Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for fit (10 entries) (4.0521 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fit-, *fit*.

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fit \Fit\, v. i. 1. To be proper or becoming. [1913 Webster] Nor fits it to prolong the feast. --Pope. [1913 Webster] 2. To be adjusted to a particular shape or size; to suit; to be adapted; as, his coat fits very well. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fit \Fit\, n. 1. The quality of being fit; adjustment; adaptedness; as of dress to the person of the wearer. [1913 Webster] 2. (Mach.) (a) The coincidence of parts that come in contact. (b) The part of an object upon which anything fits tightly. [1913 Webster] {Fit rod} (Shipbuilding), a gauge rod used to try the depth of a bolt hole in order to determine the length of the bolt required. --Knight. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fit \Fit\ (f[i^]t), imp. & p. p. of {Fight}. [Obs. or Colloq.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fit \Fit\, v. t. [imp. & p. p. {Fitted}; p. pr. & vb. n. {Fitting}.] 1. To make fit or suitable; to adapt to the purpose intended; to qualify; to put into a condition of readiness or preparation. [1913 Webster] The time is fitted for the duty. --Burke. [1913 Webster] The very situation for which he was peculiarly fitted by nature. --Macaulay. [1913 Webster] 2. To bring to a required form and size; to shape aright; to adapt to a model; to adjust; -- said especially of the work of a carpenter, machinist, tailor, etc. [1913 Webster] The carpenter . . . marketh it out with a line; he fitteth it with planes. --Is. xliv. 13. [1913 Webster] 3. To supply with something that is suitable or fit, or that is shaped and adjusted to the use required. [1913 Webster] No milliner can so fit his customers with gloves. --Shak. [1913 Webster] 4. To be suitable to; to answer the requirements of; to be correctly shaped and adjusted to; as, if the coat fits you, put it on. [1913 Webster] That's a bountiful answer that fits all questions. --Shak. [1913 Webster] That time best fits the work. --Shak. [1913 Webster] {To fit out}, to supply with necessaries or means; to furnish; to equip; as, to fit out a privateer. {To fit up}, to furnish with things suitable; to make proper for the reception or use of any person; to prepare; as, to fit up a room for a guest. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fit \Fit\, n. [AS. fitt a song.] In Old English, a song; a strain; a canto or portion of a ballad; a passus. [Written also {fitte}, {fytte}, etc.] [1913 Webster] To play some pleasant fit. --Spenser. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fit \Fit\, a. [Compar. {Fitter} (f[i^]t"t[~e]r); superl. {Fittest} (f[i^]t"t[e^]st).] [OE. fit, fyt; cf. E. feat neat, elegant, well made, or icel. fitja to web, knit, OD. vitten to suit, square, Goth. f[=e]tjan to adorn. [root]77.] 1. Adapted to an end, object, or design; suitable by nature or by art; suited by character, qualities, circumstances, education, etc.; qualified; competent; worthy. [1913 Webster] That which ordinary men are fit for, I am qualified in. --Shak. [1913 Webster] Fit audience find, though few. --Milton. [1913 Webster] 2. Prepared; ready. [Obs.] [1913 Webster] So fit to shoot, she singled forth among her foes who first her quarry's strength should feel. --Fairfax. [1913 Webster] 3. Conformed to a standart of duty, properiety, or taste; convenient; meet; becoming; proper. [1913 Webster] Is it fit to say a king, Thou art wicked? --Job xxxiv. 18. Syn: Suitable; proper; appropriate; meet; becoming; expedient; congruous; correspondent; apposite; apt; adapted; prepared; qualified; competent; adequate. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fit \Fit\, n. [AS. fit strife, fight; of uncertain origin. [root] 77.] 1. A stroke or blow. [Obs. or R.] [1913 Webster] Curse on that cross, quoth then the Sarazin, That keeps thy body from the bitter fit. --Spenser. [1913 Webster] 2. A sudden and violent attack of a disorder; a stroke of disease, as of epilepsy or apoplexy, which produces convulsions or unconsciousness; a convulsion; a paroxysm; hence, a period of exacerbation of a disease; in general, an attack of disease; as, a fit of sickness. [1913 Webster] And when the fit was on him, I did mark How he did shake. --Shak. [1913 Webster] 3. A mood of any kind which masters or possesses one for a time; a temporary, absorbing affection; a paroxysm; as, a fit of melancholy, of passion, or of laughter. [1913 Webster] All fits of pleasure we balanced by an equal degree of pain. --Swift. [1913 Webster] The English, however, were on this subject prone to fits of jealously. --Macaulay. [1913 Webster] 4. A passing humor; a caprice; a sudden and unusual effort, activity, or motion, followed by relaxation or inaction; an impulsive and irregular action. [1913 Webster] The fits of the season. --Shak. [1913 Webster] 5. A darting point; a sudden emission. [R.] [1913 Webster] A tongue of light, a fit of flame. --Coleridge. [1913 Webster] {By fits}, {By fits and starts}, by intervals of action and repose; impulsively and irregularly; intermittently. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: fit adj 1: meeting adequate standards for a purpose; "a fit subject for discussion"; "it is fit and proper that you be there"; "water fit to drink"; "fit for duty"; "do as you see fit to" [ant: {unfit}] 2: (usually followed by `to' or `for') on the point of or strongly disposed; "in no fit state to continue"; "fit to drop"; "laughing fit to burst"; "she was fit to scream"; "primed for a fight"; "we are set to go at any time" [syn: {fit(p)}, {primed(p)}, {set(p)}] 3: physically and mentally sound or healthy; "felt relaxed and fit after their holiday"; "keeps fit with diet and exercise" [ant: {unfit}] n 1: a display of bad temper; "he had a fit"; "she threw a tantrum"; "he made a scene" [syn: {fit}, {tantrum}, {scene}, {conniption}] 2: a sudden uncontrollable attack; "a paroxysm of giggling"; "a fit of coughing"; "convulsions of laughter" [syn: {paroxysm}, {fit}, {convulsion}] 3: the manner in which something fits; "I admired the fit of her coat" 4: a sudden flurry of activity (often for no obvious reason); "a burst of applause"; "a fit of housecleaning" [syn: {burst}, {fit}] v 1: be agreeable or acceptable to; "This suits my needs" [syn: {suit}, {accommodate}, {fit}] 2: be the right size or shape; fit correctly or as desired; "This piece won't fit into the puzzle" [syn: {fit}, {go}] 3: satisfy a condition or restriction; "Does this paper meet the requirements for the degree?" [syn: {meet}, {fit}, {conform to}] 4: make fit; "fit a dress"; "He fitted other pieces of paper to his cut-out" 5: insert or adjust several objects or people; "Can you fit the toy into the box?"; "This man can't fit himself into our work environment" 6: be compatible, similar or consistent; coincide in their characteristics; "The two stories don't agree in many details"; "The handwriting checks with the signature on the check"; "The suspect's fingerprints don't match those on the gun" [syn: {match}, {fit}, {correspond}, {check}, {jibe}, {gibe}, {tally}, {agree}] [ant: {disaccord}, {disagree}, {discord}] 7: conform to some shape or size; "How does this shirt fit?" 8: provide with (something) usually for a specific purpose; "The expedition was equipped with proper clothing, food, and other necessities" [syn: {equip}, {fit}, {fit out}, {outfit}] 9: make correspond or harmonize; "Match my sweater" [syn: {match}, {fit}] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: FIT Failures In Time From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: fit [fit] healthy; well

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 4.0521 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).