Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for find (4 entries) (6.3811 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -find-, *find*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Find \Find\ (f[imac]nd), v. t. [imp. & p. p. {Found} (found); p. pr. & vb. n. {Finding}.] [AS. findan; akin to D. vinden, OS. & OHG. findan, G. finden, Dan. finde, icel. & Sw. finna, Goth. fin[thorn]an; and perh. to L. petere to seek, Gr. pi`ptein to fall, Skr. pat to fall, fly, E. petition.] 1. To meet with, or light upon, accidentally; to gain the first sight or knowledge of, as of something new, or unknown; hence, to fall in with, as a person. [1913 Webster] Searching the window for a flint, I found This paper, thus sealed up. --Shak. [1913 Webster] In woods and forests thou art found. --Cowley. [1913 Webster] 2. To learn by experience or trial; to perceive; to experience; to discover by the intellect or the feelings; to detect; to feel. "I find you passing gentle." --Shak. [1913 Webster] The torrid zone is now found habitable. --Cowley. [1913 Webster] 3. To come upon by seeking; as, to find something lost. (a) To discover by sounding; as, to find bottom. (b) To discover by study or experiment direct to an object or end; as, water is found to be a compound substance. (c) To gain, as the object of desire or effort; as, to find leisure; to find means. (d) To attain to; to arrive at; to acquire. [1913 Webster] Seek, and ye shall find. --Matt. vii. 7. [1913 Webster] Every mountain now hath found a tongue. --Byron. [1913 Webster] 4. To provide for; to supply; to furnish; as, to find food for workemen; he finds his nephew in money. [1913 Webster] Wages [pounds]14 and all found. --London Times. [1913 Webster] Nothing a day and find yourself. --Dickens. [1913 Webster] 5. To arrive at, as a conclusion; to determine as true; to establish; as, to find a verdict; to find a true bill (of indictment) against an accused person. [1913 Webster] To find his title with some shows of truth. --Shak. [1913 Webster] {To find out}, to detect (a thief); to discover (a secret) -- to solve or unriddle (a parable or enigma); to understand. "Canst thou by searching find out God?" --Job. xi. 7. "We do hope to find out all your tricks." --Milton. {To find fault with}, to blame; to censure. {To find one's self}, to be; to fare; -- often used in speaking of health; as, how do you find yourself this morning? [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Find \Find\, v. i. (Law) To determine an issue of fact, and to declare such a determination to a court; as, the jury find for the plaintiff. --Burrill. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Find \Find\, n. Anything found; a discovery of anything valuable; especially, a deposit, discovered by arch[ae]ologists, of objects of prehistoric or unknown origin. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: find n 1: a productive insight [syn: {discovery}, {breakthrough}, {find}] 2: the act of discovering something [syn: {discovery}, {find}, {uncovering}] v 1: come upon, as if by accident; meet with; "We find this idea in Plato"; "I happened upon the most wonderful bakery not very far from here"; "She chanced upon an interesting book in the bookstore the other day" [syn: {find}, {happen}, {chance}, {bump}, {encounter}] 2: discover or determine the existence, presence, or fact of; "She detected high levels of lead in her drinking water"; "We found traces of lead in the paint" [syn: {detect}, {observe}, {find}, {discover}, {notice}] 3: come upon after searching; find the location of something that was missed or lost; "Did you find your glasses?"; "I cannot find my gloves!" [syn: {find}, {regain}] [ant: {lose}] 4: establish after a calculation, investigation, experiment, survey, or study; "find the product of two numbers"; "The physicist who found the elusive particle won the Nobel Prize" [syn: {determine}, {find}, {find out}, {ascertain}] 5: come to believe on the basis of emotion, intuitions, or indefinite grounds; "I feel that he doesn't like me"; "I find him to be obnoxious"; "I found the movie rather entertaining" [syn: {find}, {feel}] 6: perceive or be contemporaneous with; "We found Republicans winning the offices"; "You'll see a lot of cheating in this school"; "The 1960's saw the rebellion of the younger generation against established traditions"; "I want to see results" [syn: {witness}, {find}, {see}] 7: get something or somebody for a specific purpose; "I found this gadget that will serve as a bottle opener"; "I got hold of these tools to fix our plumbing"; "The chairman got hold of a secretary on Friday night to type the urgent letter" [syn: {line up}, {get hold}, {come up}, {find}] 8: make a discovery, make a new finding; "Roentgen discovered X-rays"; "Physicists believe they found a new elementary particle" [syn: {discover}, {find}] 9: make a discovery; "She found that he had lied to her"; "The story is false, so far as I can discover" [syn: {discover}, {find}] 10: obtain through effort or management; "She found the time and energy to take care of her aging parents"; "We found the money to send our sons to college" 11: decide on and make a declaration about; "find someone guilty" [syn: {rule}, {find}] 12: receive a specified treatment (abstract); "These aspects of civilization do not find expression or receive an interpretation"; "His movie received a good review"; "I got nothing but trouble for my good intentions" [syn: {receive}, {get}, {find}, {obtain}, {incur}] 13: perceive oneself to be in a certain condition or place; "I found myself in a difficult situation"; "When he woke up, he found himself in a hospital room" 14: get or find back; recover the use of; "She regained control of herself"; "She found her voice and replied quickly" [syn: {recover}, {retrieve}, {find}, {regain}] 15: succeed in reaching; arrive at; "The arrow found its mark" 16: accept and make use of one's personality, abilities, and situation; "My son went to Berkeley to find himself" [syn: {find oneself}, {find}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  find 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
find
 • พบ (โดยบังเอิญ): เจอ, เห็น, พบปะ, ประสบ, ค้นพบ [Lex2]
 • หา: ค้นหา, ตามหา [Lex2]
 • สิ่งของหรือคนที่มีคุณค่าที่ได้ค้นพบ[Lex2]
 • พบ (ยังมีอยู่): ดำรงอยู่ [Lex2]
 • รู้สึก (ความพึงพอใจ): สัมผัสรู้, สำนึก [Lex2]
 • ตัดสิน (ในศาล): ตัดสินชี้ขาด, ลงความเห็น [Lex2]
 • (ไฟดฺ) {found,found,finding,finds} vt. พบ,ประสบ,หา,ได้รับ,จัดหา,ไปถึง,ตัดสิน,ชี้ขาด,บรรลุ,ก่อให้เกิด. vi. รู้สึก,เห็นว่า,ตัดสิน,ชี้ขาด,ลงความเห็น. ###SW. find oneself รู้ถึงความสามารถของตนและรู้วิธีใช้มัน. -Phr. (all found ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้อง หาเป็นคำสั่งหนึ่งที่ให้ตรวจค้นหาข้อมูลที่ต้องการในแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง ถ้าเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เราอาจค้นหาได้เป็นคำ ๆ ไป ถ้าเป็นโปรแกรมฐานข้อมูล (database management) เราจะสามารถค้นหาไปทีละระเบียน (record) บางทีอาจใช้หมายถึงการค้นหาแฟ้มข้อมูลว่าเก็บไว้ในสารบบ (directory) ใด เป็นคำสั่งหนึ่งในระบบวินโดว์ด้วย (อยู่ใต้เมนู File) มีความหมายเหมือน search [Hope]
 • (vi,vt) พบ,หา,ค้น,สืบหา,ประสบ,สืบสวน,ตัดสิน,ชี้ขาด,รู้,ทราบ,สำนึก [Nontri]
 • /F AY1 N D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Feind, feind, finde, Fond, Fund, Fink, Kind, Rind, Wind, bind, fand, fing, lind, sind, Minden, fänden

Similar FRENCH words suggested by aspell:
fins, fond, fin, fine, fini, fend

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.3811 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).