Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for face (7 entries) (3.7771 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -face-, *face*.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Face \Face\ (f[=a]s), n. [F., from L. facies form, shape, face, perh. from facere to make (see {Fact}); or perh. orig. meaning appearance, and from a root meaning to shine, and akin to E. fancy. Cf. {Facetious}.] 1. The exterior form or appearance of anything; that part which presents itself to the view; especially, the front or upper part or surface; that which particularly offers itself to the view of a spectator. [1913 Webster] A mist . . . watered the whole face of the ground. --Gen. ii. 6. [1913 Webster] Lake Leman wooes me with its crystal face. --Byron. [1913 Webster] 2. That part of a body, having several sides, which may be seen from one point, or which is presented toward a certain direction; one of the bounding planes of a solid; as, a cube has six faces. [1913 Webster] 3. (Mach.) (a) The principal dressed surface of a plate, disk, or pulley; the principal flat surface of a part or object. (b) That part of the acting surface of a cog in a cog wheel, which projects beyond the pitch line. (c) The width of a pulley, or the length of a cog from end to end; as, a pulley or cog wheel of ten inches face. [1913 Webster] 4. (Print.) (a) The upper surface, or the character upon the surface, of a type, plate, etc. (b) The style or cut of a type or font of type. [1913 Webster] 5. Outside appearance; surface show; look; external aspect, whether natural, assumed, or acquired. [1913 Webster] To set a face upon their own malignant design. --Milton. [1913 Webster] This would produce a new face of things in Europe. --Addison. [1913 Webster] We wear a face of joy, because We have been glad of yore. --Wordsworth. [1913 Webster] 6. That part of the head, esp. of man, in which the eyes, cheeks, nose, and mouth are situated; visage; countenance. [1913 Webster] In the sweat of thy face shalt thou eat bread. --Gen. iii. 19. [1913 Webster] 7. Cast of features; expression of countenance; look; air; appearance. [1913 Webster] We set the best faceon it we could. --Dryden. [1913 Webster] 8. (Astrol.) Ten degrees in extent of a sign of the zodiac. --Chaucer. [1913 Webster] 9. Maintenance of the countenance free from abashment or confusion; confidence; boldness; shamelessness; effrontery. [1913 Webster] This is the man that has the face to charge others with false citations. --Tillotson. [1913 Webster] 10. Presence; sight; front; as in the phrases, before the face of, in the immediate presence of; in the face of, before, in, or against the front of; as, to fly in the face of danger; to the face of, directly to; from the face of, from the presence of. [1913 Webster] 11. Mode of regard, whether favorable or unfavorable; favor or anger; mostly in Scriptural phrases. [1913 Webster] The Lord make his face to shine upon thee. --Num. vi. 25. [1913 Webster] My face [favor] will I turn also from them. --Ezek. vii. 22. [1913 Webster] 12. (Mining) The end or wall of the tunnel, drift, or excavation, at which work is progressing or was last done. [1913 Webster] 13. (Com.) The exact amount expressed on a bill, note, bond, or other mercantile paper, without any addition for interest or reduction for discount; most commonly called {face value}. --McElrath. [1913 Webster] Note: Face is used either adjectively or as part of a compound; as, face guard or face-guard; face cloth; face plan or face-plan; face hammer. [1913 Webster] {Face ague} (Med.), a form of neuralgia, characterized by acute lancinating pains returning at intervals, and by twinges in certain parts of the face, producing convulsive twitches in the corresponding muscles; -- called also {tic douloureux}. {Face card}, one of a pack of playing cards on which a human face is represented; the king, queen, or jack. {Face cloth}, a cloth laid over the face of a corpse. {Face guard}, a mask with windows for the eyes, worn by workman exposed to great heat, or to flying particles of metal, stone, etc., as in glass works, foundries, etc. {Face hammer}, a hammer having a flat face. {Face joint} (Arch.), a joint in the face of a wall or other structure. {Face mite} (Zool.), a small, elongated mite ({Demdex folliculorum}), parasitic in the hair follicles of the face. {Face mold}, the templet or pattern by which carpenters, etc., outline the forms which are to be cut out from boards, sheet metal, etc. {Face plate}. (a) (Turning) A plate attached to the spindle of a lathe, to which the work to be turned may be attached. (b) A covering plate for an object, to receive wear or shock. (c) A true plane for testing a dressed surface. --Knight. {Face wheel}. (Mach.) (a) A crown wheel. (b) A wheel whose disk face is adapted for grinding and polishing; a lap. {face value} the value written on a financial instrument; same as {face[13]}. Also used metaphorically, to mean apparent value; as, to take his statemnet at its face value. [1913 Webster] {Cylinder face} (Steam Engine), the flat part of a steam cylinder on which a slide valve moves. {Face of an anvil}, its flat upper surface. {Face of a bastion} (Fort.), the part between the salient and the shoulder angle. {Face of coal} (Mining), the principal cleavage plane, at right angles to the stratification. {Face of a gun}, the surface of metal at the muzzle. {Face of a place} (Fort.), the front comprehended between the flanked angles of two neighboring bastions. --Wilhelm. {Face of a square} (Mil.), one of the sides of a battalion when formed in a square. {Face of a} {watch, clock, compass, card etc.}, the dial or graduated surface on which a pointer indicates the time of day, point of the compass, etc. {Face to face}. (a) In the presence of each other; as, to bring the accuser and the accused face to face. (b) Without the interposition of any body or substance. "Now we see through a glass darkly; but then face to face." 1 --Cor. xiii. 12. (c) With the faces or finished surfaces turned inward or toward one another; vis [`a] vis; -- opposed to {back to back}. {To fly in the face of}, to defy; to brave; to withstand. {To make a face}, to distort the countenance; to make a grimace; -- often expressing dislike, annoyance, or disagreement. --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Face \Face\ (f[=a]s), v. t. [imp. & p. p. {Faced}; p. pr. & vb. n. {Facing}.] 1. To meet in front; to oppose with firmness; to resist, or to meet for the purpose of stopping or opposing; to confront; to encounter; as, to face an enemy in the field of battle. [1913 Webster] I'll face This tempest, and deserve the name of king. --Dryden. [1913 Webster] 2. To Confront impudently; to bully. [1913 Webster] I will neither be facednor braved. --Shak. [1913 Webster] 3. To stand opposite to; to stand with the face or front toward; to front upon; as, the apartments of the general faced the park; some of the seats on the train faced backward. [1913 Webster] He gained also with his forces that part of Britain which faces Ireland. --Milton. [1913 Webster] 4. To cover in front, for ornament, protection, etc.; to put a facing upon; as, a building faced with marble. [1913 Webster] 5. To line near the edge, esp. with a different material; as, to face the front of a coat, or the bottom of a dress. [1913 Webster] 6. To cover with better, or better appearing, material than the mass consists of, for purpose of deception, as the surface of a box of tea, a barrel of sugar, etc. [1913 Webster] 7. (Mach.) To make the surface of (anything) flat or smooth; to dress the face of (a stone, a casting, etc.); esp., in turning, to shape or smooth the flat surface of, as distinguished from the cylindrical surface. [1913 Webster] 8. To cause to turn or present a face or front, as in a particular direction. [1913 Webster] {To face down}, to put down by bold or impudent opposition. "He faced men down." --Prior. {To face (a thing) out}, to persist boldly or impudently in an assertion or in a line of conduct. "That thinks with oaths to face the matter out." --Shak. {to face the music} to admit error and accept reprimand or punishment as a consequence for having failed or having done something wrong; to willingly experience an unpleasant situation out of a sense of duty or obligation; as, as soon as he broke the window with the football, Billy knew he would have to face the music. [1913 Webster +PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Face \Face\, v. i. 1. To carry a false appearance; to play the hypocrite. "To lie, to face, to forge." --Spenser. [1913 Webster] 2. To turn the face; as, to face to the right or left. [1913 Webster] Face about, man; a soldier, and afraid! --Dryden. [1913 Webster] 3. To present a face or front. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: face n 1: the front of the human head from the forehead to the chin and ear to ear; "he washed his face"; "I wish I had seen the look on his face when he got the news" [syn: {face}, {human face}] 2: the feelings expressed on a person's face; "a sad expression"; "a look of triumph"; "an angry face" [syn: {expression}, {look}, {aspect}, {facial expression}, {face}] 3: the general outward appearance of something; "the face of the city is changing" 4: the striking or working surface of an implement 5: a part of a person that is used to refer to a person; "he looked out at a roomful of faces"; "when he returned to work he met many new faces" 6: a surface forming part of the outside of an object; "he examined all sides of the crystal"; "dew dripped from the face of the leaf" [syn: {side}, {face}] 7: the part of an animal corresponding to the human face 8: the side upon which the use of a thing depends (usually the most prominent surface of an object); "he dealt the cards face down" 9: a contorted facial expression; "she made a grimace at the prospect" [syn: {grimace}, {face}] 10: a specific size and style of type within a type family [syn: {font}, {fount}, {typeface}, {face}, {case}] 11: status in the eyes of others; "he lost face" 12: impudent aggressiveness; "I couldn't believe her boldness"; "he had the effrontery to question my honesty" [syn: {boldness}, {nerve}, {brass}, {face}, {cheek}] 13: a vertical surface of a building or cliff v 1: deal with (something unpleasant) head on; "You must confront your problems"; "He faced the terrible consequences of his mistakes" [syn: {confront}, {face up}, {face}] [ant: {avoid}] 2: oppose, as in hostility or a competition; "You must confront your opponent"; "Jackson faced Smith in the boxing ring"; "The two enemies finally confronted each other" [syn: {confront}, {face}] 3: be oriented in a certain direction, often with respect to another reference point; be opposite to; "The house looks north"; "My backyard look onto the pond"; "The building faces the park" [syn: {front}, {look}, {face}] [ant: {back}] 4: be opposite; "the facing page"; "the two sofas face each other" 5: turn so as to face; turn the face in a certain direction; "Turn and face your partner now" 6: present somebody with something, usually to accuse or criticize; "We confronted him with the evidence"; "He was faced with all the evidence and could no longer deny his actions"; "An enormous dilemma faces us" [syn: {confront}, {face}, {present}] 7: turn so as to expose the face; "face a playing card" 8: line the edge (of a garment) with a different material; "face the lapels of the jacket" 9: cover the front or surface of; "The building was faced with beautiful stones" From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: FACE Framed Access Command Environment (Unix, SVR4) From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: face [fas] face From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]: face cheek

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.7771 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).