Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for fairest (1 entries) (3.7765 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fairest-, *fairest*.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fair \Fair\ (f[^a]r), a. [Compar. {Fairer}; superl. {Fairest}.] [OE. fair, fayer, fager, AS. f[ae]ger; akin to OS. & OHG. fagar, Icel. fagr, Sw. fager, Dan. faver, Goth. fagrs fit, also to E. fay, G. f["u]gen, to fit. fegen to sweep, cleanse, and prob. also to E. fang, peace, pact, Cf. {Fang}, {Fain}, {Fay} to fit.] 1. Free from spots, specks, dirt, or imperfection; unblemished; clean; pure. [1913 Webster] A fair white linen cloth. --Book of Common Prayer. [1913 Webster] 2. Pleasing to the eye; handsome; beautiful. [1913 Webster] Who can not see many a fair French city, for one fair French made. --Shak. [1913 Webster] 3. Without a dark hue; light; clear; as, a fair skin. [1913 Webster] The northern people large and fair-complexioned. --Sir M. Hale. [1913 Webster] 4. Not overcast; cloudless; clear; pleasant; propitious; favorable; -- said of the sky, weather, or wind, etc.; as, a fair sky; a fair day. [1913 Webster] You wish fair winds may waft him over. --Prior. [1913 Webster] 5. Free from obstacles or hindrances; unobstructed; unincumbered; open; direct; -- said of a road, passage, etc.; as, a fair mark; in fair sight; a fair view. [1913 Webster] The caliphs obtained a mighty empire, which was in a fair way to have enlarged. --Sir W. Raleigh. [1913 Webster] 6. (Shipbuilding) Without sudden change of direction or curvature; smooth; flowing; -- said of the figure of a vessel, and of surfaces, water lines, and other lines. [1913 Webster] 7. Characterized by frankness, honesty, impartiality, or candor; open; upright; free from suspicion or bias; equitable; just; -- said of persons, character, or conduct; as, a fair man; fair dealing; a fair statement. "I would call it fair play." --Shak. [1913 Webster] 8. Pleasing; favorable; inspiring hope and confidence; -- said of words, promises, etc. [1913 Webster] When fair words and good counsel will not prevail on us, we must be frighted into our duty. --L' Estrange. [1913 Webster] 9. Distinct; legible; as, fair handwriting. [1913 Webster] 10. Free from any marked characteristic; average; middling; as, a fair specimen. [1913 Webster] The news is very fair and good, my lord. --Shak. [1913 Webster] {Fair ball}. (Baseball) (a) A ball passing over the home base at the height called for by the batsman, and delivered by the pitcher while wholly within the lines of his position and facing the batsman. (b) A batted ball that falls inside the foul lines; -- called also a {fair hit}. {Fair maid}. (Zool.) (a) The European pilchard ({Clupea pilchardus}) when dried. (b) The southern scup ({Stenotomus Gardeni}). [Virginia] {Fair one}, a handsome woman; a beauty, {Fair play}, equitable or impartial treatment; a fair or equal chance; justice. {From fair to middling}, passable; tolerable. [Colloq.] {The fair sex}, the female sex. Syn: Candid; open; frank; ingenuous; clear; honest; equitable; impartial; reasonable. See {Candid}. [1913 Webster]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  fairest 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
fairest
 • /F EH1 R AH0 S T/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
  [fair]
 • เท่าเทียม: ไม่มีอคติ [Lex2]
 • ยุติธรรม: เป็นธรรม, เที่ยงตรง, ถูกต้อง, ซื่อสัตย์, สมเหตุสมผล [Lex2]
 • เกี่ยวกับทัศนวิสัยที่ดี: กระจ่าง, ไม่มีพายุ [Lex2]
 • สีอ่อน[Lex2]
 • ปานกลาง: ค่อนข้างดี [Lex2]
 • มากพอประมาณ: มากพอสมควร [Lex2]
 • ของสีผิวหรือสีผม: สีขาวซีด, ซีด [Lex2]
 • สวยงาม: งาม, อ่อนหวาน [Lex2]
 • สุภาพ: อ่อนโยน, มีมารยาท [Lex2]
 • ไม่มีตำหนิ: ไม่มีจุดด่างพร้อย [Lex2]
 • อย่างยุติธรรม: อย่างเที่ยงธรรม, ถูกต้องตามกฎ [Lex2]
 • ตรงเป้าหมาย[Lex2]
 • สวนสนุก[Lex2]
 • งานออกร้านขายสินค้า: งานประกวดสินค้าด้านการเกษตร [Lex2]
 • งานแสดงสินค้า: งานแสดงสินค้าทางอุตสาหกรรม [Lex2]
 • (แฟรฺ) adj. ยุติธรรม,ถูกต้อง,ซื่อสัตย์,ใหญ่พอสมควร,มาก,ปานกลาง,ดีพอใช้,สภาพ,สวยงาม,ไม่มีจุดด่างพร้อย,สะอาด,ชัดเจน,มีผิวพรรณดี,มีเสน่ห์. ###SW. fairness n. -adv. สุภาพ,ยุติธรรม. -Phr. (fair and square ซื่อสัตย์,ตรงไปตรงมา) . -Phr. (see fair ตัด [Hope]
 • /F EH1 R/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
faires, fair, Zaire

Similar FRENCH words suggested by aspell:
faires, faire, ferrets, forets, forêts, furets, frets, flaireuse, flairez, fraient, fraises, fraisés, feraient, airez, flairait, fraisent, ferez, airait, faisait, ferres, ferret, ferrés, haïrez

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 3.7765 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).