Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for eye (5 entries) (6.0683 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eye-, *eye*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Eye \Eye\ ([imac]), n. [Prob. fr. nye, an eye being for a nye. See {Nye}.] (Zo["o]l.) A brood; as, an eye of pheasants. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Eye \Eye\ ([imac]), n. [OE. eghe, eighe, eie, eye, AS. e['a]ge; akin to OFries. [=a]ge, OS. [=o]ga, D. oog, Ohg. ouga, G. auge, Icel. auga, Sw. ["o]ga, Dan. ["o]ie, Goth. aug[=o]; cf. OSlav. oko, Lith. akis, L. okulus, Gr. 'o`kkos, eye, 'o`sse, the two eyes, Skr. akshi. [root]10, 212. Cf. {Diasy}, {Ocular}, {Optic}, {Eyelet}, {Ogle}.] 1. The organ of sight or vision. In man, and the vertebrates generally, it is properly the movable ball or globe in the orbit, but the term often includes the adjacent parts. In most invertebrates the eyes are immovable ocelli, or compound eyes made up of numerous ocelli. See {Ocellus}. Description of illustration: a b Conjunctiva; c Cornea; d Sclerotic; e Choroid; f Cillary Muscle; g Cillary Process; h Iris; i Suspensory Ligament; k Prosterior Aqueous Chamber between h and i; l Anterior Aqueous Chamber; m Crystalline Lens; n Vitreous Humor; o Retina; p Yellow spot; q Center of blind spot; r Artery of Retina in center of the Optic Nerve. [1913 Webster] Note: The essential parts of the eye are inclosed in a tough outer coat, the sclerotic, to which the muscles moving it are attached, and which in front changes into the transparent cornea. A little way back of cornea, the crystalline lens is suspended, dividing the eye into two unequal cavities, a smaller one in front filled with a watery fluid, the aqueous humor, and larger one behind filled with a clear jelly, the vitreous humor. The sclerotic is lined with a highly pigmented membrane, the choroid, and this is turn is lined in the back half of the eyeball with the nearly transparent retina, in which the fibers of the optic nerve ramify. The choroid in front is continuous with the iris, which has a contractile opening in the center, the pupil, admitting light to the lens which brings the rays to a focus and forms an image upon the retina, where the light, falling upon delicate structures called rods and cones, causes them to stimulate the fibres of the optic nerve to transmit visual impressions to the brain. [1913 Webster] 2. The faculty of seeing; power or range of vision; hence, judgment or taste in the use of the eye, and in judging of objects; as, to have the eye of a sailor; an eye for the beautiful or picturesque. [1913 Webster] 3. The action of the organ of sight; sight, look; view; ocular knowledge; judgment; opinion. [1913 Webster] In my eye, she is the sweetest lady that I looked on. --Shak. [1913 Webster] 4. The space commanded by the organ of sight; scope of vision; hence, face; front; the presence of an object which is directly opposed or confronted; immediate presence. [1913 Webster] We shell express our duty in his eye. --Shak. [1913 Webster] Her shell your hear disproved to her eyes. --Shak. [1913 Webster] 5. Observation; oversight; watch; inspection; notice; attention; regard. "Keep eyes upon her." --Shak. [1913 Webster] Booksellers . . . have an eye to their own advantage. --Addison. [1913 Webster] 6. That which resembles the organ of sight, in form, position, or appearance; as: (a) (Zo["o]l.) The spots on a feather, as of peacock. (b) The scar to which the adductor muscle is attached in oysters and other bivalve shells; also, the adductor muscle itself, esp. when used as food, as in the scallop. (c) The bud or sprout of a plant or tuber; as, the eye of a potato. (d) The center of a target; the bull's-eye. (e) A small loop to receive a hook; as, hooks and eyes on a dress. (f) The hole through the head of a needle. (g) A loop forming part of anything, or a hole through anything, to receive a rope, hook, pin, shaft, etc.; as, an eye at the end of a tie bar in a bridge truss; an eye through a crank; an eye at the end of rope. (h) The hole through the upper millstone. [1913 Webster] 7. That which resembles the eye in relative importance or beauty. "The very eye of that proverb." --Shak. [1913 Webster] Athens, the eye of Greece, mother of arts. --Milton. [1913 Webster] 8. Tinge; shade of color. [Obs.] [1913 Webster] Red with an eye of blue makes a purple. --Boyle. [1913 Webster] {By the eye}, in abundance. [Obs.] --Marlowe. {Elliott eye} (Naut.), a loop in a hemp cable made around a thimble and served. {Eye agate}, a kind of circle agate, the central parts of which are of deeper tints than the rest of the mass. --Brande & C. {Eye animalcule} (Zo["o]l.), a flagellate infusorian belonging to {Euglena} and related genera; -- so called because it has a colored spot like an eye at one end. {Eye doctor}, an opthalmologist or optometrist; -- formerly called an oculist. {Eye of a volute} (Arch.), the circle in the center of volute. {Eye of day}, {Eye of the morning}, {Eye of heaven}, the sun. "So gently shuts the eye of day." --Mrs. Barbauld. {Eye of a ship}, the foremost part in the bows of a ship, where, formerly, eyes were painted; also, the hawser holes. --Ham. Nav. Encyc. {Half an eye}, very imperfect sight; a careless glance; as, to see a thing with half an eye; often figuratively. "Those who have but half an eye." --B. Jonson. {To catch one's eye}, to attract one's notice. {To find favor in the eyes (of)}, to be graciously received and treated. {To have an eye to}, to pay particular attention to; to watch. "Have an eye to Cinna." --Shak. {To keep an eye on}, to watch. {To set the eyes on}, to see; to have a sight of. {In the eye of the wind} (Naut.), in a direction opposed to the wind; as, a ship sails in the eye of the wind. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Eye \Eye\ ([imac]), v. t. [imp. & p. p. {Eyed} ([imac]d); p. pr. & vb. n. {Eying or Eyeing}.] To fix the eye on; to stare at; to look on; to view; to observe; particularly, to observe or watch narrowly, or with fixed attention; to hold in view. [1913 Webster] Eye me, blest Providence, and square my trial To my proportioned strength. --Milton. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Eye \Eye\, v. i. To appear; to look. [Obs.] [1913 Webster] My becomings kill me, when they do not Eye well to you. --Shak. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: eye n 1: the organ of sight [syn: {eye}, {oculus}, {optic}] 2: good discernment (either visually or as if visually); "she has an eye for fresh talent"; "he has an artist's eye" 3: attention to what is seen; "he tried to catch her eye" 4: an area that is approximately central within some larger region; "it is in the center of town"; "they ran forward into the heart of the struggle"; "they were in the eye of the storm" [syn: {center}, {centre}, {middle}, {heart}, {eye}] 5: a small hole or loop (as in a needle); "the thread wouldn't go through the eye" v 1: look at [syn: {eye}, {eyeball}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0683 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).