Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for fine (12 entries) (6.0778 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fine-, *fine*. Possible hiragana form: ふぃね

Result from Foreign Dictionaries (12 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: fine \fine\ (f[imac]n), a. [Compar. {finer} (f[imac]n"[~e]r); superl. {finest}.] [F. fin, LL. finus fine, pure, fr. L. finire to finish; cf. finitus, p. p., finished, completed (hence the sense accomplished, perfect.) See {Finish}, and cf. {Finite}.] 1. Finished; brought to perfection; refined; hence, free from impurity; excellent; superior; elegant; worthy of admiration; accomplished; beautiful. [1913 Webster] The gain thereof [is better] than fine gold. --Prov. iii. 14. [1913 Webster] A cup of wine that's brisk and fine. --Shak. [1913 Webster] Not only the finest gentleman of his time, but one of the finest scholars. --Felton. [1913 Webster] To soothe the sick bed of so fine a being [Keats]. --Leigh Hunt. [1913 Webster] 2. Aiming at show or effect; loaded with ornament; overdressed or overdecorated; showy. [1913 Webster] He gratified them with occasional . . . fine writing. --M. Arnold. [1913 Webster] 3. Nice; delicate; subtle; exquisite; artful; skillful; dexterous. [1913 Webster] The spider's touch, how exquisitely fine! --Pope. [1913 Webster] The nicest and most delicate touches of satire consist in fine raillery. --Dryden. [1913 Webster] He has as fine a hand at picking a pocket as a woman. --T. Gray. [1913 Webster] 4. Not coarse, gross, or heavy; as: (a) Not gross; subtile; thin; tenous. [1913 Webster] The eye standeth in the finer medium and the object in the grosser. --Bacon. (b) Not coarse; comminuted; in small particles; as, fine sand or flour. (c) Not thick or heavy; slender; filmy; as, a fine thread. (d) Thin; attenuate; keen; as, a fine edge. (e) Made of fine materials; light; delicate; as, fine linen or silk. [1913 Webster] 5. Having (such) a proportion of pure metal in its composition; as, coins nine tenths fine. [1913 Webster] 6. (Used ironically.) [1913 Webster] Ye have made a fine hand, fellows. --Shak. [1913 Webster] Note: Fine is often compounded with participles and adjectives, modifying them adverbially; a, fine-drawn, fine-featured, fine-grained, fine-spoken, fine-spun, etc. [1913 Webster] {Fine arch} (Glass Making), the smaller fritting furnace of a glasshouse. --Knight. {Fine arts}. See the Note under {Art}. {Fine cut}, fine cut tobacco; a kind of chewing tobacco cut up into shreds. {Fine goods}, woven fabrics of fine texture and quality. --McElrath. {Fine stuff}, lime, or a mixture of lime, plaster, etc., used as material for the finishing coat in plastering. {To sail fine} (Naut.), to sail as close to the wind as possible. Syn: {Fine}, {Beautiful}. Usage: When used as a word of praise, fine (being opposed to coarse) denotes no "ordinary thing of its kind." It is not as strong as beautiful, in reference to the single attribute implied in the latter term; but when we speak of a fine woman, we include a greater variety of particulars, viz., all the qualities which become a woman, -- breeding, sentiment, tact, etc. The term is equally comprehensive when we speak of a fine garden, landscape, horse, poem, etc.; and, though applied to a great variety of objects, the word has still a very definite sense, denoting a high degree of characteristic excellence. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fine \Fine\, v. i. To pay a fine. See {Fine}, n., 3 (b) . [R.] [1913 Webster] Men fined for the king's good will; or that he would remit his anger; women fined for leave to marry. --Hallam. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fine \Fine\, v. t. & i. [OF. finer, F. finir. See {Finish}, v. t.] To finish; to cease; or to cause to cease. [Obs.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fine \Fine\ (f[imac]n), adv. 1. Finely; well; elegantly; fully; delicately; mincingly. [Obs., Dial., or Colloq.] [Webster 1913 Suppl.] 2. (Billiards & Pool) In a manner so that the driven ball strikes the object ball so far to one side as to be deflected but little, the object ball being driven to one side. [Webster 1913 Suppl.] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fine \Fine\, v. t. [imp. & p. p. {Fined} (f[imac]nd); p. pr. & vb. n. {Fining}.] [From {Fine}, a.] 1. To make fine; to refine; to purify, to clarify; as, to fine gold. [1913 Webster] It hath been fined and refined by . . . learned men. --Hobbes. [1913 Webster] 2. To make finer, or less coarse, as in bulk, texture, etc.; as. to fine the soil. --L. H. Bailey. [1913 Webster] 3. To change by fine gradations; as (Naut.), to fine down a ship's lines, to diminish her lines gradually. [1913 Webster] I often sate at home On evenings, watching how they fined themselves With gradual conscience to a perfect night. --Browning. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fine \Fine\ (f[imac]n), n. [OE. fin, L. finis end, also in LL., a final agreement or concord between the lord and his vassal; a sum of money paid at the end, so as to make an end of a transaction, suit, or prosecution; mulct; penalty; cf. OF. fin end, settlement, F. fin end. See {Finish}, and cf. {Finance}.] 1. End; conclusion; termination; extinction. [Obs.] "To see their fatal fine." --Spenser. [1913 Webster] Is this the fine of his fines? --Shak. [1913 Webster] 2. A sum of money paid as the settlement of a claim, or by way of terminating a matter in dispute; especially, a payment of money imposed upon a party as a punishment for an offense; a mulct. [1913 Webster] 3. (Law) (a) (Feudal Law) A final agreement concerning lands or rents between persons, as the lord and his vassal. --Spelman. (b) (Eng. Law) A sum of money or price paid for obtaining a benefit, favor, or privilege, as for admission to a copyhold, or for obtaining or renewing a lease. [1913 Webster] {Fine for alienation} (Feudal Law), a sum of money paid to the lord by a tenant whenever he had occasion to make over his land to another. --Burrill. {Fine of lands}, a species of conveyance in the form of a fictitious suit compromised or terminated by the acknowledgment of the previous owner that such land was the right of the other party. --Burrill. See {Concord}, n., 4. {In fine}, in conclusion; by way of termination or summing up. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fine \Fine\, v. t. [From {Fine}, n.] To impose a pecuniary penalty upon for an offense or breach of law; to set a fine on by judgment of a court; to punish by fine; to mulct; as, the trespassers were fined ten dollars. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fine \Fine\ (f[imac]n), v. i. To become fine (in any one of various senses); as, the ale will fine; the weather fined. {To fine} {away, down, off}, gradually to become fine; to diminish; to dwindle. I watched her [the ship] . . . gradually fining down in the westward until I lost of her hull. --W. C. Russel. [Webster 1913 Suppl.] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: fine adv 1: an expression of agreement normally occurring at the beginning of a sentence [syn: {very well}, {fine}, {alright}, {all right}, {OK}] 2: in a delicate manner; "finely shaped features"; "her fine drawn body" [syn: {finely}, {fine}, {delicately}, {exquisitely}] adj 1: being satisfactory or in satisfactory condition; "an all- right movie"; "the passengers were shaken up but are all right"; "is everything all right?"; "everything's fine"; "things are okay"; "dinner and the movies had been fine"; "another minute I'd have been fine" [syn: {all right}, {fine}, {o.k.}, {ok}, {okay}, {hunky-dory}] 2: minutely precise especially in differences in meaning; "a fine distinction" 3: thin in thickness or diameter; "a fine film of oil"; "fine hairs"; "read the fine print" 4: characterized by elegance or refinement or accomplishment; "fine wine"; "looking fine in her Easter suit"; "a fine gentleman"; "fine china and crystal"; "a fine violinist"; "the fine hand of a master" 5: of textures that are smooth to the touch or substances consisting of relatively small particles; "wood with a fine grain"; "fine powdery snow"; "fine rain"; "batiste is a cotton fabric with a fine weave"; "covered with a fine film of dust" [ant: {coarse}, {harsh}] 6: free from impurities; having a high or specified degree of purity; "gold 21 carats fine" n 1: money extracted as a penalty [syn: {fine}, {mulct}, {amercement}] v 1: issue a ticket or a fine to as a penalty; "I was fined for parking on the wrong side of the street"; "Move your car or else you will be ticketed!" [syn: {ticket}, {fine}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: fine adj. [WPI] Good, but not good enough to be {cuspy}. The word fine is used elsewhere, of course, but without the implicit comparison to the higher level implied by {cuspy}. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: (f.) 1. (kıs.) feminine, fine, fluid, folio, following, franc, frequency. From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]: fine end, ending

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0778 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).