Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for fix (7 entries) (6.1947 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fix-, *fix*.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fix \Fix\ (f[i^]ks), a. [OE., fr. L. fixus, p. p. of figere to fix; cf. F. fixe.] Fixed; solidified. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fix \Fix\, v. t. [imp. & p. p. {Fixed} (f[i^]kst); p. pr. & vb. n. {Fixing}.] [Cf. F. fixer.] 1. To make firm, stable, or fast; to set or place permanently; to fasten immovably; to establish; to implant; to secure; to make definite. [1913 Webster] An ass's nole I fixed on his head. --Shak. [1913 Webster] O, fix thy chair of grace, that all my powers May also fix their reverence. --Herbert. [1913 Webster] His heart is fixed, trusting in the Lord. --Ps. cxii. 7. [1913 Webster] And fix far deeper in his head their stings. --Milton. [1913 Webster] 2. To hold steadily; to direct unwaveringly; to fasten, as the eye on an object, the attention on a speaker. [1913 Webster] Sat fixed in thought the mighty Stagirite. --Pope. [1913 Webster] One eye on death, and one full fix'd on heaven. --Young. [1913 Webster] 3. To transfix; to pierce. [Obs.] --Sandys. [1913 Webster] 4. (Photog.) To render (an impression) permanent by treating with a developer to make it insensible to the action of light. --Abney. [1913 Webster] 5. To put in order; to arrange; to dispose of; to adjust; to set to rights; to set or place in the manner desired or most suitable; hence, to repair; as, to fix the clothes; to fix the furniture of a room. [Colloq. U.S.] [1913 Webster] 6. (Iron Manuf.) To line the hearth of (a puddling furnace) with fettling. Syn: To arrange; prepare; adjust; place; establish; settle; determine. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fix \Fix\, v. i. 1. To become fixed; to settle or remain permanently; to cease from wandering; to rest. [1913 Webster] Your kindness banishes your fear, Resolved to fix forever here. --Waller. [1913 Webster] 2. To become firm, so as to resist volatilization; to cease to flow or be fluid; to congeal; to become hard and malleable, as a metallic substance. --Bacon. [1913 Webster] {To fix on}, to settle the opinion or resolution about; to determine regarding; as, the contracting parties have fixed on certain leading points. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fix \Fix\, n. 1. A position of difficulty or embarassment; predicament; dilemma. [Colloq.] [1913 Webster] Is he not living, then? No. is he dead, then? No, nor dead either. Poor Aroar can not live, and can not die, -- so that he is in an almighty fix. --De Quincey. [1913 Webster] 2. (Iron Manuf.) fettling. [U.S.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fettling \Fet"tling\, n. 1. (Metal.) A mixture of ore, cinders, etc., used to line the hearth of a puddling furnace. [Eng.] Note: [It is commonly called {fix} in the United States.] [1913 Webster] 2. (Pottery) The operation of shaving or smoothing the surface of undried clay ware. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: fix n 1: informal terms for a difficult situation; "he got into a terrible fix"; "he made a muddle of his marriage" [syn: {fix}, {hole}, {jam}, {mess}, {muddle}, {pickle}, {kettle of fish}] 2: something craved, especially an intravenous injection of a narcotic drug; "she needed a fix of chocolate" 3: the act of putting something in working order again [syn: {repair}, {fix}, {fixing}, {fixture}, {mend}, {mending}, {reparation}] 4: an exemption granted after influence (e.g., money) is brought to bear; "collusion resulted in tax fixes for gamblers" 5: a determination of the place where something is; "he got a good fix on the target" [syn: {localization}, {localisation}, {location}, {locating}, {fix}] v 1: restore by replacing a part or putting together what is torn or broken; "She repaired her TV set"; "Repair my shoes please" [syn: {repair}, {mend}, {fix}, {bushel}, {doctor}, {furbish up}, {restore}, {touch on}] [ant: {break}, {bust}] 2: cause to be firmly attached; "fasten the lock onto the door"; "she fixed her gaze on the man" [syn: {fasten}, {fix}, {secure}] [ant: {unfasten}] 3: decide upon or fix definitely; "fix the variables"; "specify the parameters" [syn: {specify}, {set}, {determine}, {define}, {fix}, {limit}] 4: prepare for eating by applying heat; "Cook me dinner, please"; "can you make me an omelette?"; "fix breakfast for the guests, please" [syn: {cook}, {fix}, {ready}, {make}, {prepare}] 5: take vengeance on or get even; "We'll get them!"; "That'll fix him good!"; "This time I got him" [syn: {pay back}, {pay off}, {get}, {fix}] 6: set or place definitely; "Let's fix the date for the party!" 7: kill, preserve, and harden (tissue) in order to prepare for microscopic study 8: make fixed, stable or stationary; "let's fix the picture to the frame" [syn: {fixate}, {fix}] 9: make infertile; "in some countries, people with genetically transmissible disabilites are sterilized" [syn: {sterilize}, {sterilise}, {desex}, {unsex}, {desexualize}, {desexualise}, {fix}] 10: influence an event or its outcome by illegal means; "fix a race" 11: put (something somewhere) firmly; "She posited her hand on his shoulder"; "deposit the suitcase on the bench"; "fix your eyes on this spot" [syn: {situate}, {fix}, {posit}, {deposit}] 12: make ready or suitable or equip in advance for a particular purpose or for some use, event, etc; "Get the children ready for school!"; "prepare for war"; "I was fixing to leave town after I paid the hotel bill" [syn: {fix}, {prepare}, {set up}, {ready}, {gear up}, {set}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: fix n.,v. What one does when a problem has been reported too many times to be ignored.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.1947 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).