Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for fail (7 entries) (6.1318 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fail-, *fail*.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fail \Fail\, n. [OF. faille, from failir. See {Fail}, v. i.] 1. Miscarriage; failure; deficiency; fault; -- mostly superseded by {failure} or {failing}, except in the phrase without fail. "His highness' fail of issue." --Shak. [1913 Webster] 2. Death; decease. [Obs.] --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fail \Fail\, v. t. 1. To be wanting to; to be insufficient for; to disappoint; to desert. [1913 Webster] There shall not fail thee a man on the throne. --1 Kings ii. 4. [1913 Webster] 2. To miss of attaining; to lose. [R.] [1913 Webster] Though that seat of earthly bliss be failed. --Milton. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fail \Fail\ (f[=a]l) v. i. [imp. & p. p. {Failed} (f[=a]ld); p. pr. & vb. n. {Failing}.] [F. failir, fr. L. fallere, falsum, to deceive, akin to E. fall. See {Fail}, and cf. {Fallacy}, {False}, {Fault}.] 1. To be wanting; to fall short; to be or become deficient in any measure or degree up to total absence; to cease to be furnished in the usual or expected manner, or to be altogether cut off from supply; to be lacking; as, streams fail; crops fail. [1913 Webster] As the waters fail from the sea. --Job xiv. 11. [1913 Webster] Till Lionel's issue fails, his should not reign. --Shak. [1913 Webster] 2. To be affected with want; to come short; to lack; to be deficient or unprovided; -- used with of. [1913 Webster] If ever they fail of beauty, this failure is not be attributed to their size. --Berke. [1913 Webster] 3. To fall away; to become diminished; to decline; to decay; to sink. [1913 Webster] When earnestly they seek Such proof, conclude they then begin to fail. --Milton. [1913 Webster] 4. To deteriorate in respect to vigor, activity, resources, etc.; to become weaker; as, a sick man fails. [1913 Webster] 5. To perish; to die; -- used of a person. [Obs.] [1913 Webster] Had the king in his last sickness failed. --Shak. [1913 Webster] 6. To be found wanting with respect to an action or a duty to be performed, a result to be secured, etc.; to miss; not to fulfill expectation. [1913 Webster] Take heed now that ye fail not to do this. --Ezra iv. 22. [1913 Webster] Either my eyesight fails, or thou look'st pale. --Shak. [1913 Webster] 7. To come short of a result or object aimed at or desired; to be baffled or frusrated. [1913 Webster] Our envious foe hath failed. --Milton. [1913 Webster] 8. To err in judgment; to be mistaken. [1913 Webster] Which ofttimes may succeed, so as perhaps Shall grieve him, if I fail not. --Milton. [1913 Webster] 9. To become unable to meet one's engagements; especially, to be unable to pay one's debts or discharge one's business obligation; to become bankrupt or insolvent; as, many credit unions failed in the late 1980's. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: fail v 1: fail to do something; leave something undone; "She failed to notice that her child was no longer in his crib"; "The secretary failed to call the customer and the company lost the account" [syn: {fail}, {neglect}] 2: be unsuccessful; "Where do today's public schools fail?"; "The attempt to rescue the hostages failed miserably" [syn: {fail}, {go wrong}, {miscarry}] [ant: {bring home the bacon}, {come through}, {deliver the goods}, {succeed}, {win}] 3: disappoint, prove undependable to; abandon, forsake; "His sense of smell failed him this time"; "His strength finally failed him"; "His children failed him in the crisis" [syn: {fail}, {betray}] 4: stop operating or functioning; "The engine finally went"; "The car died on the road"; "The bus we travelled in broke down on the way to town"; "The coffee maker broke"; "The engine failed on the way to town"; "her eyesight went after the accident" [syn: {fail}, {go bad}, {give way}, {die}, {give out}, {conk out}, {go}, {break}, {break down}] 5: be unable; "I fail to understand your motives" [ant: {bring off}, {carry off}, {manage}, {negociate}, {pull off}] 6: judge unacceptable; "The teacher failed six students" [ant: {pass}] 7: fail to get a passing grade; "She studied hard but failed nevertheless"; "Did I fail the test?" [syn: {fail}, {flunk}, {bomb}, {flush it}] [ant: {make it}, {pass}] 8: fall short in what is expected; "She failed in her obligations as a good daughter-in-law"; "We must not fail his obligation to the victims of the Holocaust" 9: become bankrupt or insolvent; fail financially and close; "The toy company went bankrupt after the competition hired cheap Mexican labor"; "A number of banks failed that year" 10: prove insufficient; "The water supply for the town failed after a long drought" [syn: {fail}, {run out}, {give out}] 11: get worse; "Her health is declining" From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: active 1. hareket kuvveti olan, etkin, değiştirebilen, fail 2. faal, çalışkan 3. pratik 4. hareketli, canlı, yerinde duramayan, çevik 5. (gram) etken, aktif 6. (tic.) faiz getiren, paraya çabuk çevrilebilen (sermaye) active officer muvazzaf subay. active volcano aktif durumda olan yanardağ. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: agency 1. vasıta, fail 2. iş, faaliyet 3. acentalık, vekâlet 4. acente. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: agent 1. fail, amil 2. etkili olan kimse veya şey 3. acente, temsilci 4. vekil. free agent başkalarına karşı hesap vermek mecburiyetinde olmayan kimse, kendi kendine karar verebilen kimse.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.1318 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).