Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for file (14 entries) (6.0988 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -file-, *file*.

Result from Foreign Dictionaries (14 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: File \File\ (f[imac]l), n. [F. file row (cf. Pr., Sp., Pg., & It. fila), LL. fila, fr. L. filum a thread. Cf. {Enfilade}, {Filament}, {Fillet}.] 1. An orderly succession; a line; a row; as: (a) (Mil.) A row of soldiers ranged one behind another; -- in contradistinction to {rank}, which designates a row of soldiers standing abreast; a number consisting the depth of a body of troops, which, in the ordinary modern formation, consists of two men, the battalion standing two deep, or in two ranks. [1913 Webster] Note: The number of files in a company describes its width, as the number of ranks does its depth; thus, 100 men in "fours deep" would be spoken of as 25 files in 4 ranks. --Farrow. (b) An orderly collection of papers, arranged in sequence or classified for preservation and reference; as, files of letters or of newspapers; this mail brings English files to the 15th instant. (c) The line, wire, or other contrivance, by which papers are put and kept in order. [1913 Webster] It is upon a file with the duke's other letters. --Shak. (d) A roll or list. "A file of all the gentry." --Shak. 2. Course of thought; thread of narration. [Obs.] [1913 Webster] Let me resume the file of my narration. --Sir H. Wotton. [1913 Webster] 3. (computers) a collection of data on a digital recording medium treated as a unit for the purpose of recording, reading, storage, or indexing; -- such a file is typically accessible by computer programs by the use of a file name. The data may be of any type codable digitally, such as simple ASCII-coded text, complex binary-coded data, or an executable program, or may be itself a collection of other files. [PJC] {File firing}, the act of firing by file, or each file independently of others. {File leader}, the soldier at the front of any file, who covers and leads those in rear of him. {File marching}, the marching of a line two deep, when faced to the right or left, so that the front and rear rank march side by side. --Brande & C. {Indian file}, or {Single file}, a line of people marching one behind another; a single row. Also used adverbially; as, to march Indian file. {On file}, preserved in an orderly collection; recorded in some database. {Rank and file}. (a) The body of soldiers constituting the mass of an army, including corporals and privates. --Wilhelm. (b) Those who constitute the bulk or working members of a party, society, etc., in distinction from the leaders. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: File \File\, v. t. [imp. & p. p. {Filed}; p. pr. & vb. n. {Filing}.] 1. To set in order; to arrange, or lay away, esp. as papers in a methodical manner for preservation and reverence; to place on file; to insert in its proper place in an arranged body of papers. [1913 Webster] I would have my several courses and my dishes well filed. --Beau. & Fl. [1913 Webster] 2. To bring before a court or legislative body by presenting proper papers in a regular way; as, to file a petition or bill. --Burrill. [1913 Webster] 3. (Law) To put upon the files or among the records of a court; to note on (a paper) the fact date of its reception in court. [1913 Webster] To file a paper, on the part of a party, is to place it in the official custody of the clerk. To file, on the part of the clerk, is to indorse upon the paper the date of its reception, and retain it in his office, subject to inspection by whomsoever it may concern. --Burrill. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: File \File\, v. i. [Cf. F. filer.] (Mil.) To march in a file or line, as soldiers, not abreast, but one after another; -- generally with off. [1913 Webster] {To file with}, to follow closely, as one soldier after another in file; to keep pace. [1913 Webster] My endeavors Have ever come too short of my desires, Yet filed with my abilities. --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: File \File\ (f[imac]l), n. [AS. fe['o]l; akin to D. viji, OHG. f[imac]la, f[imac]hala, G. feile, Sw. fil, Dan. fiil, cf. Icel. [thorn][=e]l, Russ. pila, and Skr. pi[,c] to cut out, adorn; perh. akin to E. paint.] 1. A steel instrument, having cutting ridges or teeth, made by indentation with a chisel, used for abrading or smoothing other substances, as metals, wood, etc. [1913 Webster] Note: A file differs from a rasp in having the furrows made by straight cuts of a chisel, either single or crossed, while the rasp has coarse, single teeth, raised by the pyramidal end of a triangular punch. [1913 Webster] 2. Anything employed to smooth, polish, or rasp, literally or figuratively. [1913 Webster] Mock the nice touches of the critic's file. --Akenside. [1913 Webster] 3. A shrewd or artful person. [Slang] --Fielding. [1913 Webster] Will is an old file in spite of his smooth face. --Thackeray. [1913 Webster] {Bastard file}, {Cross file}, etc. See under {Bastard}, {Cross}, etc. {Cross-cut file}, a file having two sets of teeth crossing obliquely. {File blank}, a steel blank shaped and ground ready for cutting to form a file. {File cutter}, a maker of files. {Second-cut file}, a file having teeth of a grade next finer than bastard. {Single-cut file}, a file having only one set of parallel teeth; a float. {Smooth file}, a file having teeth so fine as to make an almost smooth surface. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: File \File\, v. t. 1. To rub, smooth, or cut away, with a file; to sharpen with a file; as, to file a saw or a tooth. [1913 Webster] 2. To smooth or polish as with a file. --Shak. [1913 Webster] File your tongue to a little more courtesy. --Sir W. Scott. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: File \File\, v. t. [OE. fulen, filen, foulen, AS. f?lan, fr. f?l foul. See {Foul}, and cf. {Defile}, v. t.] To make foul; to defile. [Obs.] [1913 Webster] All his hairy breast with blood was filed. --Spenser. [1913 Webster] For Banquo's issue have I filed my mind. --Shak. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: file n 1: a set of related records (either written or electronic) kept together [syn: {file}, {data file}] 2: a line of persons or things ranged one behind the other [syn: {file}, {single file}, {Indian file}] 3: office furniture consisting of a container for keeping papers in order [syn: {file}, {file cabinet}, {filing cabinet}] 4: a steel hand tool with small sharp teeth on some or all of its surfaces; used for smoothing wood or metal v 1: record in a public office or in a court of law; "file for divorce"; "file a complaint" [syn: {file}, {register}] 2: smooth with a file; "file one's fingernails" 3: proceed in line; "The students filed into the classroom" 4: file a formal charge against; "The suspect was charged with murdering his wife" [syn: {charge}, {lodge}, {file}] 5: place in a container for keeping records; "File these bills, please" [syn: {file}, {file away}] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: FILE Free Internet Lexicon and Encyclopedia (WWW, DICT) From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: File [fiːlə] (n) , s.(n ) file From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: filet 1. file, ağ, saç filesi 2. fileto, biftek. filet mignon fileminyon. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: taenia 1. (çoğ.) niae) kadınların baş sargısı, file 2. (mim.) Dorik tarzı binalarda çatı frizini altındaki taş tabandan ayıran pervaz 3. (zool.) şerit, tenya, bağırsak kurdu, solucan 4. (anat.) beyinde şerit şeklinde sinir cümlesi, tenya. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: vitta 1. (çoğ.) -tae) saç şeridi, file 2. (bot.)bazı meyvalarda bulunan yağ mahfazası 3. (zool.) renkli çizgi. vittate yağ mahfazaları olan 4. boyuna çizgili. From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: file [filə] file; line; rank; row; turn From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: file [fil] column file; line; rank; row; turn

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0988 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).