Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for fire (9 entries) (4.7022 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fire-, *fire*. Possible hiragana form: ふぃれ

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Command \Com*mand"\, n. 1. An authoritative order requiring obedience; a mandate; an injunction. [1913 Webster] Awaiting what command their mighty chief Had to impose. --Milton. [1913 Webster] 2. The possession or exercise of authority. [1913 Webster] Command and force may often create, but can never cure, an aversion. --Locke. [1913 Webster] 3. Authority; power or right of control; leadership; as, the forces under his command. [1913 Webster] 4. Power to dominate, command, or overlook by means of position; scope of vision; survey. [1913 Webster] The steepy stand Which overlooks the vale with wide command. --Dryden. [1913 Webster] 5. Control; power over something; sway; influence; as, to have command over one's temper or voice; the fort has command of the bridge. [1913 Webster] He assumed an absolute command over his readers. --Dryden. [1913 Webster] 6. A body of troops, or any naval or military force or post, or the whole territory under the authority or control of a particular officer. [1913 Webster] {Word of command} (Mil.), a word or phrase of definite and established meaning, used in directing the movements of soldiers; as, {aim}; {fire}; {shoulder arms}, etc. Syn: Control; sway; power; authority; rule; dominion; sovereignty; mandate; order; injunction; charge; behest. See {Direction}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fire \Fire\ (f[imac]r), n. [OE. fir, fyr, fur AS. f[=y]r; akin to D. vuur, OS. & OHG. fiur, G. feuer, Icel. f[=y]ri, f[=u]rr, Gr. py^r, and perh. to L. purus pure, E. pure Cf. {Empyrean}, {Pyre}.] 1. The evolution of light and heat in the combustion of bodies; combustion; state of ignition. [1913 Webster] Note: The form of fire exhibited in the combustion of gases in an ascending stream or current is called flame. Anciently, fire, air, earth, and water were regarded as the four elements of which all things are composed. [1913 Webster] 2. Fuel in a state of combustion, as on a hearth, or in a stove or a furnace. [1913 Webster] 3. The burning of a house or town; a conflagration. [1913 Webster] 4. Anything which destroys or affects like fire. [1913 Webster] 5. Ardor of passion, whether love or hate; excessive warmth; consuming violence of temper. [1913 Webster] he had fire in his temper. --Atterbury. [1913 Webster] 6. Liveliness of imagination or fancy; intellectual and moral enthusiasm; capacity for ardor and zeal. [1913 Webster] And bless their critic with a poet's fire. --Pope. [1913 Webster] 7. Splendor; brilliancy; luster; hence, a star. [1913 Webster] Stars, hide your fires. --Shak. [1913 Webster] As in a zodiac representing the heavenly fires. --Milton. [1913 Webster] 8. Torture by burning; severe trial or affliction. [1913 Webster] 9. The discharge of firearms; firing; as, the troops were exposed to a heavy fire. [1913 Webster] {Blue fire}, {Red fire}, {Green fire} (Pyrotech.), compositions of various combustible substances, as sulphur, niter, lampblack, etc., the flames of which are colored by various metallic salts, as those of antimony, strontium, barium, etc. {Fire alarm} (a) A signal given on the breaking out of a fire. (b) An apparatus for giving such an alarm. {Fire annihilator}, a machine, device, or preparation to be kept at hand for extinguishing fire by smothering it with some incombustible vapor or gas, as carbonic acid. {Fire balloon}. (a) A balloon raised in the air by the buoyancy of air heated by a fire placed in the lower part. (b) A balloon sent up at night with fireworks which ignite at a regulated height. --Simmonds. {Fire bar}, a grate bar. {Fire basket}, a portable grate; a cresset. --Knight. {Fire beetle}. (Zool.) See in the Vocabulary. {Fire blast}, a disease of plants which causes them to appear as if burnt by fire. {Fire box}, the chamber of a furnace, steam boiler, etc., for the fire. {Fire brick}, a refractory brick, capable of sustaining intense heat without fusion, usually made of fire clay or of siliceous material, with some cementing substance, and used for lining fire boxes, etc. {Fire brigade}, an organized body of men for extinguished fires. {Fire bucket}. See under {Bucket}. {Fire bug}, an incendiary; one who, from malice or through mania, persistently sets fire to property; a pyromaniac. [U.S.] {Fire clay}. See under {Clay}. {Fire company}, a company of men managing an engine in extinguishing fires. {Fire cross}. See {Fiery cross}. [Obs.] --Milton. {Fire damp}. See under {Damp}. {Fire dog}. See {Firedog}, in the Vocabulary. {Fire drill}. (a) A series of evolutions performed by fireman for practice. (b) An apparatus for producing fire by friction, by rapidly twirling a wooden pin in a wooden socket; -- used by the Hindoos during all historic time, and by many savage peoples. {Fire eater}. (a) A juggler who pretends to eat fire. (b) A quarrelsome person who seeks affrays; a hotspur. [Colloq.] {Fire engine}, a portable forcing pump, usually on wheels, for throwing water to extinguish fire. {Fire escape}, a contrivance for facilitating escape from burning buildings. {Fire gilding} (Fine Arts), a mode of gilding with an amalgam of gold and quicksilver, the latter metal being driven off afterward by heat. {Fire gilt} (Fine Arts), gold laid on by the process of fire gilding. {Fire insurance}, the act or system of insuring against fire; also, a contract by which an insurance company undertakes, in consideration of the payment of a premium or small percentage -- usually made periodically -- to indemnify an owner of property from loss by fire during a specified period. {Fire irons}, utensils for a fireplace or grate, as tongs, poker, and shovel. {Fire main}, a pipe for water, to be used in putting out fire. {Fire master} (Mil), an artillery officer who formerly supervised the composition of fireworks. {Fire office}, an office at which to effect insurance against fire. {Fire opal}, a variety of opal giving firelike reflections. {Fire ordeal}, an ancient mode of trial, in which the test was the ability of the accused to handle or tread upon red-hot irons. --Abbot. {Fire pan}, a pan for holding or conveying fire, especially the receptacle for the priming of a gun. {Fire plug}, a plug or hydrant for drawing water from the main pipes in a street, building, etc., for extinguishing fires. {Fire policy}, the writing or instrument expressing the contract of insurance against loss by fire. {Fire pot}. (a) (Mil.) A small earthen pot filled with combustibles, formerly used as a missile in war. (b) The cast iron vessel which holds the fuel or fire in a furnace. (c) A crucible. (d) A solderer's furnace. {Fire raft}, a raft laden with combustibles, used for setting fire to an enemy's ships. {Fire roll}, a peculiar beat of the drum to summon men to their quarters in case of fire. {Fire setting} (Mining), the process of softening or cracking the working face of a lode, to facilitate excavation, by exposing it to the action of fire; -- now generally superseded by the use of explosives. --Raymond. {Fire ship}, a vessel filled with combustibles, for setting fire to an enemy's ships. {Fire shovel}, a shovel for taking up coals of fire. {Fire stink}, the stench from decomposing iron pyrites, caused by the formation of hydrogen sulfide. --Raymond. {Fire surface}, the surfaces of a steam boiler which are exposed to the direct heat of the fuel and the products of combustion; heating surface. {Fire swab}, a swab saturated with water, for cooling a gun in action and clearing away particles of powder, etc. --Farrow. {Fire teaser}, in England, the fireman of a steam emgine. {Fire water}, a strong alcoholic beverage; -- so called by the American Indians. {Fire worship}, the worship of fire, which prevails chiefly in Persia, among the followers of Zoroaster, called Chebers, or Guebers, and among the Parsees of India. {Greek fire}. See under {Greek}. {On fire}, burning; hence, ardent; passionate; eager; zealous. {Running fire}, the rapid discharge of firearms in succession by a line of troops. {St. Anthony's fire}, erysipelas; -- an eruptive fever which St. Anthony was supposed to cure miraculously. --Hoblyn. {St. Elmo's fire}. See under {Saint Elmo}. {To set on fire}, to inflame; to kindle. {To take fire}, to begin to burn; to fly into a passion. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fire \Fire\, v. t. [imp. & p. p. {Fired}; p. pr. & vb. n. {Fring}.] 1. To set on fire; to kindle; as, to fire a house or chimney; to fire a pile. [1913 Webster] 2. To subject to intense heat; to bake; to burn in a kiln; as, to fire pottery. [1913 Webster] 3. To inflame; to irritate, as the passions; as, to fire the soul with anger, pride, or revenge. [1913 Webster] Love had fired my mind. --Dryden. [1913 Webster] 4. To animate; to give life or spirit to; as, to fire the genius of a young man. [1913 Webster] 5. To feed or serve the fire of; as, to fire a boiler. [1913 Webster] 6. To light up as if by fire; to illuminate. [1913 Webster] [The sun] fires the proud tops of the eastern pines. --Shak. [1913 Webster] 7. To cause to explode; as, to fire a torpedo; to disharge; as, to fire a rifle, pistol, or cannon; to fire cannon balls, rockets, etc. [1913 Webster] 8. To drive by fire. [Obs.] [1913 Webster] Till my bad angel fire my good one out. --Shak. [1913 Webster] 9. (Far.) To cauterize. [1913 Webster] 10. to dismiss from employment, a post, or other job; to cause (a person) to cease being an employee; -- of a person. The act of firing is usually performed by that person's supervisor or employer. "You can't fire me! I quit!" [PJC] {To fire up}, 1. to light up the fires of, as of an engine; also, figuratively, to start up any machine. 2. to render enthusiastic; -- of people. [1913 Webster +PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fire \Fire\, v. i. 1. To take fire; to be kindled; to kindle. [1913 Webster] 2. To be irritated or inflamed with passion. [1913 Webster] 3. To discharge artillery or firearms; as, they fired on the town. [1913 Webster] {To fire up}, to grow irritated or angry. "He . . . fired up, and stood vigorously on his defense." --Macaulay. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: fire n 1: the event of something burning (often destructive); "they lost everything in the fire" 2: the act of firing weapons or artillery at an enemy; "hold your fire until you can see the whites of their eyes"; "they retreated in the face of withering enemy fire" [syn: {fire}, {firing}] 3: the process of combustion of inflammable materials producing heat and light and (often) smoke; "fire was one of our ancestors' first discoveries" [syn: {fire}, {flame}, {flaming}] 4: a fireplace in which a relatively small fire is burning; "they sat by the fire and talked" 5: once thought to be one of four elements composing the universe (Empedocles) 6: feelings of great warmth and intensity; "he spoke with great ardor" [syn: {ardor}, {ardour}, {fervor}, {fervour}, {fervency}, {fire}, {fervidness}] 7: fuel that is burning and is used as a means for cooking; "put the kettle on the fire"; "barbecue over an open fire" 8: a severe trial; "he went through fire and damnation" 9: intense adverse criticism; "Clinton directed his fire at the Republican Party"; "the government has come under attack"; "don't give me any flak" [syn: {fire}, {attack}, {flak}, {flack}, {blast}] v 1: start firing a weapon [syn: {open fire}, {fire}] 2: cause to go off; "fire a gun"; "fire a bullet" [syn: {fire}, {discharge}] 3: bake in a kiln so as to harden; "fire pottery" 4: terminate the employment of; discharge from an office or position; "The boss fired his secretary today"; "The company terminated 25% of its workers" [syn: {displace}, {fire}, {give notice}, {can}, {dismiss}, {give the axe}, {send away}, {sack}, {force out}, {give the sack}, {terminate}] [ant: {employ}, {engage}, {hire}] 5: go off or discharge; "The gun fired" [syn: {fire}, {discharge}, {go off}] 6: drive out or away by or as if by fire; "The soldiers were fired"; "Surrender fires the cold skepticism" 7: call forth (emotions, feelings, and responses); "arouse pity"; "raise a smile"; "evoke sympathy" [syn: {arouse}, {elicit}, {enkindle}, {kindle}, {evoke}, {fire}, {raise}, {provoke}] 8: destroy by fire; "They burned the house and his diaries" [syn: {burn}, {fire}, {burn down}] 9: provide with fuel; "Oil fires the furnace" [syn: {fuel}, {fire}] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: FIRE Flexible Intelligent Routing Engine (3Com) From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: ullage 1. fıçıdaki boş kalan kısım 2. çuvaldan zayolan kısım (un), fire. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: waste 1. atılmış, kullanılmaz 2. bedenden çıkarılmış, ifraz edilmiş 3. boş, hali, terkedilmiş 4. çorak 5. viran, harap 6. artık, yeterinden fazla 7. israf, telef, çarçur, heder, savurma 8. iyi kullanmama, değerlendirmeme 9. boş arazi 10. metruk arazi 11. beyaban 12. ıssız yer 13. yıkım, harabiyet 14. kullanılmadan boşa giden şey, fire 15. çöp, artık. waste pipe kutlanılmış veya fazla suyu boşaltma borusu. waste steam fazla buhar, çürük buhar. go to waste ziyan olmak, heder olmak, boşa gitmek. lay waste harap etmek, viraneye çevirmek. From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: fire four

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 4.7022 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).