Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for fair (8 entries) (5.24 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fair-, *fair*.

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fair \Fair\ (f[^a]r), a. [Compar. {Fairer}; superl. {Fairest}.] [OE. fair, fayer, fager, AS. f[ae]ger; akin to OS. & OHG. fagar, Icel. fagr, Sw. fager, Dan. faver, Goth. fagrs fit, also to E. fay, G. f["u]gen, to fit. fegen to sweep, cleanse, and prob. also to E. fang, peace, pact, Cf. {Fang}, {Fain}, {Fay} to fit.] 1. Free from spots, specks, dirt, or imperfection; unblemished; clean; pure. [1913 Webster] A fair white linen cloth. --Book of Common Prayer. [1913 Webster] 2. Pleasing to the eye; handsome; beautiful. [1913 Webster] Who can not see many a fair French city, for one fair French made. --Shak. [1913 Webster] 3. Without a dark hue; light; clear; as, a fair skin. [1913 Webster] The northern people large and fair-complexioned. --Sir M. Hale. [1913 Webster] 4. Not overcast; cloudless; clear; pleasant; propitious; favorable; -- said of the sky, weather, or wind, etc.; as, a fair sky; a fair day. [1913 Webster] You wish fair winds may waft him over. --Prior. [1913 Webster] 5. Free from obstacles or hindrances; unobstructed; unincumbered; open; direct; -- said of a road, passage, etc.; as, a fair mark; in fair sight; a fair view. [1913 Webster] The caliphs obtained a mighty empire, which was in a fair way to have enlarged. --Sir W. Raleigh. [1913 Webster] 6. (Shipbuilding) Without sudden change of direction or curvature; smooth; flowing; -- said of the figure of a vessel, and of surfaces, water lines, and other lines. [1913 Webster] 7. Characterized by frankness, honesty, impartiality, or candor; open; upright; free from suspicion or bias; equitable; just; -- said of persons, character, or conduct; as, a fair man; fair dealing; a fair statement. "I would call it fair play." --Shak. [1913 Webster] 8. Pleasing; favorable; inspiring hope and confidence; -- said of words, promises, etc. [1913 Webster] When fair words and good counsel will not prevail on us, we must be frighted into our duty. --L' Estrange. [1913 Webster] 9. Distinct; legible; as, fair handwriting. [1913 Webster] 10. Free from any marked characteristic; average; middling; as, a fair specimen. [1913 Webster] The news is very fair and good, my lord. --Shak. [1913 Webster] {Fair ball}. (Baseball) (a) A ball passing over the home base at the height called for by the batsman, and delivered by the pitcher while wholly within the lines of his position and facing the batsman. (b) A batted ball that falls inside the foul lines; -- called also a {fair hit}. {Fair maid}. (Zool.) (a) The European pilchard ({Clupea pilchardus}) when dried. (b) The southern scup ({Stenotomus Gardeni}). [Virginia] {Fair one}, a handsome woman; a beauty, {Fair play}, equitable or impartial treatment; a fair or equal chance; justice. {From fair to middling}, passable; tolerable. [Colloq.] {The fair sex}, the female sex. Syn: Candid; open; frank; ingenuous; clear; honest; equitable; impartial; reasonable. See {Candid}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fair \Fair\, n. 1. Fairness, beauty. [Obs.] --Shak. [1913 Webster] 2. A fair woman; a sweetheart. [1913 Webster] I have found out a gift for my fair. --Shenstone. [1913 Webster] 3. Good fortune; good luck. [1913 Webster] Now fair befall thee ! --Shak. [1913 Webster] {The fair}, anything beautiful; women, collectively. "For slander's mark was ever yet the fair." --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fair \Fair\, v. t. 1. To make fair or beautiful. [Obs.] [1913 Webster] Fairing the foul. --Shak. [1913 Webster] 2. (Shipbuilding) To make smooth and flowing, as a vessel's lines. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fair \Fair\, n. [OE. feire, OF. feire, F. foire, fr. L. fariae, pl., days of rest, holidays, festivals, akin to festus festal. See {Feast}.] 1. A gathering of buyers and sellers, assembled at a particular place with their merchandise at a stated or regular season, or by special appointment, for trade. [1913 Webster] 2. A festival, and sale of fancy articles. erc., usually for some charitable object; as, a Grand Army fair; a church fair. [1913 Webster] 3. A competitive exhibition of wares, farm products, etc., not primarily for purposes of sale; as, the Mechanics' fair; an agricultural fair. [1913 Webster] 4. an exhibition by a number of organizations, including governmental organizations, for the purpose of acquainting people with such organizations or their members, not primarily for commercial purposes; as, the 1939 World's Fair. [PJC] Meet me in St. Louis, Louis Meet me at the fair Don't tell me the lights are shining Anyplace but there. --Song (1904: words by Andrew B. Sterling, music by Kerry Mills, popularized by Billy Murray. Prominent in the movie "Meet Me In St. Louis", 1944) [PJC] {After the fair}, Too late. [Colloq.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fair \Fair\, adv. Clearly; openly; frankly; civilly; honestly; favorably; auspiciously; agreeably. [1913 Webster] {Fair and square}, justly; honestly; equitably; impartially. [Colloq.] {To bid fair}. See under {Bid}. {To speak fair}, to address with courtesy and frankness. [Archaic] [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: fair adv 1: in conformity with the rules or laws and without fraud or cheating; "they played fairly" [syn: {fairly}, {fair}, {clean}] [ant: {below the belt}, {unfairly}] 2: without favoring one party, in a fair evenhanded manner; "deal fairly with one another" [syn: {fairly}, {fair}, {evenhandedly}] adj 1: free from favoritism or self-interest or bias or deception; conforming with established standards or rules; "a fair referee"; "fair deal"; "on a fair footing"; "a fair fight"; "by fair means or foul" [syn: {fair}, {just}] [ant: {unfair}, {unjust}] 2: not excessive or extreme; "a fairish income"; "reasonable prices" [syn: {fair}, {fairish}, {reasonable}] 3: very pleasing to the eye; "my bonny lass"; "there's a bonny bay beyond"; "a comely face"; "young fair maidens" [syn: {bonny}, {bonnie}, {comely}, {fair}, {sightly}] 4: (of a baseball) hit between the foul lines; "he hit a fair ball over the third base bag" [ant: {foul}] 5: lacking exceptional quality or ability; "a novel of average merit"; "only a fair performance of the sonata"; "in fair health"; "the caliber of the students has gone from mediocre to above average"; "the performance was middling at best" [syn: {average}, {fair}, {mediocre}, {middling}] 6: attractively feminine; "the fair sex" 7: (of a manuscript) having few alterations or corrections; "fair copy"; "a clean manuscript" [syn: {clean}, {fair}] 8: gained or earned without cheating or stealing; "an honest wage"; "an fair penny" [syn: {honest}, {fair}] 9: free of clouds or rain; "today will be fair and warm" 10: (used of hair or skin) pale or light-colored; "a fair complexion"; [syn: {fair}, {fairish}] n 1: a traveling show; having sideshows and rides and games of skill etc. [syn: {carnival}, {fair}, {funfair}] 2: gathering of producers to promote business; "world fair"; "trade fair"; "book fair" 3: a competitive exhibition of farm products; "she won a blue ribbon for her baking at the county fair" 4: a sale of miscellany; often for charity; "the church bazaar" [syn: {bazaar}, {fair}] v 1: join so that the external surfaces blend smoothly From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: fair [fɛːr] decent; equatable; faire; nondiscriminatory From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: fair [fer] fair; just; righteous

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.24 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).