Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for fault (4 entries) (5.256 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fault-, *fault*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fault \Fault\, n. [OE. faut, faute, F. faute (cf. It., Sp., & Pg. falta), fr. a verb meaning to want, fail, freq., fr. L. fallere to deceive. See {Fail}, and cf. {Default}.] 1. Defect; want; lack; default. [1913 Webster] One, it pleases me, for fault of a better, to call my friend. --Shak. [1913 Webster] 2. Anything that fails, that is wanting, or that impairs excellence; a failing; a defect; a blemish. [1913 Webster] As patches set upon a little breach Discredit more in hiding of the fault. --Shak. [1913 Webster] 3. A moral failing; a defect or dereliction from duty; a deviation from propriety; an offense less serious than a crime. [1913 Webster] 4. (Geol. & Mining) (a) A dislocation of the strata of the vein. (b) In coal seams, coal rendered worthless by impurities in the seam; as, slate fault, dirt fault, etc. --Raymond. [1913 Webster] 5. (Hunting) A lost scent; act of losing the scent. [1913 Webster] Ceasing their clamorous cry till they have singled, With much ado, the cold fault cleary out. --Shak. [1913 Webster] 6. (Tennis) Failure to serve the ball into the proper court. [1913 Webster] 7. (Elec.) A defective point in an electric circuit due to a crossing of the parts of the conductor, or to contact with another conductor or the earth, or to a break in the circuit. [Webster 1913 Suppl.] 8. (Geol. & Mining) A dislocation caused by a slipping of rock masses along a plane of facture; also, the dislocated structure resulting from such slipping. Note: The surface along which the dislocated masses have moved is called the {fault plane}. When this plane is vertical, the fault is a {vertical fault}; when its inclination is such that the present relative position of the two masses could have been produced by the sliding down, along the fault plane, of the mass on its upper side, the fault is a {normal fault}, or {gravity fault}. When the fault plane is so inclined that the mass on its upper side has moved up relatively, the fault is then called a {reverse fault} (or {reversed fault}), {thrust fault}, or {overthrust fault}. If no vertical displacement has resulted, the fault is then called a {horizontal fault}. The linear extent of the dislocation measured on the fault plane and in the direction of movement is the {displacement}; the vertical displacement is the {throw}; the horizontal displacement is the {heave}. The direction of the line of intersection of the fault plane with a horizontal plane is the {trend} of the fault. A fault is a {strike fault} when its trend coincides approximately with the strike of associated strata (i.e., the line of intersection of the plane of the strata with a horizontal plane); it is a {dip fault} when its trend is at right angles to the strike; an {oblique fault} when its trend is oblique to the strike. Oblique faults and dip faults are sometimes called {cross faults}. A series of closely associated parallel faults are sometimes called {step faults} and sometimes {distributive faults}. [Webster 1913 Suppl.] {At fault}, unable to find the scent and continue chase; hence, in trouble or embarrassment, and unable to proceed; puzzled; thrown off the track. {To find fault}, to find reason for blaming or complaining; to express dissatisfaction; to complain; -- followed by with before the thing complained of; but formerly by at. "Matter to find fault at." --Robynson (More's Utopia). Syn: -- Error; blemish; defect; imperfection; weakness; blunder; failing; vice. Usage: {Fault}, {Failing}, {Defect}, {Foible}. A fault is positive, something morally wrong; a failing is negative, some weakness or falling short in a man's character, disposition, or habits; a defect is also negative, and as applied to character is the absence of anything which is necessary to its completeness or perfection; a foible is a less important weakness, which we overlook or smile at. A man may have many failings, and yet commit but few faults; or his faults and failings may be few, while his foibles are obvious to all. The faults of a friend are often palliated or explained away into mere defects, and the defects or foibles of an enemy exaggerated into faults. "I have failings in common with every human being, besides my own peculiar faults; but of avarice I have generally held myself guiltless." --Fox. "Presumption and self-applause are the foibles of mankind." --Waterland. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fault \Fault\, v. t. [imp. & p. p. {Faulted}; p. pr. & vb. n. {Faulting}.] 1. To charge with a fault; to accuse; to find fault with; to blame. [Obs.] [1913 Webster] For that I will not fault thee. --Old Song. [1913 Webster] 2. (Geol.) To interrupt the continuity of (rock strata) by displacement along a plane of fracture; -- chiefly used in the p. p.; as, the coal beds are badly faulted. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fault \Fault\, v. i. To err; to blunder, to commit a fault; to do wrong. [Obs.] [1913 Webster] If after Samuel's death the people had asked of God a king, they had not faulted. --Latimer. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: fault n 1: a wrong action attributable to bad judgment or ignorance or inattention; "he made a bad mistake"; "she was quick to point out my errors"; "I could understand his English in spite of his grammatical faults" [syn: {mistake}, {error}, {fault}] 2: an imperfection in an object or machine; "a flaw caused the crystal to shatter"; "if there are any defects you should send it back to the manufacturer" [syn: {defect}, {fault}, {flaw}] 3: the quality of being inadequate or falling short of perfection; "they discussed the merits and demerits of her novel"; "he knew his own faults much better than she did" [syn: {demerit}, {fault}] [ant: {merit}, {virtue}] 4: (geology) a crack in the earth's crust resulting from the displacement of one side with respect to the other; "they built it right over a geological fault"; "he studied the faulting of the earth's crust" [syn: {fault}, {faulting}, {geological fault}, {shift}, {fracture}, {break}] 5: (electronics) equipment failure attributable to some defect in a circuit (loose connection or insulation failure or short circuit etc.); "it took much longer to find the fault than to fix it" 6: responsibility for a bad situation or event; "it was John's fault" 7: (sports) a serve that is illegal (e.g., that lands outside the prescribed area); "he served too many double faults" v 1: put or pin the blame on [syn: {blame}, {fault}] [ant: {absolve}, {free}, {justify}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  fault 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
fault
 • ข้อผิดพลาด: ข้อบกพร่อง, ข้อเสียหาย, รอยตำหนิ [Lex2]
 • ตำหนิ: ติ, ติเตียน [Lex2]
 • รอยเลื่อนของเปลือกโลก: รอยแตก [Lex2]
 • (ฟอลทฺ) n. ความผิดพลาด,ข้อบกพร่อง,ความคลาดเคลื่อน,ชั้นหินที่หักหรือเคลื่อนลง,การเสิร์ฟลูกออก,การเสิร์ฟลูกติดเน็ท. -Phr. (find fault (with)) บ่น,หาเรื่อง. -to a fault มากเกินไป. -Phr. (at fault งงงวย) ###S. defect,flaw [Hope]
 • (n) ความผิด,ข้อผิดพลาด,ข้อบกพร่อง,ความคลาดเคลื่อน [Nontri]
 • /F AO1 L T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
+ faulen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
faut, fallut, fallût, flot, gaulât, falot, fauta, faute, fauté, fait, fat, fut, fût, fautât, feulât, fol, foulât, gaula, gaule, gaulé, faux, haut, Paul, follet, fout, full, saut, vaut, fart, fuit, fuît, malt, flots, fols, colt, folk, font, foot, fort, volt, falots, fallu, faune, fauve, feula, feule, feulé, fouit, foula, foule, foulé, fouît, moult, saule, taule, folle, fauter, fautai, fautas, fautes

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 5.256 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).