Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for fixing (3 entries) (6.3314 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fixing-, *fixing*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fix \Fix\, v. t. [imp. & p. p. {Fixed} (f[i^]kst); p. pr. & vb. n. {Fixing}.] [Cf. F. fixer.] 1. To make firm, stable, or fast; to set or place permanently; to fasten immovably; to establish; to implant; to secure; to make definite. [1913 Webster] An ass's nole I fixed on his head. --Shak. [1913 Webster] O, fix thy chair of grace, that all my powers May also fix their reverence. --Herbert. [1913 Webster] His heart is fixed, trusting in the Lord. --Ps. cxii. 7. [1913 Webster] And fix far deeper in his head their stings. --Milton. [1913 Webster] 2. To hold steadily; to direct unwaveringly; to fasten, as the eye on an object, the attention on a speaker. [1913 Webster] Sat fixed in thought the mighty Stagirite. --Pope. [1913 Webster] One eye on death, and one full fix'd on heaven. --Young. [1913 Webster] 3. To transfix; to pierce. [Obs.] --Sandys. [1913 Webster] 4. (Photog.) To render (an impression) permanent by treating with a developer to make it insensible to the action of light. --Abney. [1913 Webster] 5. To put in order; to arrange; to dispose of; to adjust; to set to rights; to set or place in the manner desired or most suitable; hence, to repair; as, to fix the clothes; to fix the furniture of a room. [Colloq. U.S.] [1913 Webster] 6. (Iron Manuf.) To line the hearth of (a puddling furnace) with fettling. Syn: To arrange; prepare; adjust; place; establish; settle; determine. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fixing \Fix"ing\ (f[i^]ks"[i^]ng), n. 1. The act or process of making fixed. [1913 Webster] 2. That which is fixed; a fixture. [1913 Webster] 3. pl. Arrangements; embellishments; trimmings; accompaniments. [Colloq. U.S.] [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: fixing n 1: the act of putting something in working order again [syn: {repair}, {fix}, {fixing}, {fixture}, {mend}, {mending}, {reparation}] 2: restraint that attaches to something or holds something in place [syn: {fastener}, {fastening}, {holdfast}, {fixing}] 3: the sterilization of an animal; "they took him to the vet for neutering" [syn: {neutering}, {fixing}, {altering}] 4: (histology) the preservation and hardening of a tissue sample to retain as nearly as possible the same relations they had in the living body [syn: {fixation}, {fixing}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  fixing 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
fixing
 • (ฟิค\'ซิง) n. การยึดติด,การเกาะติด,การเกาะแน่น,การซ่อมแซม,อุปกรณ์,เครื่องประกอบ,เครื่องตกแต่ง,การปรุงแต่ง [Hope]
 • /F IH1 K S IH0 NG/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [fix]
 • ซ่อมแซม: ซ่อม, แก้ [Lex2]
 • ติด: ยึด, ผนึก, ติดแน่น [Lex2]
 • กำหนด (วัน, เวลา, ราคา)[Lex2]
 • จ้อง (ตา): เพ่ง (ความสนใจ) [Lex2]
 • จัดการ: จัดให้เป็นระบบ [Lex2]
 • จัดหาอาหาร: เตรียมอาหาร [Lex2]
 • ลงโทษ: ทำโทษ [Lex2]
 • การแก้ปัญหา[Lex2]
 • สถานการณ์ที่ยากลำบาก[Lex2]
 • (ฟิคซฺ) {fixed,fixing,fixes} vt. ทำให้แน่น,ติด,ติดแน่น,กำหนดแน่นอน,เพ่งมอง,เพ่งความสนใจ,ป้ายความผิด,ซ่อมแซม,จัดให้เรียบร้อย,จัดให้เป็นระเบียบ,เตรียมอาหาร,แก้แค้น,ลงโทษ,จัดการ,เปลี่ยนไนโตรเจนในอากาศให้เป็นสารประกอบที่มีประโยชน์ (เช่นปุ๋ย) ,ทำให้ภาพเกาะแน่นโด [Hope]
 • (vi) อยู่กับที่,ประจำที่,ยึด,ไม่เคลื่อนไหว,ติดแน่น,เกาะแน่น [Nontri]
 • (vt) กำหนด,เจาะจง,ซ่อมแซม,ทำให้คืนดี,ทำให้ติดแน่น,ตรึงตรา,จัดการ [Nontri]
 • /F IH1 K S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
fing, fixen, Timing, fixend, Fixieren, fixieren

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.3314 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).