Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for et (5 entries) (1.9055 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -et-, *et*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: -et \-et\ [F. -et, masc., -ette, fem. Cf. {-let}.] A noun suffix with a diminutive force; as in baronet, pocket, facet, floweret, latchet. [1913 Webster] From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: et one a; an From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: et [e] and From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: blue 1. mavi renk, gök mavisi rengi 2. çivit 3. mavi üniformalı kimse 4. sembolü mavi olan bir zümrenin üyesi 5. mavi, morarmış, çürük (cilt, et) 6. katı kurallara dayanan, tutucu 7. müstehcen, açık saçık 8. maviye boyamak, mavileştirmek 9. çivitlemek. black and blue çürük, morarmış. blue angels (argo) amital. blue black yazarken mavi olup sonra kararan mürekkep. blue book (A.B.D.) sosyal hayatta yeri olan kimselere mahsus adres defteri 10. yüksek okulların imtihanlarında kullanılan genellikle mavi kaplı defter 11. sınav 12. ingiliz parlamentosuna veya diğer bir resmi daireye ait mavi kaplı kitap. blue blood asil kan 13. aristokrat. blue cheese (iyi cins) mavi peynir. blue chip sağlam bir şirketin hisse senedi 14. kumarda en kıymetli olan mavi fiş. blue-collar işçi sınıfına ait blue devils yeis, üzüntü. blue-eyed mavi gözlü, blue-eyed daisy ayı kulağı, ayı otu. blue fox arktik tilkisi. blue funk (argo) aşırı korku blue-green nil rengi, cam göbeği. blue ground içinde elmas bulunan (kil.) blue gum okaliptus. blue laws pazar günü eğlenmeyi yasaklayan kanunlar 15. şahsi davranışları sert bir şekilde tanzim eden kanunlar, tutucu kanunlar. blue light işaret için kullanılan havai fişek. blue mold (ekmekve peynirde hasıl olan) mavi küf. blue moon uzun zaman. once in a blue moon nadiren, kırk yılda bir. blue peter (den.) hareket flaması. blue ribbon herhangi bir sahada en büyük nişan. blue-ribbon jury, blueribbon panel çok önemli bir dava için en yüksek tabakadan seçilmiş olan bir juri heyeti. feel blue çok sıkılmak 16. hüzün duymak. out of the blue aniden, damdan düşer gibi. blue-sky law tahvil satın alacak olanları hileden korumak amacıyla çıkarılan kanun. blue velvet (argo) iğne ile zerk edilen kafurlu afyon ruhu ve antihistamin karışımı. blue streak (k.dili) yıldırım gibi hızla hareket eden bir şey.blue vitriol göztaşı. the blue (şiir) gök, sema 17. deniz 18. mavilik. the blues hüzün, keder. blues (müz.) bir çeşit caz müziği . blue baby (tıb.) herediter kalp hastalığı veya akciğerdeki bir aksaklıktan dolayı mavimtırak doğan çocuk. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: flesh 1. et 2. kasaplık et 3. tavuk veya balık eti 4. beden, cisim, ten, vücut 5. beşer tabiatı, insaniyet 6. ten rengi 7. sişmanlık 8. nesil, soy, ırk 9. insan oğlu 10. canlı yaratıklar 11. meyvanın etli kısmı. flesh and blood nesil, kan, akraba 12. beşer tabiatı. flesh color ten rengi. flesh fly yumurtalarını etin üstüne bırakan karasinek. fleshpots zevk 13. zevki tatmin için gidilen eğlence yerleri. flesh wound hafif yara. all flesh bütün canlı yaratıklar, beşeriyet. in the flesh kendisi, yaşayan, canlı. It makes my flesh creep. Tüylerimi ürpertiyor. fleshiness şişmanlık, semizlik, etlilik. fleshless etsiz. fleshly bedene ait 14. etli, etten ibaret, şişman 15. dünyevi. fleshy ete ait, ete benzer 16. şişman, etli, toplu.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 1.9055 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).