Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for figure (6 entries) (6.0514 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -figure-, *figure*. Possible hiragana form: ふぃぐれ

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Figure \Fig"ure\ (f[i^]g"[-u]r; 135), n. [F., figure, L. figura; akin to fingere to form, shape, feign. See {Feign}.] 1. The form of anything; shape; outline; appearance. [1913 Webster] Flowers have all exquisite figures. --Bacon. [1913 Webster] 2. The representation of any form, as by drawing, painting, modeling, carving, embroidering, etc.; especially, a representation of the human body; as, a figure in bronze; a figure cut in marble. [1913 Webster] A coin that bears the figure of an angel. --Shak. [1913 Webster] 3. A pattern in cloth, paper, or other manufactured article; a design wrought out in a fabric; as, the muslin was of a pretty figure. [1913 Webster] 4. (Geom.) A diagram or drawing, made to represent a magnitude or the relation of two or more magnitudes; a surface or space inclosed on all sides; -- called superficial when inclosed by lines, and solid when inclosed by surfaces; any arrangement made up of points, lines, angles, surfaces, etc. [1913 Webster] 5. The appearance or impression made by the conduct or career of a person; as, a sorry figure. [1913 Webster] I made some figure there. --Dryden. [1913 Webster] Gentlemen of the best figure in the county. --Blackstone. [1913 Webster] 6. Distinguished appearance; magnificence; conspicuous representation; splendor; show. [1913 Webster] That he may live in figure and indulgence. --Law. [1913 Webster] 7. A character or symbol representing a number; a numeral; a digit; as, 1, 2,3, etc. [1913 Webster] 8. Value, as expressed in numbers; price; as, the goods are estimated or sold at a low figure. [Colloq.] [1913 Webster] With nineteen thousand a year at the very lowest figure. --Thackeray. [1913 Webster] 9. A person, thing, or action, conceived of as analogous to another person, thing, or action, of which it thus becomes a type or representative. [1913 Webster] Who is the figure of Him that was to come. --Rom. v. 14. [1913 Webster] 10. (Rhet.) A mode of expressing abstract or immaterial ideas by words which suggest pictures or images from the physical world; pictorial language; a trope; hence, any deviation from the plainest form of statement. Also called a {figure of speech}. [1913 Webster] To represent the imagination under the figure of a wing. --Macaulay. [1913 Webster] 11. (Logic) The form of a syllogism with respect to the relative position of the middle term. [1913 Webster] 12. (Dancing) Any one of the several regular steps or movements made by a dancer. [1913 Webster] 13. (Astrol.) A horoscope; the diagram of the aspects of the astrological houses. --Johnson. [1913 Webster] 14. (Music) (a) Any short succession of notes, either as melody or as a group of chords, which produce a single complete and distinct impression. --Grove. (b) A form of melody or accompaniment kept up through a strain or passage; a musical phrase or motive; a florid embellishment. [1913 Webster] Note: Figures are often written upon the staff in music to denote the kind of measure. They are usually in the form of a fraction, the upper figure showing how many notes of the kind indicated by the lower are contained in one measure or bar. Thus, 2/4 signifies that the measure contains two quarter notes. The following are the principal figures used for this purpose: -- 2/22/42/8 4/22/44/8 3/23/43/8 6/46/46/8 [1913 Webster] {Academy figure}, {Canceled figures}, {Lay figure}, etc. See under {Academy}, {Cancel}, {Lay}, etc. {Figure caster}, or {Figure flinger}, an astrologer. "This figure caster." --Milton. {Figure flinging}, the practice of astrology. {Figure-of-eight knot}, a knot shaped like the figure 8. See Illust. under {Knot}. {Figure painting}, a picture of the human figure, or the act or art of depicting the human figure. {Figure stone} (Min.), agalmatolite. {Figure weaving}, the art or process of weaving figured fabrics. {To cut a figure}, to make a display. [Colloq.] --Sir W. Scott. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Figure \Fig"ure\, v. i. 1. To make a figure; to be distinguished or conspicious; as, the envoy figured at court. [1913 Webster] Sociable, hospitable, eloquent, admired, figuring away brilliantly. --M. Arnold. [1913 Webster] 2. To calculate; to contrive; to scheme; as, he is figuring to secure the nomination. [Colloq.] [1913 Webster] {go figure} a phrase used by itself as an interjection to mean "How can one explain that?", or to express puzzlement over some seeming contradiction. [Colloq.] [PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Figure \Fig"ure\, v. t. [imp. & p. p. {Figured}; p. pr. & vb. n. {Figuring}.] [F. figurer, L. figurare, fr. figura. See {Figure}, n.] 1. To represent by a figure, as to form or mold; to make an image of, either palpable or ideal; also, to fashion into a determinate form; to shape. [1913 Webster] If love, alas! be pain I bear, [1913 Webster] No thought can figure, and no tongue declare.Prior. [1913 Webster] 2. To embellish with design; to adorn with figures. [1913 Webster] The vaulty top of heaven Figured quite o'er with burning meteors. --Shak. [1913 Webster] 3. To indicate by numerals; also, to compute. [1913 Webster] As through a crystal glass the figured hours are seen. --Dryden. [1913 Webster] 4. To represent by a metaphor; to signify or symbolize. [1913 Webster] Whose white vestments figure innocence. --Shak. [1913 Webster] 5. To prefigure; to foreshow. [1913 Webster] In this the heaven figures some event. --Shak. [1913 Webster] 6. (Mus.) (a) To write over or under the bass, as figures or other characters, in order to indicate the accompanying chords. (b) To embellish. [1913 Webster] {To figure out}, to solve; to compute or find the result of. {To figure up}, to add; to reckon; to compute the amount of. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: figure n 1: a diagram or picture illustrating textual material; "the area covered can be seen from Figure 2" [syn: {figure}, {fig}] 2: alternative names for the body of a human being; "Leonardo studied the human body"; "he has a strong physique"; "the spirit is willing but the flesh is weak" [syn: {human body}, {physical body}, {material body}, {soma}, {build}, {figure}, {physique}, {anatomy}, {shape}, {bod}, {chassis}, {frame}, {form}, {flesh}] 3: one of the elements that collectively form a system of numeration; "0 and 1 are digits" [syn: {digit}, {figure}] 4: a model of a bodily form (especially of a person); "he made a figure of Santa Claus" 5: a well-known or notable person; "they studied all the great names in the history of France"; "she is an important figure in modern music" [syn: {name}, {figure}, {public figure}] 6: a combination of points and lines and planes that form a visible palpable shape 7: an amount of money expressed numerically; "a figure of $17 was suggested" 8: the impression produced by a person; "he cut a fine figure"; "a heroic figure" 9: the property possessed by a sum or total or indefinite quantity of units or individuals; "he had a number of chores to do"; "the number of parameters is small"; "the figure was about a thousand" [syn: {number}, {figure}] 10: language used in a figurative or nonliteral sense [syn: {trope}, {figure of speech}, {figure}, {image}] 11: a unitary percept having structure and coherence that is the object of attention and that stands out against a ground [ant: {ground}] 12: a decorative or artistic work; "the coach had a design on the doors" [syn: {design}, {pattern}, {figure}] 13: a predetermined set of movements in dancing or skating; "she made the best score on compulsory figures" v 1: judge to be probable [syn: {calculate}, {estimate}, {reckon}, {count on}, {figure}, {forecast}] 2: be or play a part of or in; "Elections figure prominently in every government program"; "How do the elections figure in the current pattern of internal politics?" [syn: {figure}, {enter}] 3: imagine; conceive of; see in one's mind; "I can't see him on horseback!"; "I can see what will happen"; "I can see a risk in this strategy" [syn: {visualize}, {visualise}, {envision}, {project}, {fancy}, {see}, {figure}, {picture}, {image}] 4: make a mathematical calculation or computation [syn: {calculate}, {cipher}, {cypher}, {compute}, {work out}, {reckon}, {figure}] 5: understand; "He didn't figure her" From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: figure [figyr] figure; diagram; image; picture; representation face From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: (fig.) 1. (kıs.) figurative, figure.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0514 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).