Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for faul (108 entries) (0.3652 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -faul-, *faul*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fault[N] ข้อผิดพลาด, See also: ข้อบกพร่อง, ข้อเสียหาย, รอยตำหนิ, Syn. error, mistake, defect, flaw, Ant. virtue
fault[VT] ตำหนิ, See also: ติ, ติเตียน, Syn. criticize
fault[N] รอยเลื่อนของเปลือกโลก, See also: รอยแตก
faulty[ADJ] ซึ่งมีข้อผิดพลาด, See also: ซึ่งไม่สมบูรณ์, ซึ่งมีตำหนิ, Syn. impaired, imperfect, Ant. sound
faultily[ADV] อย่างผิดพลาด, See also: อย่างบกพร่อง, อย่างเสียหาย, Syn. badly, incompletely
faultless[ADJ] ซึ่งไม่ผิดพลาด, See also: ไม่มีข้อบกพร่อง, สมบูรณ์แบบ, Syn. flawless, unquestionable, Ant. refutable

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
faultความผิดพร่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
faultความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
faultความผิดพร่อง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
faultรอยเลื่อน, รอยเหลื่อม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fault avoidanceการเลี่ยงความผิดพร่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fault basinแอ่งรอยเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fault blockบล็อกรอยเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fault complexรอยเลื่อนซับซ้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fault gouge; clay gouge; gougeผงรอยเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fault lineแนวรอยเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า faul **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
faulApart from a few faults, he is a trustworthy partner.
faulHe's always talking like a big shot, but it won't be long before all his faults are exposed.
faulDon't lay your fault at my door.
faulEven your faults do not lessen my respect for you, and in friendship this is what counts.
faulIt won't be your fault if your son does anything wrong: he is twenty-five now, isn't he?
faulIf your friend reminds you kindly of your faults, take what he says not only pleasantly, but thankfully.
faulYou are always finding fault with me.
faulShe is always finding fault with other people.
faulI do not love him the less for his faults.
faulI like that man all the better for his faults.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fault(ฟอลทฺ) n. ความผิดพลาด,ข้อบกพร่อง,ความคลาดเคลื่อน,ชั้นหินที่หักหรือเคลื่อนลง,การเสิร์ฟลูกออก,การเสิร์ฟลูกติดเน็ท. -Phr. (find fault (with)) บ่น,หาเรื่อง. -to a fault มากเกินไป. -Phr. (at fault งงงวย), Syn. defect,flaw
fault planeแนวแตก,แนวเคลื่อนลง
faultless(ฟอลทฺ'ลิส) adj. ไม่มีความผิด,สมบูรณ์., See also: faultlessness n., Syn. perfect,ideal
faulty(ฟอล'ที) adj. ซึ่งมีข้อบกพร่อง,ซึ่งมีข้อผิดพลาด., See also: faultily adv. faultiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
fault(n) ความผิด,ข้อผิดพลาด,ข้อบกพร่อง,ความคลาดเคลื่อน
faultfinding(adj) คอยจับผิด,ชอบหาเรื่อง,ชอบวิจารณ์
faultfinding(n) การจับผิด,พวกชอบหาเรื่อง,พวกชอบวิจารณ์
faultless(adj) ไม่ผิด,ไม่ผิดพลาด,ถูกต้อง,สมบูรณ์,ไม่เสียหาย
faulty(adj) มีผิด,ซึ่งบกพร่อง,ซึ่งมีข้อผิดพลาด,ผิดๆถูกๆ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อเสีย[N] disadvantage, See also: fault, defect, Syn. ข้อบกพร่อง, ข้อด้อย, ข้อผิดพลาด, จุดอ่อน, จุดบกพร่อง, ข้อตำหนิ, Ant. ข้อดี, Example: ข้อเสียของระบบนี้คือเปลี่ยนวงจรยาก, Count unit: ข้อ, Thai definition: จุดบกพร่องหรือส่วนที่มีคุณสมบัติไม่ครบบริบูรณ์เท่าที่ควรมีควรเป็น
บกพร่อง[ADV] defectively, See also: faultily, Syn. สะเพร่า, ขาดตกบกพร่อง, Ant. สมบูรณ์, เต็มเปี่ยม, Example: พนักงานแผนกบัญชีทำงานบกพร่องเสียหายบ่อยๆ, Thai definition: ไม่ครบบริบูรณ์เท่าที่ควรมีควรเป็น
การขัดข้อง[N] hitch, See also: fault, Example: เกิดการขัดข้องในระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์
ความผิดพลาด[N] error, See also: faulty, wrong, incorrectness, Syn. ข้อผิดพลาด, ความพลาดพลั้ง, ความบกพร่อง, Example: เรื่องนี้น่าจะตรวจสอบลึกลงไปว่าความผิดพลาดอยู่ตรงไหน
ข้อบกพร่อง[N] fault, See also: flaw, error, blunder, defect, weakness, drawback, shortcoming, Syn. ข้อตำหนิ, ข้อเสียหาย, ข้อผิดพลาด, ข้อเสีย, Ant. ข้อดี, Example: การทำงานของรัฐบาลชุดนี้มีข้อบกพร่องหลายข้อที่ควรแก้ไขโดยเร่งด่วน, Count unit: ข้อ, ประการ
ข้อเสียหาย[N] fault, See also: flaw, mistake, error, Syn. ความเสียหาย, Example: ก่อนที่จะเซ็นสัญญาควรพิจารณาสัญญาให้ดี เพื่อกันข้อเสียหายที่จะเกิดขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำพรางความผิด[v. exp.] (amphrāng khwāmphit) EN: gloss over one's mistakes ; cover up one's mistakes ; extenuate one's faults   
บกพร่อง[v.] (bokphrøng) EN: defect ; default ; neglect ; lack ; be deficient ; be wanting ; be remiss   
บกพร่อง[adv.] (bokphrǿng) EN: defectively ; faultily   
ฟื้นฝอย[v.] (feūnføi) EN: carp ; find fault with   
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[v. exp.] (feūnføi hā takep) EN: find fault with ; resuscitate past misdeeds ; pick a quarrel with ; rake up quarrelsome matters or past mistakes   FR: chercher des poux à qqn
จับผิด[v. exp.] (japphit) EN: find faults ; find fault with   FR: prendre en défaut
จุดอ่อน[n. exp.] (jut øn) EN: weakness ; weak point ; vulnerable spot ; fault ; flaw ; shortcoming ; demerit   FR: faiblesse [f] ; point faible [m] ; point vulnérable [m]
การค้างชำระ[] (kān khāng chamra) EN: default in payment ; delay in payment   
การขาดนัดพิจารณา[n.] (kān khāt nat phijāranā) EN: default   
การไม่ชำระหนี้[n. exp.] (kān mai chamra nī) EN: non-performance ; default   

CMU English Pronouncing Dictionary
FAUL F AO1 L
FAULT F AO1 L T
FAULL F AO1 L
FAULK F AO1 K
FAULTS F AO1 L T S
FAULKS F AO1 K S
FAULTY F AO1 L T IY0
FAULDS F AO1 L D Z
FAULCON F AO1 L K AH0 N
FAULTED F AO1 L T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fault (v) (f oo1 l t)
faults (v) (f oo1 l t s)
faulty (j) (f oo1 l t ii)
faulted (v) (f oo1 l t i d)
Faulkner (n) (f oo1 l k n @ r)
faultier (j) (f oo1 l t i@ r)
faultily (a) (f oo1 l t i l ii)
faulting (v) (f oo1 l t i ng)
faultiest (j) (f oo1 l t i i s t)
faultless (j) (f oo1 l t l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一百一[yi1 bai3 yi1, 一百一] faultless; impeccable [Add to Longdo]
不是[bu4 shi5, 不是] fault; blame [Add to Longdo]
完备[wan2 bei4, 完備] faultless; complete; perfect; to leave nothing to be desired [Add to Longdo]
[qian1, 愆] fault; transgression [Add to Longdo]
故障排除[gu4 zhang4 pai2 chu2, 故障排除] fault resolution; trouble clearing [Add to Longdo]
断裂带[duan4 lie4 dai4, 斷裂帶] fault zone (geol.) [Add to Longdo]
毛病[mao2 bing4, 毛病] fault; defect; shortcomings [Add to Longdo]
无瑕[wu2 xia2, 無瑕] faultless; perfect [Add to Longdo]
理屈词穷[li3 qu1 ci2 qiong2, 理屈詞窮] faulty argument and poor rhetoric (成语 saw); unable to put forward any convincing arguments; without a leg to stand on [Add to Longdo]
[cha2, 碴] fault; glass fragment; quarrel [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フォールトトレラント[ふぉーるととれらんと, fo-rutotoreranto] fault-tolerant (an) [Add to Longdo]
故障に強い[こしょうにこわい, koshounikowai] fault-tolerant [Add to Longdo]
障害[しょうがい, shougai] fault (vs), blockage, damage, malfunction [Add to Longdo]
障害しきい値[しょうがいしきいち, shougaishikiichi] fault threshold [Add to Longdo]
障害セクタ[しょうがいセクタ, shougai sekuta] faulty sector [Add to Longdo]
障害回復[しょうがいかいふく, shougaikaifuku] fault recovery [Add to Longdo]
障害追跡[しょうがいついせき, shougaitsuiseki] fault trace [Add to Longdo]
障害復旧[しょうがいふっゆう, shougaifuyyuu] fault clearing, fault restoration [Add to Longdo]
障害率しきい値[しょうがいりつしきいち, shougairitsushikiichi] fault-rate threshold [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
faul(adj) ขี้เกียจ, เกียจคร้าน
faulenzen(vi) |faulenzte, hat gefaulenzt| เกียจคร้าน ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเฉยๆ เช่น Am Wochenende habe ich oft gefaulenzt z.B. im Bett gelesen und ferngesehen. วันเสาร์อาทิตย์ฉันมักอยู่ว่างๆ เฉยๆ ตัวอย่างเช่น โดยการอ่านหนังสือบนเตียงและดูทีวี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besserwisser {m}faultfinder [Add to Longdo]
Charakterfehler {m} | Charakterfehler {pl}fault in character; character defect | faults in character [Add to Longdo]
Entstörung {f}fault-clearing [Add to Longdo]
Fäulnis {f}; Verwesung {f}putrefaction [Add to Longdo]
Fäulnis {f}putrescence [Add to Longdo]
Fäulnis {f}rottenness [Add to Longdo]
Faulpelz {m}lazybones; slacker; sluggard; slug [Add to Longdo]
Faulenzer {m}; Bummler {m}loafer [Add to Longdo]
Faulenzer {m} | Faulenzer {pl}bum | bums [Add to Longdo]
Faulenzer {m}lazybones [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
怠ける[なまける, namakeru] faul_sein, vernachlaessigen, versaeumen [Add to Longdo]
怠け者[なまけもの, namakemono] Faulpelz [Add to Longdo]
[まん, man] FAUL SEIN, VERNACHLAESSIGEN [Add to Longdo]
[だ, da] FAUL, UNTAETIG [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: foul 1. iğrenç kerih, tiksindirici, nefret verici 2. kirli, pis, murdar 3. menfur, çirkin, ayıp 4. bozuk 5. sövüp sayma kabilinden 6. fena (hava) 7. dolaşmış, karışmış, birbirine geçmiş 8. midye bağlamış (gemi teknesi) 9. (den.) gambalı çaparız 10. (spor) kurallara aykırı hareket, faul, hatalı vuruş veya davranış 11. dolaşma, karışma 12. çarpışma, bindirme (gemi) foul bill of health (den.) bulaşık patent. foul breath pis nefes. foul copy düzeltmelerle karalanmış nüsha. foulmouthed ağzı bozuk, küfürbaz. foul play kurallara aykırı oyun 13. haince hareket hıyanet, suikast 14. cinayet. foul shot basketbol faul atışı. by fair means or foul iyi veya kötü yola baş vurarak, nasıl olursa olsun. fall foul of çaparız gelmek 15. çatmak, kızdırmak. to play foul hainlik etmek. foully çirkin bir şekilde 16. haince. foulness bozukluk 17. pislik, kir 18. günah. From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: faul [faul] idle; lazily; lazy; rottenly; slothful; sluggard; sluggish; sluggishly

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.3652 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).