Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for equality (40 entries) (0.3948 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equality-, *equality*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equality[N] ความเท่าเทียม, See also: ความเสมอภาค, Syn. balance, parity, uniformity

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
equalityความเสมอภาค, สมภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
equalityภาวะเท่ากัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
equality clauseข้อกำหนดให้ความเสมอภาค (ในค่าจ้างหญิงและชาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
equality of meritคะแนนความดีเท่ากัน (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า equality **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
equalityThe sole equality on earth is death.
equalityThe key word is equality.
equalityWomen want equality of opportunity with men.
equalityNo inequality should be allowed to exist between men and women.
equalityThe movement of South Africa can no longer suppress the movement for equality.
equalityIn the years he had worked so hard for equality, new laws had been passed.
equalityHe was in favor of equality for all.
equalityHe was in favor of equality for all.
equalityThey campaigned for racial equality.
equalityEquality is guaranteed by the Constitution.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
equality(อีควอล'ลิที) n. ความเสมอภาค,, Syn. parity

English-Thai: Nontri Dictionary
equality(n) ความเท่าเทียมกัน,ความสมมาตร,ความเสมอภาค

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเท่าเทียมกัน[N] equality, See also: impartiality, fairness, Syn. ความทัดเทียม, ความเสมอภาค, Example: หญิงไทยได้รับการยกย่องให้มีความเท่าเทียมกันกับชาย
ความเสมอ[N] equality, See also: parity, Syn. ความเท่าเทียม
ความเสมอภาค[N] equality, See also: balance, equation, equivalence, equity, Syn. ความเท่าเทียมกัน, ความเท่ากัน, Example: ในการปกครองแบบประชาธิปไตยประชาชนทุกคนย่อมมีความเสมอภาค
ความก้ำกึ่ง[N] being about the same, See also: equality, Example: การตัดสินของผู้ชมเกิดความก้ำกึ่งยากที่จะตัดสินว่าตัวละครใดถูกตัวละครใดผิด
ดุลภาค[N] equity, See also: equality, state of balance, equilibrium, Syn. ความเท่าเทียม, ความเสมอกัน, ความสมดุล, ความเสมอภาค
ความทัดเทียม[N] equality, Syn. ความเท่าเทียม, ความเสมอภาค, Ant. ความไม่เท่าเทียม, Example: ผู้หญิงต้องการความทัดเทียมเท่ากับผู้ชาย
ความเท่าเทียม[N] equality, See also: balance, justice, coequality, Syn. ความเสมอภาค, ความยุติธรรม, ความทัดเทียม, Ant. ความไม่เท่าเทียม, Example: ยุคประชาธิปไตยใครๆ ก็เรียกร้องความเท่าเทียมกันในสังคม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อสมการ[n.] (asamakān) EN: inequality   FR: inégalité [f]
ดุลภาค[n.] (dunlaphāk) EN: equilibrium ; balance ; state of balance ; equality   
ดุลยภาพ[n.] (dunlayaphāp) EN: equilibrium ; balance ; equality   FR: équilibre [m]
ความไม่เท่าเทียมกัน[n. exp.] (khwām mai thaothīem kan) EN: inequality   
ความเสมอภาค[n.] (khwām samoēphāk) EN: equality ; equity   
ความเท่าเทียมกัน[n. exp.] (khwām thaothīem kan) EN: equality ; parity   
เสมอภาค[n.] (samoēphāk) EN: equality ; impartiality ; fairness   FR: équité [f] ; impartialité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EQUALITY IH0 K W AA1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equality (n) (i1 k w o1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
两性平等[liang2 xing4 ping2 deng3, 兩性平等] equality between the sexes [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gleichberechtigung {f}equality; equal rights [Add to Longdo]
Gleichheit {f}; Gleichförmigkeit {f}equality [Add to Longdo]
Gleichstellung {f}equality; equal status [Add to Longdo]
Stimmengleichheit {f}equality of votes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Equality \E*qual"i*ty\, n.; pl. {Equalities}. [L. aequalitas, fr. aequalis equal. See {Equal}.] 1. The condition or quality of being equal; agreement in quantity or degree as compared; likeness in bulk, value, rank, properties, etc.; as, the equality of two bodies in length or thickness; an equality of rights. [1913 Webster] A footing of equality with nobles. --Macaulay. [1913 Webster] 2. Sameness in state or continued course; evenness; uniformity; as, an equality of temper or constitution. [1913 Webster] 3. Evenness; uniformity; as, an equality of surface. [1913 Webster] 4. (Math.) Exact agreement between two expressions or magnitudes with respect to quantity; -- denoted by the symbol =; thus, a = x signifies that a contains the same number and kind of units of measure that x does. [1913 Webster] {Confessional equality}. See under {Confessional}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: equality n 1: the quality of being the same in quantity or measure or value or status [ant: {inequality}] 2: a state of being essentially equal or equivalent; equally balanced; "on a par with the best" [syn: {equality}, {equivalence}, {equation}, {par}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.3948 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).