Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for flame (6 entries) (6.0716 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flame-, *flame*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Flame \Flame\, v. i. [imp. & p. p. {Flamed}; p. pr. & vb. n. {Flaming}.] [OE. flamen, flaumben, F. flamber, OF. also, flamer. See {Flame}, n.] 1. To burn with a flame or blaze; to burn as gas emitted from bodies in combustion; to blaze. [1913 Webster] The main blaze of it is past, but a small thing would make it flame again. --Shak. [1913 Webster] 2. To burst forth like flame; to break out in violence of passion; to be kindled with zeal or ardor. [1913 Webster] He flamed with indignation. --Macaulay. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Flame \Flame\ (fl[=a]m), n. [OE. flame, flaume, flaumbe, OF. flame, flambe, F. flamme, fr. L. flamma, fr. flamma, fr. flagrare to burn. See {Flagrant}, and cf. {Flamneau}, {Flamingo}.] 1. A stream of burning vapor or gas, emitting light and heat; darting or streaming fire; a blaze; a fire. [1913 Webster] 2. Burning zeal or passion; elevated and noble enthusiasm; glowing imagination; passionate excitement or anger. "In a flame of zeal severe." --Milton. [1913 Webster] Where flames refin'd in breasts seraphic glow. --Pope. [1913 Webster] Smit with the love of sister arts we came, And met congenial, mingling flame with flame. --Pope. [1913 Webster] 3. Ardor of affection; the passion of love. --Coleridge. [1913 Webster] 4. A person beloved; a sweetheart. --Thackeray. Syn: Blaze; brightness; ardor. See {Blaze}. [1913 Webster] {Flame bridge}, a bridge wall. See {Bridge}, n., 5. {Flame color}, brilliant orange or yellow. --B. Jonson. {Flame engine}, an early name for the gas engine. {Flame manometer}, an instrument, invented by Koenig, to obtain graphic representation of the action of the human vocal organs. See {Manometer}. {Flame reaction} (Chem.), a method of testing for the presence of certain elements by the characteristic color imparted to a flame; as, sodium colors a flame yellow, potassium violet, lithium crimson, boracic acid green, etc. Cf. {Spectrum analysis}, under {Spectrum}. {Flame tree} (Bot.), a tree with showy scarlet flowers, as the {Rhododendron arboreum} in India, and the {Brachychiton acerifolium} of Australia. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Flame \Flame\, v. t. To kindle; to inflame; to excite. [1913 Webster] And flamed with zeal of vengeance inwardly. --Spenser. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: flame n 1: the process of combustion of inflammable materials producing heat and light and (often) smoke; "fire was one of our ancestors' first discoveries" [syn: {fire}, {flame}, {flaming}] v 1: shine with a sudden light; "The night sky flared with the massive bombardment" [syn: {flare}, {flame}] 2: be in flames or aflame; "The sky seemed to flame in the Hawaiian sunset" 3: criticize harshly, usually via an electronic medium; "the person who posted an inflammatory message got flamed" From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: flame [at MIT, orig. from the phrase flaming asshole] 1. vi. To post an email message intended to insult and provoke. 2. vi. To speak incessantly and/or rabidly on some relatively uninteresting subject or with a patently ridiculous attitude. 3. vt. Either of senses 1 or 2, directed with hostility at a particular person or people. 4. n. An instance of flaming. When a discussion degenerates into useless controversy, one might tell the participants ?Now you're just flaming? or ?Stop all that flamage!? to try to get them to cool down (so to speak). The term may have been independently invented at several different places. It has been reported from MIT, Carleton College and RPI (among many other places) from as far back as 1969, and from the University of Virginia in the early 1960s. It is possible that the hackish sense of ?flame? is much older than that. The poet Chaucer was also what passed for a wizard hacker in his time; he wrote a treatise on the astrolabe, the most advanced computing device of the day. In Chaucer's Troilus and Cressida, Cressida laments her inability to grasp the proof of a particular mathematical theorem; her uncle Pandarus then observes that it's called ?the fleminge of wrecches.? This phrase seems to have been intended in context as ?that which puts the wretches to flight? but was probably just as ambiguous in Middle English as ?the flaming of wretches? would be today. One suspects that Chaucer would feel right at home on Usenet. From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: FLAME FLexible API for Module-based Environments (RL, API)

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0716 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).