Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for falser (2 entries) (4.639 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -falser-, *falser*.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: False \False\, a. [Compar. {Falser}; superl. {Falsest}.] [L. falsus, p. p. of fallere to deceive; cf. OF. faus, fals, F. faux, and AS. fals fraud. See {Fail}, {Fall}.] 1. Uttering falsehood; unveracious; given to deceit; dishnest; as, a false witness. [1913 Webster] 2. Not faithful or loyal, as to obligations, allegiance, vows, etc.; untrue; treacherous; perfidious; as, a false friend, lover, or subject; false to promises. [1913 Webster] I to myself was false, ere thou to me. --Milton. [1913 Webster] 3. Not according with truth or reality; not true; fitted or likely to deceive or disappoint; as, a false statement. [1913 Webster] 4. Not genuine or real; assumed or designed to deceive; counterfeit; hypocritical; as, false tears; false modesty; false colors; false jewelry. [1913 Webster] False face must hide what the false heart doth know. --Shak. [1913 Webster] 5. Not well founded; not firm or trustworthy; erroneous; as, a false claim; a false conclusion; a false construction in grammar. [1913 Webster] Whose false foundation waves have swept away. --Spenser. [1913 Webster] 6. Not essential or permanent, as parts of a structure which are temporary or supplemental. [1913 Webster] 7. (Mus.) Not in tune. [1913 Webster] {False arch} (Arch.), a member having the appearance of an arch, though not of arch construction. {False attic}, an architectural erection above the main cornice, concealing a roof, but not having windows or inclosing rooms. {False bearing}, any bearing which is not directly upon a vertical support; thus, the weight carried by a corbel has a false bearing. {False cadence}, an imperfect or interrupted cadence. {False conception} (Med.), an abnormal conception in which a mole, or misshapen fleshy mass, is produced instead of a properly organized fetus. {False croup} (Med.), a spasmodic affection of the larynx attended with the symptoms of membranous croup, but unassociated with the deposit of a fibrinous membrane. {False door} or {False window} (Arch.), the representation of a door or window, inserted to complete a series of doors or windows or to give symmetry. {False fire}, a combustible carried by vessels of war, chiefly for signaling, but sometimes burned for the purpose of deceiving an enemy; also, a light on shore for decoying a vessel to destruction. {False galena}. See {Blende}. {False imprisonment} (Law), the arrest and imprisonment of a person without warrant or cause, or contrary to law; or the unlawful detaining of a person in custody. {False keel} (Naut.), the timber below the main keel, used to serve both as a protection and to increase the shio's lateral resistance. {False key}, a picklock. {False leg}. (Zool.) See {Proleg}. {False membrane} (Med.), the fibrinous deposit formed in croup and diphtheria, and resembling in appearance an animal membrane. {False papers} (Naut.), documents carried by a ship giving false representations respecting her cargo, destination, etc., for the purpose of deceiving. {False passage} (Surg.), an unnatural passage leading off from a natural canal, such as the urethra, and produced usually by the unskillful introduction of instruments. {False personation} (Law), the intentional false assumption of the name and personality of another. {False pretenses} (Law), false representations concerning past or present facts and events, for the purpose of defrauding another. {False rail} (Naut.), a thin piece of timber placed on top of the head rail to strengthen it. {False relation} (Mus.), a progression in harmony, in which a certain note in a chord appears in the next chord prefixed by a flat or sharp. {False return} (Law), an untrue return made to a process by the officer to whom it was delivered for execution. {False ribs} (Anat.), the asternal rebs, of which there are five pairs in man. {False roof} (Arch.), the space between the upper ceiling and the roof. --Oxford Gloss. {False token}, a false mark or other symbol, used for fraudulent purposes. {False scorpion} (Zool.), any arachnid of the genus {Chelifer}. See {Book scorpion}. {False tack} (Naut.), a coming up into the wind and filling away again on the same tack. {False vampire} (Zool.), the {Vampyrus spectrum} of South America, formerly erroneously supposed to have blood-sucking habits; -- called also {vampire}, and {ghost vampire}. The genuine blood-sucking bats belong to the genera {Desmodus} and {Diphylla}. See {Vampire}. {False window}. (Arch.) See {False door}, above. {False wing}. (Zool.) See {Alula}, and {Bastard wing}, under {Bastard}. {False works} (Civil Engin.), construction works to facilitate the erection of the main work, as scaffolding, bridge centering, etc. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Falser \Fals"er\, n. A deceiver. [Obs.] --Spenser. [1913 Webster]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 4.639 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).