Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for facing (3 entries) (3.5396 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -facing-, *facing*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Face \Face\ (f[=a]s), v. t. [imp. & p. p. {Faced}; p. pr. & vb. n. {Facing}.] 1. To meet in front; to oppose with firmness; to resist, or to meet for the purpose of stopping or opposing; to confront; to encounter; as, to face an enemy in the field of battle. [1913 Webster] I'll face This tempest, and deserve the name of king. --Dryden. [1913 Webster] 2. To Confront impudently; to bully. [1913 Webster] I will neither be facednor braved. --Shak. [1913 Webster] 3. To stand opposite to; to stand with the face or front toward; to front upon; as, the apartments of the general faced the park; some of the seats on the train faced backward. [1913 Webster] He gained also with his forces that part of Britain which faces Ireland. --Milton. [1913 Webster] 4. To cover in front, for ornament, protection, etc.; to put a facing upon; as, a building faced with marble. [1913 Webster] 5. To line near the edge, esp. with a different material; as, to face the front of a coat, or the bottom of a dress. [1913 Webster] 6. To cover with better, or better appearing, material than the mass consists of, for purpose of deception, as the surface of a box of tea, a barrel of sugar, etc. [1913 Webster] 7. (Mach.) To make the surface of (anything) flat or smooth; to dress the face of (a stone, a casting, etc.); esp., in turning, to shape or smooth the flat surface of, as distinguished from the cylindrical surface. [1913 Webster] 8. To cause to turn or present a face or front, as in a particular direction. [1913 Webster] {To face down}, to put down by bold or impudent opposition. "He faced men down." --Prior. {To face (a thing) out}, to persist boldly or impudently in an assertion or in a line of conduct. "That thinks with oaths to face the matter out." --Shak. {to face the music} to admit error and accept reprimand or punishment as a consequence for having failed or having done something wrong; to willingly experience an unpleasant situation out of a sense of duty or obligation; as, as soon as he broke the window with the football, Billy knew he would have to face the music. [1913 Webster +PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Facing \Fa"cing\, n. 1. A covering in front, for ornament or other purpose; an exterior covering or sheathing; as, the facing of an earthen slope, sea wall, etc., to strengthen it or to protect or adorn the exposed surface. [1913 Webster] 2. A lining placed near the edge of a garment for ornament or protection. [1913 Webster] 3. (Arch.) The finishing of any face of a wall with material different from that of which it is chiefly composed, or the coating or material so used. [1913 Webster] 4. (Founding) A powdered substance, as charcoal, bituminous coal, etc., applied to the face of a mold, or mixed with the sand that forms it, to give a fine smooth surface to the casting. [1913 Webster] 5. (Mil.) (a) pl. The collar and cuffs of a military coat; -- commonly of a color different from that of the coat. (b) The movement of soldiers by turning on their heels to the right, left, or about; -- chiefly in the pl. [1913 Webster] {Facing brick}, front or pressed brick. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: facing n 1: a lining applied to the edge of a garment for ornamentation or strengthening 2: an ornamental coating to a building [syn: {facing}, {veneer}] 3: a protective covering that protects the outside of a building [syn: {facing}, {cladding}] 4: providing something with a surface of a different material [syn: {lining}, {facing}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  facing 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
facing
 • ชั้นพื้นผิวภายนอก: ชั้นฉาบปูน [Lex2]
 • การเย็บคอเสื้อหรือปลายแขน[Lex2]
 • (เฟ\'ซิง) n. ชั้นพื้นผิว,ชั้นฉาบปูน,ชั้นปกคลุม,การปะหน้า,การฉากปูน,การเย็บขอบ,เครื่องหมายทหารบนบ่าเสื้อแขนเสื้อ คอเสื้อหรือที่อื่น ๆ adj. ซึ่งอยู่ตรงกันข้าม [Hope]
 • (n) เครื่องประดับภายนอก,ชั้นพื้นผิว,การฉาบปูน,การปะหน้า [Nontri]
 • /F EY1 S IH0 NG/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [face]
 • ใบหน้า: ใบหน้า, หน้าตา [Lex2]
 • สีหน้า[Lex2]
 • พื้นผิว: ผิวสัมผัส, ด้านหน้า [Lex2]
 • รูปลักษณ์: ลักษณะภายนอก [Lex2]
 • ชื่อเสียง[Lex2]
 • เผชิญหน้า: เผชิญ, พบ, เจอ [Lex2]
 • หันหน้าออกไปทาง: หันหน้าไปทาง [Lex2]
 • มองสิ่งหนึ่งสิ่งใด[Lex2]
 • (เฟส) {faced,facing,faces} n. ใบหน้า,หน้า,โฉม,รูปโฉม,หน้าตา,ด้านหน้า,ความหน้าด้าน,ความทะลึ่ง,การแสแสร้ง,ชื่อเสียง,ผิวหน้า,การเผชิญหน้า,ส่วนหน้ากว้าง vt. หันหน้าไปทาง,เผชิญหน้าโดยตรง,เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญกับ,หงาย (ไพ่) -Phr. (in one\'s face โดยตรง) vi. หันหน [Hope]
 • (n) หน้า,โฉมหน้า,ผิวหน้า,ชื่อเสียง,การเผชิญหน้า [Nontri]
 • (vt) เผชิญหน้า,หันหน้าไปทาง,หงาย(ไพ่),เหลียว,ฉาบ [Nontri]
 • /F EY1 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Fasching, Fachring, Fang, fing, Rating, fangen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
fading, dancing, fadings, dancings, fanzine

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 3.5396 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).