Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for firm (4 entries) (6.3703 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -firm-, *firm*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Firm \Firm\, n. [It. firma the (firm, sure, or confirming) signature or subscription, or Pg. firma signature, firm, cf. Sp. firma signature; all fr. L. firmus, adj., firm. See {Firm}, a.] The name, title, or style, under which a company transacts business; a partnership of two or more persons; a commercial house; as, the firm of Hope & Co. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Firm \Firm\, v. t. [OE. fermen to make firm, F. fermer, fr. L. firmare to make firm. See {Firm}, a.] 1. To fix; to settle; to confirm; to establish. [Obs.] [1913 Webster] And Jove has firmed it with an awful nod. --Dryden. [1913 Webster] 2. To fix or direct with firmness. [Obs.] [1913 Webster] He on his card and compass firms his eye. --Spenser. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Firm \Firm\, a. [Compar. {Firmer}; superl. {Firmest}.] [OE. ferme, F. ferme, fr.L. firmus; cf. Skr. dharman support, law, order, dh? to hold fast, carry. Cf. {Farm}, {Throne}.] 1. Fixed; hence, closely compressed; compact; substantial; hard; solid; -- applied to the matter of bodies; as, firm flesh; firm muscles, firm wood. [1913 Webster] 2. Not easily excited or disturbed; unchanging in purpose; fixed; steady; constant; stable; unshaken; not easily changed in feelings or will; strong; as, a firm believer; a firm friend; a firm adherent. [1913 Webster] Under spread ensigns, moving nigh, in slow But firm battalion. --Milton. [1913 Webster] By one man's firm obediency fully tried. --Milton. [1913 Webster] 3. Solid; -- opposed to fluid; as, firm land. [1913 Webster] 4. Indicating firmness; as, a firm tread; a firm countenance. Syn: Compact; dense; hard; solid; stanch; robust; strong; sturdly; fixed; steady; resolute; constant. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: firm adv 1: with resolute determination; "we firmly believed it"; "you must stand firm" [syn: {firm}, {firmly}, {steadfastly}, {unwaveringly}] adj 1: marked by firm determination or resolution; not shakable; "firm convictions"; "a firm mouth"; "steadfast resolve"; "a man of unbendable perseverence"; "unwavering loyalty" [syn: {firm}, {steadfast}, {steady}, {stiff}, {unbendable}, {unfaltering}, {unshakable}, {unwavering}] 2: not soft or yielding to pressure; "a firm mattress"; "the snow was firm underfoot"; "solid ground" [syn: {firm}, {solid}] 3: strong and sure; "a firm grasp"; "gave a strong pull on the rope" [syn: {firm}, {strong}] 4: not subject to revision or change; "a firm contract"; "a firm offer" 5: (of especially a person's physical features) not shaking or trembling; "his voice was firm and confident"; "a firm step" 6: not liable to fluctuate or especially to fall; "stocks are still firm" [syn: {firm}, {steady}, {unfluctuating}] 7: securely established; "holds a firm position as the country's leading poet" 8: possessing the tone and resiliency of healthy tissue; "firm muscles" 9: securely fixed in place; "the post was still firm after being hit by the car" [syn: {fast}, {firm}, {immobile}] 10: unwavering in devotion to friend or vow or cause; "a firm ally"; "loyal supporters"; "the true-hearted soldier...of Tippecanoe"- Campaign song for William Henry Harrison; "fast friends" [syn: {firm}, {loyal}, {truehearted}, {fast(a)}] n 1: the members of a business organization that owns or operates one or more establishments; "he worked for a brokerage house" [syn: {firm}, {house}, {business firm}] v 1: become taut or tauter; "Your muscles will firm when you exercise regularly"; "the rope tautened" [syn: {tauten}, {firm}] 2: make taut or tauter; "tauten a rope" [syn: {tauten}, {firm}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  firm 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
firm
 • แข็ง: ไม่นิ่ม [Lex2]
 • ทำให้แข็งแรง: ทำให้แข็ง [Lex2]
 • หนักแน่น: แน่น, ไม่สั่น [Lex2]
 • แน่วแน่: เหนียวแน่น, ไม่มีทางเปลี่ยนแปลง [Lex2]
 • มั่นคง: แน่นหนา, แข็งแกร่ง [Lex2]
 • อย่างมั่นคง: อย่างเด็ดขาด, อย่างหนักแน่น [Lex2]
 • เด็ดขาด: เข้มงวด, เฉียบขาด, ใจแข็ง [Lex2]
 • ทรงตัว (ค่าเงิน, หุ้น)[Lex2]
 • แข็งค่าขึ้น (ค่าเงิน, หุ้น): ปรับตัวขึ้น [Lex2]
 • บริษัท: ห้างหุ้นส่วน, ธุรกิจ [Lex2]
 • (เฟิร์ม) adj. แน่น,ไม่นิ่ม,แน่นหนา,แข็งแรง,มั่นคง,เหนียวแน่น,หนักแน่น,เด็ดขาด,แน่นอน,แน่วแน่ n. บริษัท,ห้าง,ห้างหุ้นส่วน,ห้างร้าน,ร้านค้า,กงสี,ธุรกิจ adv. อย่างแน่น,อย่างมั่นคง. -firmly adv. ###SW. firmness n. [Hope]
 • (adj) มั่นคง,เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,แน่นอน,หนักแน่น,แน่นหนา,แข็งแรง [Nontri]
 • (n) ห้างร้าน,ห้างหุ้นส่วน,บริษัท,กงสี,ร้านค้า [Nontri]
 • /F ER1 M/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Firma, Form, Farm, Film, Formen, formen, filmen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
firme, film, frima, frime, frimé, fin, forma, forme, formé, forum, firman, firmes, fuir, iRMX, faim, fie, fier, fit, fié, for, fur, fît, films, fion, fris, fi, fric, frit, frît, fiers, ferma, ferme, fermé, fibre, fiera, fies, fieu, fifre, filma, filme, filmé, fière, fiés, flirt, foira, foire, foiré, fors, frira, frire, fuira, dira, dire, faire, fief, fiel, fiez, fiée, fora, fore, fort, foré, girl, fis, far, fia, fic, fig, fil, ira, ire, kir, mir, sir, tir, fine, fins, fini, fars, fers, fiai, fias, fics, fils, kirs, mirs, sirs, tirs, cira, cire

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.3703 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).