Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for escape (4 entries) (3.3386 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -escape-, *escape*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Escape \Es*cape"\, v. i. 1. To flee, and become secure from danger; -- often followed by from or out of. [1913 Webster] Haste, for thy life escape, nor look behind?? --Keble. [1913 Webster] 2. To get clear from danger or evil of any form; to be passed without harm. [1913 Webster] Such heretics . . . would have been thought fortunate, if they escaped with life. --Macaulay. [1913 Webster] 3. To get free from that which confines or holds; -- used of persons or things; as, to escape from prison, from arrest, or from slavery; gas escapes from the pipes; electricity escapes from its conductors. [1913 Webster] To escape out of these meshes. --Thackeray. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Escape \Es*cape"\, n. 1. The act of fleeing from danger, of evading harm, or of avoiding notice; deliverance from injury or any evil; flight; as, an escape in battle; a narrow escape; also, the means of escape; as, a fire escape. [1913 Webster] I would hasten my escape from the windy storm. --Ps. lv. 8. [1913 Webster] 2. That which escapes attention or restraint; a mistake; an oversight; also, transgression. [Obs.] [1913 Webster] I should have been more accurate, and corrected all those former escapes. --Burton. [1913 Webster] 3. A sally. "Thousand escapes of wit." --Shak. [1913 Webster] 4. (Law) The unlawful permission, by a jailer or other custodian, of a prisoner's departure from custody. [1913 Webster] 5. (Bot.) A plant which has escaped from cultivation. [Webster 1913 Suppl.] Note: Escape is technically distinguishable from prison breach, which is the unlawful departure of the prisoner from custody, escape being the permission of the departure by the custodian, either by connivance or negligence. The term escape, however, is applied by some of the old authorities to a departure from custody by stratagem, or without force. --Wharton. [1913 Webster] 5. (Arch.) An apophyge. [1913 Webster] 6. Leakage or outflow, as of steam or a liquid. [1913 Webster] 7. (Elec.) Leakage or loss of currents from the conducting wires, caused by defective insulation. [1913 Webster] {Escape pipe} (Steam Boilers), a pipe for carrying away steam that escapes through a safety valve. {Escape valve} (Steam Engine), a relief valve; a safety valve. See under {Relief}, and {Safety}. {Escape wheel} (Horol.), the wheel of an escapement. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Escape \Es*cape"\, v. t. [imp. & p. p. {Escaped}; p. pr. & vb. n. {Escaping}.] [OE. escapen, eschapen, OF. escaper, eschaper, F. echapper, fr. LL. ex cappa out of one's cape or cloak; hence, to slip out of one's cape and escape. See 3d {Cape}, and cf. {Scape}, v.] 1. To flee from and avoid; to be saved or exempt from; to shun; to obtain security from; as, to escape danger. "Sailors that escaped the wreck." --Shak. [1913 Webster] 2. To avoid the notice of; to pass unobserved by; to evade; as, the fact escaped our attention. [1913 Webster] They escaped the search of the enemy. --Ludlow. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: escape n 1: the act of escaping physically; "he made his escape from the mental hospital"; "the canary escaped from its cage"; "his flight was an indication of his guilt" [syn: {escape}, {flight}] 2: an inclination to retreat from unpleasant realities through diversion or fantasy; "romantic novels were her escape from the stress of daily life"; "his alcohol problem was a form of escapism" [syn: {escape}, {escapism}] 3: nonperformance of something distasteful (as by deceit or trickery) that you are supposed to do; "his evasion of his clear duty was reprehensible"; "that escape from the consequences is possible but unattractive" [syn: {evasion}, {escape}, {dodging}] 4: an avoidance of danger or difficulty; "that was a narrow escape" 5: a means or way of escaping; "hard work was his escape from worry"; "they installed a second hatch as an escape"; "their escape route" 6: a plant originally cultivated but now growing wild 7: the discharge of a fluid from some container; "they tried to stop the escape of gas from the damaged pipe"; "he had to clean up the leak" [syn: {escape}, {leak}, {leakage}, {outflow}] 8: a valve in a container in which pressure can build up (as a steam boiler); it opens automatically when the pressure reaches a dangerous level [syn: {safety valve}, {relief valve}, {escape valve}, {escape cock}, {escape}] v 1: run away from confinement; "The convicted murderer escaped from a high security prison" [syn: {escape}, {get away}, {break loose}] 2: fail to experience; "Fortunately, I missed the hurricane" [syn: {miss}, {escape}] 3: escape potentially unpleasant consequences; get away with a forbidden action; "She gets away with murder!"; "I couldn't get out from under these responsibilities" [syn: {get off}, {get away}, {get by}, {get out}, {escape}] 4: be incomprehensible to; escape understanding by; "What you are seeing in him eludes me" [syn: {elude}, {escape}] 5: remove oneself from a familiar environment, usually for pleasure or diversion; "We escaped to our summer house for a few days"; "The president of the company never manages to get away during the summer" [syn: {escape}, {get away}] 6: flee; take to one's heels; cut and run; "If you see this man, run!"; "The burglars escaped before the police showed up" [syn: {scat}, {run}, {scarper}, {turn tail}, {lam}, {run away}, {hightail it}, {bunk}, {head for the hills}, {take to the woods}, {escape}, {fly the coop}, {break away}] 7: issue or leak, as from a small opening; "Gas escaped into the bedroom"

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  escape 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
escape
 • การหนี (จากการถูกขัง): การหลบ, การหลบหนี [Lex2]
 • หนี (จากการถูกขัง): ลี้, หนีภัย, หลบภัย, หลบหนี [Lex2]
 • หนี (จากการถูกขัง): หลบหนี [Lex2]
 • (อีสเคพ\') vi.,vt.,n. (การ) หลบหนี,หนี,ลอด,หลบเลี่ยง,หลบหลีก. ###SW. escapable adj. ดูescape escapee n. ดูescape escaper n. ดูescape ###S. flee [Hope]
 • (vi) หลบหนี,หลีกเลี่ยง,ลอด,หลบเลี่ยง,หลบหลีก [Nontri]
 • /AH0 S K EY1 P/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Netscape, Esche, Esc, SAP, Oscar, Essay

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 3.3386 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).