Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for fish (8 entries) (6.0717 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fish-, *fish*.

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Crawfish \Craw"fish`\ (kr[add]"f[i^]sh`), Crayfish \Cray"fish`\ (kr[=a]"f[i^]sh`), n.; pl. {-fishes} or {-fish}. [Corrupted fr. OE. crevis, creves, OF. crevice, F. ['e]crevisse, fr. OHG. krebiz crab, G. krebs. See {Crab}. The ending -fish arose from confusion with E. fish.] (Zool.) Any decapod crustacean of the family {Astacid[ae]} (genera {Cambarus} and {Cambarus}), resembling the lobster, but smaller, and found in fresh waters. Crawfishes are esteemed very delicate food both in Europe and America. The North American species are numerous and mostly belong to the genus {Cambarus}. The blind crawfish of the Mammoth Cave is {Cambarus pellucidus}. The common European species is {Astacus fluviatilis}. Syn: crawdad, crawdaddy. [1913 Webster] 2. tiny lobsterlike crustaceans usually boiled briefly. Syn: crawdad, ecrevisse. [WordNet 1.5] 3. a large edible marine crustacean having a spiny carapace but lacking the large pincers of true lobsters. Syn: spiny lobster, langouste, rock lobster, crayfish, sea crawfish. [WordNet 1.5] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fish \Fish\ (f[i^]sh), n. [F. fiche peg, mark, fr. fisher to fix.] A counter, used in various games. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fish \Fish\, n.; pl. {Fishes} (f[i^]sh"[e^]z), or collectively, {Fish}. [OE. fisch, fisc, fis, AS. fisc; akin to D. visch, OS. & OHG. fisk, G. fisch, Icel. fiskr, Sw. & Dan. fisk, Goth. fisks, L. piscis, Ir. iasg. Cf. {Piscatorial}. In some cases, such as fish joint, fish plate, this word has prob. been confused with fish, fr. F. fichea peg.] 1. A name loosely applied in popular usage to many animals of diverse characteristics, living in the water. [1913 Webster] 2. (Zool.) An oviparous, vertebrate animal usually having fins and a covering scales or plates. It breathes by means of gills, and lives almost entirely in the water. See {Pisces}. [1913 Webster] Note: The true fishes include the Teleostei (bony fishes), Ganoidei, Dipnoi, and Elasmobranchii or Selachians (sharks and skates). Formerly the leptocardia and Marsipobranciata were also included, but these are now generally regarded as two distinct classes, below the fishes. [1913 Webster] 3. pl. The twelfth sign of the zodiac; Pisces. [1913 Webster] 4. The flesh of fish, used as food. [1913 Webster] 5. (Naut.) (a) A purchase used to fish the anchor. (b) A piece of timber, somewhat in the form of a fish, used to strengthen a mast or yard. [1913 Webster] Note: Fish is used adjectively or as part of a compound word; as, fish line, fish pole, fish spear, fish-bellied. [1913 Webster] {Age of Fishes}. See under {Age}, n., 8. {Fish ball}, fish (usually salted codfish) shared fine, mixed with mashed potato, and made into the form of a small, round cake. [U.S.] {Fish bar}. Same as {Fish plate} (below). {Fish beam} (Mech.), a beam one of whose sides (commonly the under one) swells out like the belly of a fish. --Francis. {Fish crow} (Zool.), a species of crow ({Corvus ossifragus}), found on the Atlantic coast of the United States. It feeds largely on fish. {Fish culture}, the artifical breeding and rearing of fish; pisciculture. {Fish davit}. See {Davit}. {Fish day}, a day on which fish is eaten; a fast day. {Fish duck} (Zool.), any species of merganser. {Fish fall}, the tackle depending from the fish davit, used in hauling up the anchor to the gunwale of a ship. {Fish garth}, a dam or weir in a river for keeping fish or taking them easily. {Fish glue}. See {Isinglass}. {Fish joint}, a joint formed by a plate or pair of plates fastened upon two meeting beams, plates, etc., at their junction; -- used largely in connecting the rails of railroads. {Fish kettle}, a long kettle for boiling fish whole. {Fish ladder}, a dam with a series of steps which fish can leap in order to ascend falls in a river. {Fish line}, or {Fishing line}, a line made of twisted hair, silk, etc., used in angling. {Fish louse} (Zool.), any crustacean parasitic on fishes, esp. the parasitic Copepoda, belonging to {Caligus}, {Argulus}, and other related genera. See {Branchiura}. {Fish maw} (Zool.), the stomach of a fish; also, the air bladder, or sound. {Fish meal}, fish desiccated and ground fine, for use in soups, etc. {Fish oil}, oil obtained from the bodies of fish and marine animals, as whales, seals, sharks, from cods' livers, etc. {Fish owl} (Zool.), a fish-eating owl of the Old World genera {Scotopelia} and {Ketupa}, esp. a large East Indian species ({K. Ceylonensis}). {Fish plate}, one of the plates of a fish joint. {Fish pot}, a wicker basket, sunk, with a float attached, for catching crabs, lobsters, etc. {Fish pound}, a net attached to stakes, for entrapping and catching fish; a weir. [Local, U.S.] --Bartlett. {Fish slice}, a broad knife for dividing fish at table; a fish trowel. {Fish slide}, an inclined box set in a stream at a small fall, or ripple, to catch fish descending the current. --Knight. {Fish sound}, the air bladder of certain fishes, esp. those that are dried and used as food, or in the arts, as for the preparation of isinglass. {Fish story}, a story which taxes credulity; an extravagant or incredible narration. [Colloq. U.S.] --Bartlett. {Fish strainer}. (a) A metal colander, with handles, for taking fish from a boiler. (b) A perforated earthenware slab at the bottom of a dish, to drain the water from a boiled fish. {Fish trowel}, a fish slice. {Fish weir} or {Fish wear}, a weir set in a stream, for catching fish. {Neither fish nor flesh}, {Neither fish nor fowl} (Fig.), neither one thing nor the other. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fish \Fish\, v. i. [imp. & p. p. {Fished}; p. pr. & vb. n. {Fishing}.] 1. To attempt to catch fish; to be employed in taking fish, by any means, as by angling or drawing a net. [1913 Webster] 2. To seek to obtain by artifice, or indirectly to seek to draw forth; as, to fish for compliments. [1913 Webster] Any other fishing question. --Sir W. Scott. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fish \Fish\, v. t. [OE. fischen, fisken, fissen, AS. fiscian; akin to G. fischen, OHG. fisc?n, Goth. fisk?n. See {Fish} the animal.] 1. To catch; to draw out or up; as, to fish up an anchor. [1913 Webster] 2. To search by raking or sweeping. --Swift. [1913 Webster] 3. To try with a fishing rod; to catch fish in; as, to fish a stream. --Thackeray. [1913 Webster] 4. To strengthen (a beam, mast, etc.), or unite end to end (two timbers, railroad rails, etc.) by bolting a plank, timber, or plate to the beam, mast, or timbers, lengthwise on one or both sides. See {Fish joint}, under {Fish}, n. [1913 Webster] {To fish the anchor}. (Naut.) See under {Anchor}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: fish n 1: any of various mostly cold-blooded aquatic vertebrates usually having scales and breathing through gills; "the shark is a large fish"; "in the living room there was a tank of colorful fish" 2: the flesh of fish used as food; "in Japan most fish is eaten raw"; "after the scare about foot-and-mouth disease a lot of people started eating fish instead of meat"; "they have a chef who specializes in fish" 3: (astrology) a person who is born while the sun is in Pisces [syn: {Pisces}, {Fish}] 4: the twelfth sign of the zodiac; the sun is in this sign from about February 19 to March 20 [syn: {Pisces}, {Pisces the Fishes}, {Fish}] v 1: seek indirectly; "fish for compliments" [syn: {fish}, {angle}] 2: catch or try to catch fish or shellfish; "I like to go fishing on weekends" From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: fish n. [Adelaide University, Australia] 1. Another {metasyntactic variable}. See {foo}. Derived originally from the Monty Python skit in the middle of The Meaning of Life entitled Find the Fish. 2. A pun for microfiche. A microfiche file cabinet may be referred to as a fish tank. From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: FISH FIle transfer with a SHell, "FiSH"

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0717 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).