Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for fetch (4 entries) (5.8372 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fetch-, *fetch*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: fetch \fetch\, v. i. To bring one's self; to make headway; to veer; as, to fetch about; to fetch to windward. --Totten. [1913 Webster] {To fetch away} (Naut.), to break loose; to roll or slide to leeward. {To fetch and carry}, to serve obsequiously, like a trained spaniel. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fetch \Fetch\ (f[e^]ch; 224), v. t. [imp. & p. p. {Fetched} 2; p. pr. & vb. n.. {Fetching}.] [OE. fecchen, AS. feccan, perh. the same word as fetian; or cf. facian to wish to get, OFries. faka to prepare. [root]77. Cf. {Fet}, v. t.] 1. To bear toward the person speaking, or the person or thing from whose point of view the action is contemplated; to go and bring; to get. [1913 Webster] Time will run back and fetch the age of gold. --Milton. [1913 Webster] He called to her, and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink. And as she was going to fetch it he called to her, and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. --1 Kings xvii. 11, 12. [1913 Webster] 2. To obtain as price or equivalent; to sell for. [1913 Webster] Our native horses were held in small esteem, and fetched low prices. --Macaulay. [1913 Webster] 3. To recall from a swoon; to revive; -- sometimes with to; as, to fetch a man to. [1913 Webster] Fetching men again when they swoon. --Bacon. [1913 Webster] 4. To reduce; to throw. [1913 Webster] The sudden trip in wrestling that fetches a man to the ground. --South. [1913 Webster] 5. To bring to accomplishment; to achieve; to make; to perform, with certain objects; as, to fetch a compass; to fetch a leap; to fetch a sigh. [1913 Webster] I'll fetch a turn about the garden. --Shak. [1913 Webster] He fetches his blow quick and sure. --South. [1913 Webster] 6. To bring or get within reach by going; to reach; to arrive at; to attain; to reach by sailing. [1913 Webster] Meantine flew our ships, and straight we fetched The siren's isle. --Chapman. [1913 Webster] 7. To cause to come; to bring to a particular state. [1913 Webster] They could n't fetch the butter in the churn. --W. Barnes. [1913 Webster] {To fetch a compass} (Naut.), to make a circuit; to take a circuitous route going to a place. {To fetch a pump}, to make it draw water by pouring water into the top and working the handle. {To fetch headway} or {To fetch sternway} (Naut.), to move ahead or astern. {To fetch out}, to develop. "The skill of the polisher fetches out the colors [of marble]" --Addison. {To fetch up}. (a) To overtake. [Obs.] "Says [the hare], I can fetch up the tortoise when I please." --L'Estrange. (b) To stop suddenly. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fetch \Fetch\, n. 1. A stratagem by which a thing is indirectly brought to pass, or by which one thing seems intended and another is done; a trick; an artifice. [1913 Webster] Every little fetch of wit and criticism. --South. [1913 Webster] 2. The apparation of a living person; a wraith. [1913 Webster] The very fetch and ghost of Mrs. Gamp. --Dickens. [1913 Webster] 3. The unobstructed region of the ocean over which the wind blows to generate waves. [RDH] 4. Hence: The length of such a region. [RDH] {Fetch candle}, a light seen at night, superstitiously believed to portend a person's death. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: fetch n 1: the action of fetching v 1: go or come after and bring or take back; "Get me those books over there, please"; "Could you bring the wine?"; "The dog fetched the hat" [syn: {bring}, {get}, {convey}, {fetch}] [ant: {bear away}, {bear off}, {carry away}, {carry off}, {take away}] 2: be sold for a certain price; "The painting brought $10,000"; "The old print fetched a high price at the auction" [syn: {fetch}, {bring in}, {bring}] 3: take away or remove; "The devil will fetch you!"

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  fetch 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
fetch
 • ไปเอามา: รับมา, นำมา [Lex2]
 • ขาย: จำหน่าย, ขายในราคาหนึ่ง [Lex2]
 • ถอนหายใจ: สูดลมหายใจ [Lex2]
 • ดึงดูดใจ: จับใจ [Lex2]
 • แล่นเรือไปถึง: ไปถึงโดยการแล่นเรือ [Lex2]
 • การไปเอามา: การรับมา, การนำมา [Lex2]
 • อุบาย: แผนการ [Lex2]
 • เขตที่ลมพัดผ่านสะดวก: เขตลมพัดผ่านอย่างไร้สิ่งกีดขวาง [Lex2]
 • ผี: ปีศาจ, ภูต [Lex2]
 • (เฟทชฺ) {fetched,fetching,fetches} vt. ไปเอามา,ไปหยิบมา,เอามา,นำมา,ทำให้มา,ขายได้,ได้, (สูดลมหายใจ) ,ถอนใจ,ทำให้ (ตกลงมา) ,นำกลับ,ทำให้เกิดขึ้น. vi. ไปเอามา,เคลื่อน,แล่นเรือ,เอากลับ. -n. การไปเอามา,อุบาย,แผนการ,เขตลมคลื่น.,ผี ###SW. fetch a breat ไปนำมาหมายถึงนำข้อมูลหรือคำสั่งจากหน่วยความจำเข้าไปใส่ไว้ในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เพื่อทำการประมวลผล บางทีใช้หมายถึงการโอนย้ายข้อมูลจากสื่อ (medium) เข้าไปเก็บในหน่วยความจำ [Hope]
 • (vt) นำมา,ทำให้มา,เอามา,มาถึง(ท่า) [Nontri]
 • /F EH1 CH/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
fesch, frech, ETH, Fetisch, Pferch, fesche, feucht, futsch, Deich, Elch, Fach, Fett, Lech, Pech, euch, fach, fett, Sketch, Fette, Fetts, Fisch, Fluch, Kelch, Patch, Reich, Teich, fette, flach, keuch, reich, weich, welch, echt, betucht, fleucht, Fracht, Frucht, Furcht, Hecht, Recht, focht, recht, Fenchel, Fetzen, Flucht, flocht, leicht, seicht, Frettchen, fletschen, Gretchen, stechen, pferchen, Kettchen, fechten, Rechen, fachen, rechen, Pfötchen, Fädchen, Füßchen, Hütchen, Reichen, Zeichen, fauchen, fluchen, keuchen, reichen, weichen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
ketch, ketchs, fétiche, letchi, fétu, fêta, fête, fêté, sketch, fétus, fêtai, fêtas, fêter, fêtes, fêtés

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 5.8372 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).