Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for fell (13 entries) (4.7552 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fell-, *fell*.

Result from Foreign Dictionaries (13 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fall \Fall\ (f[add]l), v. i. [imp. {Fell} (f[e^]l); p. p. {Fallen} (f[add]l"'n); p. pr. & vb. n. {Falling}.] [AS. feallan; akin to D. vallen, OS. & OHG. fallan, G. fallen, Icel. Falla, Sw. falla, Dan. falde, Lith. pulti, L. fallere to deceive, Gr. sfa`llein to cause to fall, Skr. sphal, sphul, to tremble. Cf. {Fail}, {Fell}, v. t., to cause to fall.] 1. To Descend, either suddenly or gradually; particularly, to descend by the force of gravity; to drop; to sink; as, the apple falls; the tide falls; the mercury falls in the barometer. [1913 Webster] I beheld Satan as lightning fall from heaven. --Luke x. 18. [1913 Webster] 2. To cease to be erect; to take suddenly a recumbent posture; to become prostrate; to drop; as, a child totters and falls; a tree falls; a worshiper falls on his knees. [1913 Webster] I fell at his feet to worship him. --Rev. xix. 10. [1913 Webster] 3. To find a final outlet; to discharge its waters; to empty; -- with into; as, the river Rhone falls into the Mediterranean. [1913 Webster] 4. To become prostrate and dead; to die; especially, to die by violence, as in battle. [1913 Webster] A thousand shall fall at thy side. --Ps. xci. 7. [1913 Webster] He rushed into the field, and, foremost fighting, fell. --Byron. [1913 Webster] 5. To cease to be active or strong; to die away; to lose strength; to subside; to become less intense; as, the wind falls. [1913 Webster] 6. To issue forth into life; to be brought forth; -- said of the young of certain animals. --Shak. [1913 Webster] 7. To decline in power, glory, wealth, or importance; to become insignificant; to lose rank or position; to decline in weight, value, price etc.; to become less; as, the price falls; stocks fell two points. [1913 Webster] I am a poor fallen man, unworthy now To be thy lord and master. --Shak. [1913 Webster] The greatness of these Irish lords suddenly fell and vanished. --Sir J. Davies. [1913 Webster] 8. To be overthrown or captured; to be destroyed. [1913 Webster] Heaven and earth will witness, If Rome must fall, that we are innocent. --Addison. [1913 Webster] 9. To descend in character or reputation; to become degraded; to sink into vice, error, or sin; to depart from the faith; to apostatize; to sin. [1913 Webster] Let us labor therefore to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief. --Heb. iv. 11. [1913 Webster] 10. To become insnared or embarrassed; to be entrapped; to be worse off than before; as, to fall into error; to fall into difficulties. [1913 Webster] 11. To assume a look of shame or disappointment; to become or appear dejected; -- said of the countenance. [1913 Webster] Cain was very wroth, and his countenance fell. --Gen. iv. 5. [1913 Webster] I have observed of late thy looks are fallen. --Addison. [1913 Webster] 12. To sink; to languish; to become feeble or faint; as, our spirits rise and fall with our fortunes. [1913 Webster] 13. To pass somewhat suddenly, and passively, into a new state of body or mind; to become; as, to fall asleep; to fall into a passion; to fall in love; to fall into temptation. [1913 Webster] 14. To happen; to to come to pass; to light; to befall; to issue; to terminate. [1913 Webster] The Romans fell on this model by chance. --Swift. [1913 Webster] Sit still, my daughter, until thou know how the matter will fall. --Ruth. iii. 18. [1913 Webster] They do not make laws, they fall into customs. --H. Spencer. [1913 Webster] 15. To come; to occur; to arrive. [1913 Webster] The vernal equinox, which at the Nicene Council fell on the 21st of March, falls now [1694] about ten days sooner. --Holder. [1913 Webster] 16. To begin with haste, ardor, or vehemence; to rush or hurry; as, they fell to blows. [1913 Webster] They now no longer doubted, but fell to work heart and soul. --Jowett (Thucyd. ). [1913 Webster] 17. To pass or be transferred by chance, lot, distribution, inheritance, or otherwise; as, the estate fell to his brother; the kingdom fell into the hands of his rivals. [1913 Webster] 18. To belong or appertain. [1913 Webster] If to her share some female errors fall, Look on her face, and you'll forget them all. --Pope. [1913 Webster] 19. To be dropped or uttered carelessly; as, an unguarded expression fell from his lips; not a murmur fell from him. [1913 Webster] {To fall abroad of} (Naut.), to strike against; -- applied to one vessel coming into collision with another. {To fall among}, to come among accidentally or unexpectedly. {To fall astern} (Naut.), to move or be driven backward; to be left behind; as, a ship falls astern by the force of a current, or when outsailed by another. {To fall away}. (a) To lose flesh; to become lean or emaciated; to pine. (b) To renounce or desert allegiance; to revolt or rebel. (c) To renounce or desert the faith; to apostatize. "These . . . for a while believe, and in time of temptation fall away." --Luke viii. 13. (d) To perish; to vanish; to be lost. "How . . . can the soul . . . fall away into nothing?" --Addison. (e) To decline gradually; to fade; to languish, or become faint. "One color falls away by just degrees, and another rises insensibly." --Addison. {To fall back}. (a) To recede or retreat; to give way. (b) To fail of performing a promise or purpose; not to fulfill. {To fall back upon} or {To fall back on}. (a) (Mil.) To retreat for safety to (a stronger position in the rear, as to a fort or a supporting body of troops). (b) To have recourse to (a reserved fund, a more reliable alternative, or some other available expedient or support). {To fall calm}, to cease to blow; to become calm. {To fall down}. (a) To prostrate one's self in worship. "All kings shall fall down before him." --Ps. lxxii. 11. (b) To sink; to come to the ground. "Down fell the beauteous youth." --Dryden. (c) To bend or bow, as a suppliant. (d) (Naut.) To sail or drift toward the mouth of a river or other outlet. {To fall flat}, to produce no response or result; to fail of the intended effect; as, his speech fell flat. {To fall foul of}. (a) (Naut.) To have a collision with; to become entangled with (b) To attack; to make an assault upon. {To fall from}, to recede or depart from; not to adhere to; as, to fall from an agreement or engagement; to fall from allegiance or duty. {To fall from grace} (M. E. Ch.), to sin; to withdraw from the faith. {To fall home} (Ship Carp.), to curve inward; -- said of the timbers or upper parts of a ship's side which are much within a perpendicular. {To fall in}. (a) To sink inwards; as, the roof fell in. (b) (Mil.) To take one's proper or assigned place in line; as, to fall in on the right. (c) To come to an end; to terminate; to lapse; as, on the death of Mr. B., the annuuity, which he had so long received, fell in. (d) To become operative. "The reversion, to which he had been nominated twenty years before, fell in." --Macaulay. {To fall into one's hands}, to pass, often suddenly or unexpectedly, into one's ownership or control; as, to spike cannon when they are likely to fall into the hands of the enemy. {To fall in with}. (a) To meet with accidentally; as, to fall in with a friend. (b) (Naut.) To meet, as a ship; also, to discover or come near, as land. (c) To concur with; to agree with; as, the measure falls in with popular opinion. (d) To comply; to yield to. "You will find it difficult to persuade learned men to fall in with your projects." --Addison. {To fall off}. (a) To drop; as, fruits fall off when ripe. (b) To withdraw; to separate; to become detached; as, friends fall off in adversity. "Love cools, friendship falls off, brothers divide." --Shak. (c) To perish; to die away; as, words fall off by disuse. (d) To apostatize; to forsake; to withdraw from the faith, or from allegiance or duty. [1913 Webster] Those captive tribes . . . fell off From God to worship calves. --Milton. (e) To forsake; to abandon; as, his customers fell off. (f) To depreciate; to change for the worse; to deteriorate; to become less valuable, abundant, or interesting; as, a falling off in the wheat crop; the magazine or the review falls off. "O Hamlet, what a falling off was there!" --Shak. (g) (Naut.) To deviate or trend to the leeward of the point to which the head of the ship was before directed; to fall to leeward. {To fall on}. (a) To meet with; to light upon; as, we have fallen on evil days. (b) To begin suddenly and eagerly. "Fall on, and try the appetite to eat." --Dryden. (c) To begin an attack; to assault; to assail. "Fall on, fall on, and hear him not." --Dryden. (d) To drop on; to descend on. {To fall out}. (a) To quarrel; to begin to contend. [1913 Webster] A soul exasperated in ills falls out With everything, its friend, itself. --Addison. (b) To happen; to befall; to chance. "There fell out a bloody quarrel betwixt the frogs and the mice." --L'Estrange. (c) (Mil.) To leave the ranks, as a soldier. {To fall over}. (a) To revolt; to desert from one side to another. (b) To fall beyond. --Shak. {To fall short}, to be deficient; as, the corn falls short; they all fall short in duty. {To fall through}, to come to nothing; to fail; as, the engageent has fallen through. {To fall to}, to begin. "Fall to, with eager joy, on homely food." --Dryden. {To fall under}. (a) To come under, or within the limits of; to be subjected to; as, they fell under the jurisdiction of the emperor. (b) To come under; to become the subject of; as, this point did not fall under the cognizance or deliberations of the court; these things do not fall under human sight or observation. (c) To come within; to be ranged or reckoned with; to be subordinate to in the way of classification; as, these substances fall under a different class or order. {To fall upon}. (a) To attack. [See {To fall on}.] (b) To attempt; to have recourse to. "I do not intend to fall upon nice disquisitions." --Holder. (c) To rush against. [1913 Webster] Note: Fall primarily denotes descending motion, either in a perpendicular or inclined direction, and, in most of its applications, implies, literally or figuratively, velocity, haste, suddenness, or violence. Its use is so various, and so mush diversified by modifying words, that it is not easy to enumerate its senses in all its applications. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fell \Fell\, a. [OE. fel, OF. fel cruel, fierce, perfidious; cf. AS. fel (only in comp.) OF. fel, as a noun also accus. felon, is fr. LL. felo, of unknown origin; cf. Arm fall evil, Ir. feal, Arm. falloni treachery, Ir. & Gael. feall to betray; or cf. OHG. fillan to flay, torment, akin to E. fell skin. Cf. {Felon}.] 1. Cruel; barbarous; inhuman; fierce; savage; ravenous. [1913 Webster] While we devise fell tortures for thy faults. --Shak. [1913 Webster] 2. Eager; earnest; intent. [Obs.] [1913 Webster] I am so fell to my business. --Pepys. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fell \Fell\ (f[e^]l), imp. of {Fall}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fell \Fell\, n. (Mining) The finer portions of ore which go through the meshes, when the ore is sorted by sifting. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fell \Fell\, v. t. [Cf. Gael. fill to fold, plait, Sw. f[*a]ll a hem.] To sew or hem; -- said of seams. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fell \Fell\, n. 1. (Sewing) A form of seam joining two pieces of cloth, the edges being folded together and the stitches taken through both thicknesses. [1913 Webster] 2. (Weaving) The end of a web, formed by the last thread of the weft. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fell \Fell\, n. [Cf. L. fel gall, bile, or E. fell, a.] Gall; anger; melancholy. [Obs.] [1913 Webster] Untroubled of vile fear or bitter fell. --Spenser. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fell \Fell\, n. [AS. fell; akin to D. vel, OHG. fel, G. fell, Icel. fell (in comp.), Goth fill in [thorn]rutsfill leprosy, L. pellis skin, Gr. pe`lla. Cf. {Film}, {Peel}, {Pell}, n.] A skin or hide of a beast with the wool or hair on; a pelt; -- used chiefly in composition, as woolfell. [1913 Webster] We are still handling our ewes, and their fells, you know, are greasy. --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fell \Fell\, n. [Icel. fell, fjally; akin to Sw. fj[aum]ll a ridge or chain of mountains, Dan. fjeld mountain, rock and prob. to G. fels rock, or perh. to feld field, E. field.] 1. A barren or rocky hill. --T. Gray. [1913 Webster] 2. A wild field; a moor. --Dryton. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fell \Fell\, v. t. [imp. & p. p. {Felled}; p. pr. & vb. n. {Felling}.] [AS. fellan, a causative verb fr. feallan to fall; akin to D. vellen, G. f[aum]llen, Icel. fella, Sw. f[aum]lla, Dan. f[ae]lde. See {Fall}, v. i.] To cause to fall; to prostrate; to bring down or to the ground; to cut down. [1913 Webster] Stand, or I'll fell thee down. --Shak. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: fell adj 1: (of persons or their actions) able or disposed to inflict pain or suffering; "a barbarous crime"; "brutal beatings"; "cruel tortures"; "Stalin's roughshod treatment of the kulaks"; "a savage slap"; "vicious kicks" [syn: {barbarous}, {brutal}, {cruel}, {fell}, {roughshod}, {savage}, {vicious}] n 1: the dressed skin of an animal (especially a large animal) [syn: {hide}, {fell}] 2: seam made by turning under or folding together and stitching the seamed materials to avoid rough edges [syn: {fell}, {felled seam}] 3: the act of felling something (as a tree) v 1: cause to fall by or as if by delivering a blow; "strike down a tree"; "Lightning struck down the hikers" [syn: {fell}, {drop}, {strike down}, {cut down}] 2: pass away rapidly; "Time flies like an arrow"; "Time fleeing beneath him" [syn: {fly}, {fell}, {vanish}] 3: sew a seam by folding the edges From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: fall 1. (fell, fallen) düşmek, dökülmek, yağmak 2. çökmek 3. kapanmak, yıkılmak, mahvolmak, ölmek 4. alınmak, zapt olunmak, düşmek (kale) 5. inmek, azalmak, eksilmek, kesilmek 6. gelmek, çıkmak, vurmak 7. tutulmak, duçar olmak 8. dalmak, başlamak 9. rastlamak, tesadüf etmek, vaki olmak 10. ayrılmak, bölünmek, taksim olunmak 11. doğmak. (hayvanlarda)fall afoul münakaşa etmek, atışmak 12. çarpmak. fall a sleep uykuya dalmak. fall away çekilmek 13. fenalaşmak, gerilemek 14. zayıflamak. fall back geri çekilmek .fall back on(güvenilecek bir kimseye veya bir yere) başvurmak.fall behind geri kalmak, arkadan gelmek. fall down düşmek. fall flat bekleneni elde edememek, karşılığını görememek fall for(A.B.D.), (argo) aldatılmak 15. (slang) kesilmek, bitmek 16. çok beğenmek, bayılmak. fall in dizilmek, sıraya girmek 17. çökmek 18. yıkılmak 19. bitmek 20. uygun gelmek, münasip olmak. fall in love âşık olmak. fall in with rast gelmek, tesadüf etmek 21. kabul etmek, muvafakat etmek, uymak. fall into error hataya düşmek, yanılmak. fall off çekilmek, azalmak, düşmek, bozulmak.fall off the roof (argo) âdet görmek, aybaşı olmak. fall on gelmek, düşmek 22. hücum etmek, üstüne düşmek, saldırmak 23. keşfetmek. This month the twentieth fell on a Friday. Bu ayın yirmisi cumaya rastladı. fall on one's face (k.dili.) yüzüne gözüne bulaştırmak. fall on one's feet dört ayağının üstüne düşmek, atlatmak, sıyrılmak, başarmak. fall out kavga etmek, bozuşmak 24. vaki olmak 25. (ask.) sıradan çıkmak. fall over yıkılmak. fallover oneself kendini çok istekli göstermek. fall prostrate yüz üstü kapaklanmak, bayılıp yere yıkılmak. fall short (of) kafi gelmemek, eksik gelmek, varmamak, ulaşamamak, umduğu gibi çıkmamak. fall through başarı kazanamamak, muvaffak olamamak, vazgeçilmek. fall to yemeğe veya harbe başlamak, girişmek, başlamak. fall under altına düşmek, dahil olmak, girmek. fall upon saldırmak, üstüne gelmek. fallen on evil times fena günlere gelmiş. fallen woman düşmüş kadın, fahişe. falling star göktaşı. His eye fell upon me. Gözü bana ilişti. His face fell. Suratı asıldı. It all fell out for the best. Sonucu hayırlı oldu. It fell to my lot. Benim payıma düştü. Bana isabet etti. The plans fell to the ground.Planlar suya düştü. From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Fell [fɛl] (n) , s.(n ) coat; fur; skin

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 4.7552 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).