Without allowance for accrued interest. [Broker's Cant] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Flat \Flat\, v. i. 1. To become flat, or flattened; to sink or fall to an even surface. --Sir W. Temple. [1913 Webster] 2. (Mus.) To fall form the pitch. [1913 Webster] {To flat out}, to fail from a promising beginning; to make a bad ending; to disappoint expectations. [Colloq.] [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: flat adv 1: with flat sails; "sail flat against the wind" 2: in a forthright manner; candidly or frankly; "he didn't answer directly"; "told me straight out"; "came out flat for less work and more pay" [syn: {directly}, {flat}, {straight}] [ant: {indirectly}] adj 1: having a surface without slope, tilt in which no part is higher or lower than another; "a flat desk"; "acres of level farmland"; "a plane surface"; "skirts sewn with fine flat seams" [syn: {flat}, {level}, {plane}] 2: having a relatively broad surface in relation to depth or thickness; "flat computer monitors" 3: not modified or restricted by reservations; "a categorical denial"; "a flat refusal" [syn: {categoric}, {categorical}, {flat}, {unconditional}] 4: stretched out and lying at full length along the ground; "found himself lying flat on the floor" [syn: {flat}, {prostrate}] 5: lacking contrast or shading between tones [ant: {contrasty}] 6: (of a musical note) lowered in pitch by one chromatic semitone; "B flat" [ant: {natural}, {sharp}] 7: flattened laterally along the whole length (e.g., certain leafstalks or flatfishes) [syn: {compressed}, {flat}] 8: lacking taste or flavor or tang; "a bland diet"; "insipid hospital food"; "flavorless supermarket tomatoes"; "vapid beer"; "vapid tea" [syn: {bland}, {flat}, {flavorless}, {flavourless}, {insipid}, {savorless}, {savourless}, {vapid}] 9: lacking stimulating characteristics; uninteresting; "a bland little drama"; "a flat joke" [syn: {bland}, {flat}] 10: having lost effervescence; "flat beer"; "a flat cola" 11: sounded or spoken in a tone unvarying in pitch; "the owl's faint monotonous hooting" [syn: {flat}, {monotone}, {monotonic}, {monotonous}] 12: horizontally level; "a flat roof" 13: lacking the expected range or depth; not designed to give an illusion or depth; "a film with two-dimensional characters"; "a flat two-dimensional painting" [syn: {two-dimensional}, {2-dimensional}, {flat}] 14: not reflecting light; not glossy; "flat wall paint"; "a photograph with a matte finish" [syn: {flat}, {mat}, {matt}, {matte}, {matted}] 15: commercially inactive; "flat sales for the month"; "prices remained flat"; "a flat market" n 1: a level tract of land; "the salt flats of Utah" 2: a shallow box in which seedlings are started 3: a musical notation indicating one half step lower than the note named 4: freight car without permanent sides or roof [syn: {flatcar}, {flatbed}, {flat}] 5: a deflated pneumatic tire [syn: {flat}, {flat tire}] 6: scenery consisting of a wooden frame covered with painted canvas; part of a stage setting 7: a suite of rooms usually on one floor of an apartment house [syn: {apartment}, {flat}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: flat adj. 1. [common] Lacking any complex internal structure. ?That {bitty box} has only a flat filesystem, not a hierarchical one.? The verb form is {flatten}. 2. Said of a memory architecture (like that of the {VAX} or 680x0) that is one big linear address space (typically with each possible value of a processor register corresponding to a unique core address), as opposed to a segmented architecture (like that of the 80x86) in which addresses are composed from a base-register/offset pair (segmented designs are generally considered {cretinous}). Note that sense 1 (at least with respect to filesystems) is usually used pejoratively, while sense 2 is a {Good Thing}. From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: flat [flɛt] apartmentbuilding; blockofflats apartment; flat

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions



  • Time: 6.0329 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).