Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for fishes (2 entries) (3.5274 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fishes-, *fishes*.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Crawfish \Craw"fish`\ (kr[add]"f[i^]sh`), Crayfish \Cray"fish`\ (kr[=a]"f[i^]sh`), n.; pl. {-fishes} or {-fish}. [Corrupted fr. OE. crevis, creves, OF. crevice, F. ['e]crevisse, fr. OHG. krebiz crab, G. krebs. See {Crab}. The ending -fish arose from confusion with E. fish.] (Zool.) Any decapod crustacean of the family {Astacid[ae]} (genera {Cambarus} and {Cambarus}), resembling the lobster, but smaller, and found in fresh waters. Crawfishes are esteemed very delicate food both in Europe and America. The North American species are numerous and mostly belong to the genus {Cambarus}. The blind crawfish of the Mammoth Cave is {Cambarus pellucidus}. The common European species is {Astacus fluviatilis}. Syn: crawdad, crawdaddy. [1913 Webster] 2. tiny lobsterlike crustaceans usually boiled briefly. Syn: crawdad, ecrevisse. [WordNet 1.5] 3. a large edible marine crustacean having a spiny carapace but lacking the large pincers of true lobsters. Syn: spiny lobster, langouste, rock lobster, crayfish, sea crawfish. [WordNet 1.5] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fish \Fish\, n.; pl. {Fishes} (f[i^]sh"[e^]z), or collectively, {Fish}. [OE. fisch, fisc, fis, AS. fisc; akin to D. visch, OS. & OHG. fisk, G. fisch, Icel. fiskr, Sw. & Dan. fisk, Goth. fisks, L. piscis, Ir. iasg. Cf. {Piscatorial}. In some cases, such as fish joint, fish plate, this word has prob. been confused with fish, fr. F. fichea peg.] 1. A name loosely applied in popular usage to many animals of diverse characteristics, living in the water. [1913 Webster] 2. (Zool.) An oviparous, vertebrate animal usually having fins and a covering scales or plates. It breathes by means of gills, and lives almost entirely in the water. See {Pisces}. [1913 Webster] Note: The true fishes include the Teleostei (bony fishes), Ganoidei, Dipnoi, and Elasmobranchii or Selachians (sharks and skates). Formerly the leptocardia and Marsipobranciata were also included, but these are now generally regarded as two distinct classes, below the fishes. [1913 Webster] 3. pl. The twelfth sign of the zodiac; Pisces. [1913 Webster] 4. The flesh of fish, used as food. [1913 Webster] 5. (Naut.) (a) A purchase used to fish the anchor. (b) A piece of timber, somewhat in the form of a fish, used to strengthen a mast or yard. [1913 Webster] Note: Fish is used adjectively or as part of a compound word; as, fish line, fish pole, fish spear, fish-bellied. [1913 Webster] {Age of Fishes}. See under {Age}, n., 8. {Fish ball}, fish (usually salted codfish) shared fine, mixed with mashed potato, and made into the form of a small, round cake. [U.S.] {Fish bar}. Same as {Fish plate} (below). {Fish beam} (Mech.), a beam one of whose sides (commonly the under one) swells out like the belly of a fish. --Francis. {Fish crow} (Zool.), a species of crow ({Corvus ossifragus}), found on the Atlantic coast of the United States. It feeds largely on fish. {Fish culture}, the artifical breeding and rearing of fish; pisciculture. {Fish davit}. See {Davit}. {Fish day}, a day on which fish is eaten; a fast day. {Fish duck} (Zool.), any species of merganser. {Fish fall}, the tackle depending from the fish davit, used in hauling up the anchor to the gunwale of a ship. {Fish garth}, a dam or weir in a river for keeping fish or taking them easily. {Fish glue}. See {Isinglass}. {Fish joint}, a joint formed by a plate or pair of plates fastened upon two meeting beams, plates, etc., at their junction; -- used largely in connecting the rails of railroads. {Fish kettle}, a long kettle for boiling fish whole. {Fish ladder}, a dam with a series of steps which fish can leap in order to ascend falls in a river. {Fish line}, or {Fishing line}, a line made of twisted hair, silk, etc., used in angling. {Fish louse} (Zool.), any crustacean parasitic on fishes, esp. the parasitic Copepoda, belonging to {Caligus}, {Argulus}, and other related genera. See {Branchiura}. {Fish maw} (Zool.), the stomach of a fish; also, the air bladder, or sound. {Fish meal}, fish desiccated and ground fine, for use in soups, etc. {Fish oil}, oil obtained from the bodies of fish and marine animals, as whales, seals, sharks, from cods' livers, etc. {Fish owl} (Zool.), a fish-eating owl of the Old World genera {Scotopelia} and {Ketupa}, esp. a large East Indian species ({K. Ceylonensis}). {Fish plate}, one of the plates of a fish joint. {Fish pot}, a wicker basket, sunk, with a float attached, for catching crabs, lobsters, etc. {Fish pound}, a net attached to stakes, for entrapping and catching fish; a weir. [Local, U.S.] --Bartlett. {Fish slice}, a broad knife for dividing fish at table; a fish trowel. {Fish slide}, an inclined box set in a stream at a small fall, or ripple, to catch fish descending the current. --Knight. {Fish sound}, the air bladder of certain fishes, esp. those that are dried and used as food, or in the arts, as for the preparation of isinglass. {Fish story}, a story which taxes credulity; an extravagant or incredible narration. [Colloq. U.S.] --Bartlett. {Fish strainer}. (a) A metal colander, with handles, for taking fish from a boiler. (b) A perforated earthenware slab at the bottom of a dish, to drain the water from a boiled fish. {Fish trowel}, a fish slice. {Fish weir} or {Fish wear}, a weir set in a stream, for catching fish. {Neither fish nor flesh}, {Neither fish nor fowl} (Fig.), neither one thing nor the other. [1913 Webster]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  fishes 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
fishes
 • /F IH1 SH AH0 Z/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [fish]
 • ปลา: เนื้อปลา, มัจฉา [Lex2]
 • จับปลา (ด้วยอุปกรณ์): หาปลา, ตกปลา, ตีอวน [Lex2]
 • จับปลา: หาปลา, ตกปลา [Lex2]
 • ค้นหา: ล้วง, ค้น [Lex2]
 • ผู้หญิง[Lex2]
 • (ฟิช) {fished,fishing,fishes} n. ปลา,เนื้อปลา,สัตว์น้ำ,บุคคล,คนอ่อนหัด vt. ตกปลา,จับปลา,ล้วงออก,ดึงออก,ค้นหา -Phr. (fish in troubled waters ฉวยโอกาสกอบโกยผลประโยชน์) -pl. ###SW. fish,fishes [Hope]
 • (n) ปลา [Nontri]
 • (vi) ตกปลา,หาปลา,จับปลา [Nontri]
 • (vt) ดึงออกมา,ล้วงออกมา,เกี่ยว,ตกเบ็ด [Nontri]
 • /F IH1 SH/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Fisches, Fisch

Similar FRENCH words suggested by aspell:
fisses, fisse, frises, frisés, dises, figes, figés, fuses, fusés, fies, fiés, fiasses, frisses, fuisses, disses, fosses, fossés, fusses, bises, bisés, files, filés, fines, fiscs, fixes, fixés, fiées, fîmes, fîtes, lises, mises, misés, pisés, sises, tises, tisés, vises, visés, fiches, fichés, fiasse, frisse, fuisse, disse, fosse, fossé, fusse, hisses, hissés, bisses, bissés, fasses, fesses, fessés, figues, filles, lisses, lissés, misses, pisses, pissés, risses, tisses, tissés, visses, vissés, frise, frisé, fie, fié, hisse, hissé, bisse, bissé, fasse, fesse, fessé, lisse, lissé, misse, pisse, pissé, risse, tisse, tissé, visse, vissé, friser, fiez, fier, fieu, fouisses

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 3.5274 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).