Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for flag (12 entries) (6.0909 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flag-, *flag*.

Result from Foreign Dictionaries (12 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Flag \Flag\ (fl[a^]g), v. i. [imp. & p. p. {Flagged} (fl[a^]gd); p. pr. & vb. n. {Flagging} (fl[a^]g"g[i^]ng).] [Cf. Icel. flaka to droop, hang loosely. Cf. {Flacker}, {Flag} an ensign.] 1. To hang loose without stiffness; to bend down, as flexible bodies; to be loose, yielding, limp. [1913 Webster] As loose it [the sail] flagged around the mast. --T. Moore. [1913 Webster] 2. To droop; to grow spiritless; to lose vigor; to languish; as, the spirits flag; the strength flags. [1913 Webster] The pleasures of the town begin to flag. --Swift. Syn: To droop; decline; fail; languish; pine. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Flag \Flag\, v. t. [From {Flag} an ensign.] 1. To signal to with a flag or by waving the hand; as, to flag a train; also used with down; as, to flag down a cab. [1913 Webster] 2. To convey, as a message, by means of flag signals; as, to flag an order to troops or vessels at a distance. [1913 Webster] 3. To decoy (game) by waving a flag, handkerchief, or the like to arouse the animal's curiosity. The antelope are getting continually shyer and more difficult to flag. --T. Roosevelt. [Webster 1913 Suppl.] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Flag \Flag\, n. [From {Flag} to hang loose, to bend down.] (Bot.) An aquatic plant, with long, ensiform leaves, belonging to either of the genera {Iris} and {Acorus}. [1913 Webster] {Cooper's flag}, the cat-tail ({Typha latifolia}), the long leaves of which are placed between the staves of barrels to make the latter water-tight. {Corn flag}. See under 2d {Corn}. {Flag broom}, a coarse of broom, originally made of flags or rushes. {Flag root}, the root of the sweet flag. {Sweet flag}. See {Calamus}, n., 2. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Flag \Flag\ (fl[a^]g), v. t. 1. To let droop; to suffer to fall, or let fall, into feebleness; as, to flag the wings. --prior. [1913 Webster] 2. To enervate; to exhaust the vigor or elasticity of. [1913 Webster] Nothing so flags the spirits. --Echard. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Flag \Flag\, n. [Cf. LG. & G. flagge, Sw. flagg, Dan. flag, D. vlag. See {Flag} to hang loose.] 1. That which flags or hangs down loosely. [1913 Webster] 2. A cloth usually bearing a device or devices and used to indicate nationality, party, etc., or to give or ask information; -- commonly attached to a staff to be waved by the wind; a standard; a banner; an ensign; the colors; as, the national flag; a military or a naval flag. [1913 Webster] 3. (Zool.) (a) A group of feathers on the lower part of the legs of certain hawks, owls, etc. (b) A group of elongated wing feathers in certain hawks. (c) The bushy tail of a dog, as of a setter. [1913 Webster] 4. (Zool.) One of the wing feathers next the body of a bird; -- called also {flag feather}. [Webster 1913 Suppl.] {Black flag}. See under {Black}. {Flag captain}, {Flag leutenant}, etc., special officers attached to the flagship, as aids to the flag officer. {Flag officer}, the commander of a fleet or squadron; an admiral, or commodore. {Flag of truse}, a white flag carried or displayed to an enemy, as an invitation to conference, or for the purpose of making some communication not hostile. {Flag share}, the flag officer's share of prize money. {Flag station} (Railroad), a station at which trains do not stop unless signaled to do so, by a flag hung out or waved. {National flag}, a flag of a particular country, on which some national emblem or device, is emblazoned. {Red flag}, a flag of a red color, displayed as a signal of danger or token of defiance; the emblem of anarchists. {To dip, the flag}, to mlower it and quickly restore it to its place; -- done as a mark of respect. {To hang out the white flag}, to ask truce or quarter, or, in some cases, to manifest a friendly design by exhibiting a white flag. {To hang the flag half-mast high} or {To hang the flag half-staff} or {To hang the flag at half-staff}, to raise it only half way to the mast or staff, as a token or sign of mourning. {To strike the flag} or {To lower the flag}, to haul it down, in token of respect, submission, or, in an engagement, of surrender. {Yellow flag}, the quarantine flag of all nations; also carried at a vessel's fore, to denote that an infectious disease is on board. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Flag \Flag\, v. t. To furnish or deck out with flags. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Flag \Flag\, n. [Icel. flaga, cf. Icel. flag spot where a turf has been cut out, and E. flake layer, scale. Cf. {Floe}.] 1. A flat stone used for paving. --Woodward. [1913 Webster] 2. (Geol.) Any hard, evenly stratified sandstone, which splits into layers suitable for flagstones. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Flag \Flag\, v. t. To lay with flags of flat stones. [1913 Webster] The sides and floor are all flagged with . . . marble. --Sandys. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: flag n 1: emblem usually consisting of a rectangular piece of cloth of distinctive design 2: a listing printed in all issues of a newspaper or magazine (usually on the editorial page) that gives the name of the publication and the names of the editorial staff, etc. [syn: {masthead}, {flag}] 3: plants with sword-shaped leaves and erect stalks bearing bright-colored flowers composed of three petals and three drooping sepals [syn: {iris}, {flag}, {fleur-de-lis}, {sword lily}] 4: a rectangular piece of fabric used as a signalling device [syn: {flag}, {signal flag}] 5: flagpole used to mark the position of the hole on a golf green [syn: {pin}, {flag}] 6: stratified stone that splits into pieces suitable as paving stones [syn: {flag}, {flagstone}] 7: a conspicuously marked or shaped tail v 1: communicate or signal with a flag 2: provide with a flag; "Flag this file so that I can recognize it immediately" 3: droop, sink, or settle from or as if from pressure or loss of tautness [syn: {sag}, {droop}, {swag}, {flag}] 4: decorate with flags; "the building was flagged for the holiday" 5: become less intense [syn: {ease up}, {ease off}, {slacken off}, {flag}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: flag n. [very common] A variable or quantity that can take on one of two values; a bit, particularly one that is used to indicate one of two outcomes or is used to control which of two things is to be done. ?This flag controls whether to clear the screen before printing the message.? ?The program status word contains several flag bits.? Used of humans analogously to {bit}. See also {hidden flag}, {mode bit}. From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: flag banner; flag From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Flag [flaːk] (n) , s.(n ) flag

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0909 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).