Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for flash (7 entries) (6.0413 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flash-, *flash*.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Flash \Flash\ (fl[a^]sh), v. i. [imp. & p. p. {Flashed} (fl[a^]sht); p. pr. & vb. n. {Flashing}.] [Cf. OE. flaskien, vlaskien to pour, sprinkle, dial. Sw. flasa to blaze, E. flush, flare.] 1. To burst or break forth with a sudden and transient flood of flame and light; as, the lighting flashes vividly; the powder flashed. [1913 Webster] 2. To break forth, as a sudden flood of light; to burst instantly and brightly on the sight; to show a momentary brilliancy; to come or pass like a flash. [1913 Webster] Names which have flashed and thundered as the watch words of unnumbered struggles. --Talfourd. [1913 Webster] The object is made to flash upon the eye of the mind. --M. Arnold. [1913 Webster] A thought flashed through me, which I clothed in act. --Tennyson. [1913 Webster] 3. To burst forth like a sudden flame; to break out violently; to rush hastily. [1913 Webster] Every hour He flashes into one gross crime or other. --Shak. [1913 Webster] {flash in the pan}, a failure or a poor performance, especially after a normal or auspicious start; also, a person whose initial performance appears augur success but who fails to achieve anything notable. From 4th {pan}, n., sense 3 -- part of a flintlock. Occasionally, the powder in the pan of a flintlock would flash without conveying the fire to the charge, and the ball would fail to be discharged. Thus, a good or even spectacular beginning that eventually achieves little came to be called a flash in the pan. {To flash in the pan}, to fail of success, especially after a normal or auspicious start. [Colloq.] See under {Flash}, a burst of light. --Bartlett. [1913 Webster +PJC] Syn: {Flash}, {Glitter}, {Gleam}, {Glisten}, {Glister}. Usage: Flash differs from glitter and gleam, denoting a flood or wide extent of light. The latter words may express the issuing of light from a small object, or from a pencil of rays. Flash differs from other words, also, in denoting suddenness of appearance and disappearance. Flashing differs from exploding or disploding in not being accompanied with a loud report. To glisten, or glister, is to shine with a soft and fitful luster, as eyes suffused with tears, or flowers wet with dew. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Flash \Flash\, n.; pl. {Flashes}. 1. A sudden burst of light; a flood of light instantaneously appearing and disappearing; a momentary blaze; as, a flash of lightning. [1913 Webster] 2. A sudden and brilliant burst, as of wit or genius; a momentary brightness or show. [1913 Webster] The flash and outbreak of a fiery mind. --Shak. [1913 Webster] No striking sentiment, no flash of fancy. --Wirt. [1913 Webster] 3. The time during which a flash is visible; an instant; a very brief period; as, I'll be back in a flash. [1913 Webster +PJC] The Persians and Macedonians had it for a flash. --Bacon. [1913 Webster] 4. A preparation of capsicum, burnt sugar, etc., for coloring and giving a fictitious strength to liquors. [1913 Webster] 5. A lamp for providing intense momentary light to take a photograph; as, to take a picture without a flash. Syn: flashbulb, photoflash, flash lamp, flashgun. [WordNet 1.5] 6. Same as {flashlight}. [informal] [PJC] 7. (Journalism) A short news item providing recently received and usually preliminary information about an event that is considered important enough to interrupt normal broadcasting or other news delivery services; also called a {news flash} or {bulletin}. [PJC] {Flash light}, or {Flashing light}, a kind of light shown by lighthouses, produced by the revolution of reflectors, so as to show a flash of light every few seconds, alternating with periods of dimness. --Knight. {Flash in the pan}, the flashing of the priming in the pan of a flintlock musket without discharging the piece; hence, sudden, spasmodic effort that accomplishes nothing. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Flash \Flash\ (fl[a^]sh), v. t. 1. To send out in flashes; to cause to burst forth with sudden flame or light. [1913 Webster] The chariot of paternal Deity, Flashing thick flames. --Milton. [1913 Webster] 2. To convey as by a flash; to light up, as by a sudden flame or light; as, to flash a message along the wires; to flash conviction on the mind. [1913 Webster] 3. (Glass Making) To cover with a thin layer, as objects of glass with glass of a different color. See {Flashing}, n., 3 (b) . [1913 Webster] 4. To trick up in a showy manner. [1913 Webster] Limning and flashing it with various dyes. --A. Brewer. [1913 Webster] 5. [Perh. due to confusion between flash of light and plash, splash.] To strike and throw up large bodies of water from the surface; to splash. [Obs.] [1913 Webster] He rudely flashed the waves about. --Spenser. [1913 Webster] {Flashed glass}. See {Flashing}, n., 3. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Flash \Flash\, a. 1. Showy, but counterfeit; cheap, pretentious, and vulgar; as, flash jewelry; flash finery. [1913 Webster] 2. Wearing showy, counterfeit ornaments; vulgarly pretentious; as, flash people; flash men or women; -- applied especially to thieves, gamblers, and prostitutes that dress in a showy way and wear much cheap jewelry. [1913 Webster] {Flash house}, a house frequented by flash people, as thieves and whores; hence, a brothel. "A gang of footpads, reveling with their favorite beauties at a flash house." --Macaulay. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Flash \Flash\, n. Slang or cant of thieves and prostitutes. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Flash \Flash\, n. [OE. flasche, flaske; cf. OF. flache, F. flaque.] 1. A pool. [Prov. Eng.] --Haliwell. [1913 Webster] 2. (Engineering) A reservoir and sluiceway beside a navigable stream, just above a shoal, so that the stream may pour in water as boats pass, and thus bear them over the shoal. [1913 Webster] {Flash wheel} (Mech.), a paddle wheel made to revolve in a breast or curved water way, by which water is lifted from the lower to the higher level. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: flash adj 1: tastelessly showy; "a flash car"; "a flashy ring"; "garish colors"; "a gaudy costume"; "loud sport shirts"; "a meretricious yet stylish book"; "tawdry ornaments" [syn: {brassy}, {cheap}, {flash}, {flashy}, {garish}, {gaudy}, {gimcrack}, {loud}, {meretricious}, {tacky}, {tatty}, {tawdry}, {trashy}] n 1: a sudden intense burst of radiant energy 2: a momentary brightness 3: a short vivid experience; "a flash of emotion swept over him"; "the flashings of pain were a warning" [syn: {flash}, {flashing}] 4: a sudden brilliant understanding; "he had a flash of intuition" 5: a very short time (as the time it takes the eye to blink or the heart to beat); "if I had the chance I'd do it in a flash" [syn: {blink of an eye}, {flash}, {heartbeat}, {instant}, {jiffy}, {split second}, {trice}, {twinkling}, {wink}, {New York minute}] 6: a gaudy outward display [syn: {ostentation}, {fanfare}, {flash}] 7: a burst of light used to communicate or illuminate [syn: {flare}, {flash}] 8: a short news announcement concerning some on-going news story [syn: {news bulletin}, {newsflash}, {flash}, {newsbreak}] 9: a bright patch of color used for decoration or identification; "red flashes adorned the airplane"; "a flash sewn on his sleeve indicated the unit he belonged to" 10: a lamp for providing momentary light to take a photograph [syn: {flash}, {photoflash}, {flash lamp}, {flashgun}, {flashbulb}, {flash bulb}] v 1: gleam or glow intermittently; "The lights were flashing" [syn: {flash}, {blink}, {wink}, {twinkle}, {winkle}] 2: appear briefly; "The headlines flashed on the screen" 3: display proudly; act ostentatiously or pretentiously; "he showed off his new sports car" [syn: {flaunt}, {flash}, {show off}, {ostentate}, {swank}] 4: make known or cause to appear with great speed; "The latest intelligence is flashed to all command posts" 5: run or move very quickly or hastily; "She dashed into the yard" [syn: {dart}, {dash}, {scoot}, {scud}, {flash}, {shoot}] 6: expose or show briefly; "he flashed a $100 bill" 7: protect by covering with a thin sheet of metal; "flash the roof" 8: emit a brief burst of light; "A shooting star flashed and was gone"

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0413 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).