Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for finer (3 entries) (6.7649 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finer-, *finer*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: fine \fine\ (f[imac]n), a. [Compar. {finer} (f[imac]n"[~e]r); superl. {finest}.] [F. fin, LL. finus fine, pure, fr. L. finire to finish; cf. finitus, p. p., finished, completed (hence the sense accomplished, perfect.) See {Finish}, and cf. {Finite}.] 1. Finished; brought to perfection; refined; hence, free from impurity; excellent; superior; elegant; worthy of admiration; accomplished; beautiful. [1913 Webster] The gain thereof [is better] than fine gold. --Prov. iii. 14. [1913 Webster] A cup of wine that's brisk and fine. --Shak. [1913 Webster] Not only the finest gentleman of his time, but one of the finest scholars. --Felton. [1913 Webster] To soothe the sick bed of so fine a being [Keats]. --Leigh Hunt. [1913 Webster] 2. Aiming at show or effect; loaded with ornament; overdressed or overdecorated; showy. [1913 Webster] He gratified them with occasional . . . fine writing. --M. Arnold. [1913 Webster] 3. Nice; delicate; subtle; exquisite; artful; skillful; dexterous. [1913 Webster] The spider's touch, how exquisitely fine! --Pope. [1913 Webster] The nicest and most delicate touches of satire consist in fine raillery. --Dryden. [1913 Webster] He has as fine a hand at picking a pocket as a woman. --T. Gray. [1913 Webster] 4. Not coarse, gross, or heavy; as: (a) Not gross; subtile; thin; tenous. [1913 Webster] The eye standeth in the finer medium and the object in the grosser. --Bacon. (b) Not coarse; comminuted; in small particles; as, fine sand or flour. (c) Not thick or heavy; slender; filmy; as, a fine thread. (d) Thin; attenuate; keen; as, a fine edge. (e) Made of fine materials; light; delicate; as, fine linen or silk. [1913 Webster] 5. Having (such) a proportion of pure metal in its composition; as, coins nine tenths fine. [1913 Webster] 6. (Used ironically.) [1913 Webster] Ye have made a fine hand, fellows. --Shak. [1913 Webster] Note: Fine is often compounded with participles and adjectives, modifying them adverbially; a, fine-drawn, fine-featured, fine-grained, fine-spoken, fine-spun, etc. [1913 Webster] {Fine arch} (Glass Making), the smaller fritting furnace of a glasshouse. --Knight. {Fine arts}. See the Note under {Art}. {Fine cut}, fine cut tobacco; a kind of chewing tobacco cut up into shreds. {Fine goods}, woven fabrics of fine texture and quality. --McElrath. {Fine stuff}, lime, or a mixture of lime, plaster, etc., used as material for the finishing coat in plastering. {To sail fine} (Naut.), to sail as close to the wind as possible. Syn: {Fine}, {Beautiful}. Usage: When used as a word of praise, fine (being opposed to coarse) denotes no "ordinary thing of its kind." It is not as strong as beautiful, in reference to the single attribute implied in the latter term; but when we speak of a fine woman, we include a greater variety of particulars, viz., all the qualities which become a woman, -- breeding, sentiment, tact, etc. The term is equally comprehensive when we speak of a fine garden, landscape, horse, poem, etc.; and, though applied to a great variety of objects, the word has still a very definite sense, denoting a high degree of characteristic excellence. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Finer \Fin"er\, n. One who fines or purifies. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: finer adj 1: (comparative of `fine') greater in quality or excellence; "a finer wine"; "a finer musician"

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  finer 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
finer
 • /F AY1 N ER0/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
  [fine]
 • ดี: ดีเยี่ยม, ดีเลิศ, ชั้นดี, วิเศษ [Lex2]
 • สบายดี (สุขภาพ): สุขสบาย [Lex2]
 • อากาศแจ่มใส: ท้องฟ้าสดใส [Lex2]
 • ดี (ยอมรับได้): น่าพอใจ, พอใช้ได้ [Lex2]
 • ละเอียด: ประณีต, ละเอียดลออ [Lex2]
 • บาง: เรียวบาง, แบบบาง [Lex2]
 • สวยงาม: งาม, ชวนมอง [Lex2]
 • น่าพึงพอใจ[Lex2]
 • ปรับเป็นเงิน[Lex2]
 • ค่าปรับ: เงินค่าปรับ [Lex2]
 • (ไฟนฺ) {fined.fining,fines} adj. ดีเลิศ,เยี่ยม,ล้ำเลิศ,วิเศษ,ชั้นสูง,งดงาม,วิจิตร,หรูหรา,ประณีตไพเราะ,น่าชม,น่าฟัง,น่าดู,ละเอียดอ่อน,บอบบาง, (มีด) คม,ชำนาญ,บริสุทธิ์ adv. ดีเลิศ,เยี่ยม,ประณีต,ละมุนละไม,ละเอียดอ่อน. vi. บริสุทธิ์ขึ้น,ลดขนาดลง n. เงินค่าปรับ, [Hope]
 • (adj) ดี,วิเศษ,วิจิตร,งาม,ปลอดโปร่ง,ละเอียด,บอบบาง,ไพเราะ,น่าฟัง [Nontri]
 • (n) ค่าปรับ,ค่าสินไหม,ค่าปรับไหม [Nontri]
 • (vt) ปรับ [Nontri]
 • /F AY1 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Finder, Finger, feiner, Fixer, einer, fixer, fein, DIN, fit, in, FLN, Fan, PIN, Pin, bin, ein, fix, hin

Similar FRENCH words suggested by aspell:
fine, fines, dîner, fier, fîmes, biner, faner, figer, filer, fixer, liner, miner, viner, filmer, frimer, finie, faîne, fie, fin, fié, fouiner, finies, fies, fieu, fins, fiés

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.7649 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).