Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for feel (4 entries) (5.9797 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feel-, *feel*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Feel \Feel\ (f[=e]l), v. t. [imp. & p. p. {Felt} (f[e^]lt); p. pr. & vb. n. {Feeling}.] [AS. f[=e]lan; akin to OS. gif[=o]lian to perceive, D. voelen to feel, OHG. fuolen, G. f["u]hlen, Icel. f[=a]lma to grope, and prob. to AS. folm palm of the hand, L. palma. Cf. {Fumble}, {Palm}.] 1. To perceive by the touch; to take cognizance of by means of the nerves of sensation distributed all over the body, especially by those of the skin; to have sensation excited by contact of (a thing) with the body or limbs. [1913 Webster] Who feel Those rods of scorpions and those whips of steel. --Creecn. [1913 Webster] 2. To touch; to handle; to examine by touching; as, feel this piece of silk; hence, to make trial of; to test; often with out. [1913 Webster] Come near, . . . that I may feel thee, my son. --Gen. xxvii. 21. [1913 Webster] He hath this to feel my affection to your honor. --Shak. [1913 Webster] 3. To perceive by the mind; to have a sense of; to experience; to be affected by; to be sensible of, or sensitive to; as, to feel pleasure; to feel pain. [1913 Webster] Teach me to feel another's woe. --Pope. [1913 Webster] Whoso keepeth the commandment shall feel no evil thing. --Eccl. viii. 5. [1913 Webster] He best can paint them who shall feel them most. --Pope. [1913 Webster] Mankind have felt their strength and made it felt. --Byron. [1913 Webster] 4. To take internal cognizance of; to be conscious of; to have an inward persuasion of. [1913 Webster] For then, and not till then, he felt himself. --Shak. [1913 Webster] 5. To perceive; to observe. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] {To feel the helm} (Naut.), to obey it. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Feel \Feel\, n. 1. Feeling; perception. [R.] [1913 Webster] To intercept and have a more kindly feel of its genial warmth. --Hazlitt. [1913 Webster] 2. A sensation communicated by touching; impression made upon one who touches or handles; as, this leather has a greasy feel. [1913 Webster] The difference between these two tumors will be distinguished by the feel. --S. Sharp. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Feel \Feel\, v. i. 1. To have perception by the touch, or by contact of anything with the nerves of sensation, especially those upon the surface of the body. [1913 Webster] 2. To have the sensibilities moved or affected. [1913 Webster] [She] feels with the dignity of a Roman matron. --Burke. [1913 Webster] And mine as man, who feel for all mankind. --Pope. [1913 Webster] 3. To be conscious of an inward impression, state of mind, persuasion, physical condition, etc.; to perceive one's self to be; -- followed by an adjective describing the state, etc.; as, to feel assured, grieved, persuaded. [1913 Webster] I then did feel full sick. --Shak. [1913 Webster] 4. To know with feeling; to be conscious; hence, to know certainly or without misgiving. [1913 Webster] Garlands . . . which I feel I am not worthy yet to wear. --Shak. [1913 Webster] 5. To appear to the touch; to give a perception; to produce an impression by the nerves of sensation; -- followed by an adjective describing the kind of sensation. [1913 Webster] Blind men say black feels rough, and white feels smooth. --Dryden. [1913 Webster] {To feel after}, to search for; to seek to find; to seek as a person groping in the dark. "If haply they might feel after him, and find him." --Acts xvii. 27. {To feel of}, to examine by touching. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: feel n 1: an intuitive awareness; "he has a feel for animals" or "it's easy when you get the feel of it"; 2: the general atmosphere of a place or situation and the effect that it has on people; "the feel of the city excited him"; "a clergyman improved the tone of the meeting"; "it had the smell of treason" [syn: {spirit}, {tone}, {feel}, {feeling}, {flavor}, {flavour}, {look}, {smell}] 3: a property perceived by touch [syn: {tactile property}, {feel}] 4: manual stimulation of the genital area for sexual pleasure; "the girls hated it when he tried to sneak a feel" v 1: undergo an emotional sensation or be in a particular state of mind; "She felt resentful"; "He felt regret" [syn: {feel}, {experience}] 2: come to believe on the basis of emotion, intuitions, or indefinite grounds; "I feel that he doesn't like me"; "I find him to be obnoxious"; "I found the movie rather entertaining" [syn: {find}, {feel}] 3: perceive by a physical sensation, e.g., coming from the skin or muscles; "He felt the wind"; "She felt an object brushing her arm"; "He felt his flesh crawl"; "She felt the heat when she got out of the car" [syn: {feel}, {sense}] 4: be conscious of a physical, mental, or emotional state; "My cold is gone--I feel fine today"; "She felt tired after the long hike"; "She felt sad after her loss" 5: have a feeling or perception about oneself in reaction to someone's behavior or attitude; "She felt small and insignificant"; "You make me feel naked"; "I made the students feel different about themselves" 6: undergo passive experience of:"We felt the effects of inflation"; "her fingers felt their way through the string quartet"; "she felt his contempt of her" 7: be felt or perceived in a certain way; "The ground feels shaky"; "The sheets feel soft" 8: grope or feel in search of something; "He felt for his wallet" 9: examine by touch; "Feel this soft cloth!"; "The customer fingered the sweater" [syn: {feel}, {finger}] 10: examine (a body part) by palpation; "The nurse palpated the patient's stomach"; "The runner felt her pulse" [syn: {palpate}, {feel}] 11: find by testing or cautious exploration; "He felt his way around the dark room" 12: produce a certain impression; "It feels nice to be home again" 13: pass one's hands over the sexual organs of; "He felt the girl in the movie theater"

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 5.9797 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).