Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for dull (85 entries) (0.3311 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dull-, *dull*.
English-Thai: Longdo Dictionary
dullest(adj) น่าเบื่อที่สุด เช่น I have the dullest job of anyone here.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dull[ADJ] โง่, See also: ทึบ, หัวทึบ, Syn. stupid, stolid, witless, Ant. witty, quick, smart
dull[VT] ทำให้กระตือรือร้นลดลง, See also: ทำให้ลดลง, ทำให้อ่อนแรง, ทำให้ไม่คล่องแคล่ว, Syn. deaden, narcotize, benumb
dull[VT] ทำให้ชา, See also: ทำให้หมดความรู้สึก, Syn. numb, deaden, Ant. sensitize
dull[VT] ทำให้ทื่อ, See also: ทำให้ไม่คม, Syn. obtund, rust
dull[VT] ทำให้หมอง, See also: ทำให้มัว, ทำให้เก่า, Syn. discolor, tarnish
dull[ADJ] ทื่อ, Syn. blunt, blunted, dulled, unsharpened, Ant. sharp
dull[ADJ] น่าเบื่อ, See also: ไม่น่าสนใจ, ไม่มีชีวิตชีวา, Syn. tedious, boring, tiresome, Ant. exciting, fascinating
dull[ADJ] มัว, See also: ขุ่น, หมอง, ทึบ, Syn. gloomy, sober, somber, dim
dull up[PHRV] ทำให้ทึ่ง
dull over[PHRV] มืดมัวลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
dull(เสียง) ทึบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dull painอาการปวดตื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dullness, mentalปัญญาทึบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า dull **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
dullI only asked her what she paid for that dull-looking dress and she flew off the handle at me.
dullThose type of people are dull.
dullThe coffee enabled me to stay awake during the dull concert.
dullI have a dull ache here.
dullKozue thought the teacher's lecture was dull, boring and endless.
dullThis knife is so dull that it can't cut.
dullI can't write with this dull pencil.
dullThe festival was far from dull.
dullThe latter half of the drama was a little dull.
dullIf I am dull, I am at least industrious.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dull(ดัล) {dulled,dulling,dulls} adj.,vt.vi. ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่มีชีวิตชีวา,ด้าน,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ซบเซา,เชื่องช้า,ทู่,พร่ามัว,น่าเบื่อ,ไม่น่าสนใจ., See also: dullish adj. ดูdull dulness n. ดูdull dullness n. ดูdull dully adv. ดูdull

English-Thai: Nontri Dictionary
dull(adj) โง่,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่สดใส,มัว,มืดครึ้ม
dullness(n) ความโง่,วามน่าเบื่อ,ความทื่อ,ความมัว,ความไม่มีชีวิตชีวา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้เลื่อย[ADJ] dull, See also: stupid, blunt, foolish, Syn. ปัญญาทึบ, Ant. ฉลาด, หลักแหลม, Example: ผมต้องหนีในตอนแรก เพราะตำรวจหัวขี้เลื่อยมันจะยิงผมน่ะสิ
สลัว[ADJ] dim, See also: dull, hazy, obscure, faint, indistinct, blurred, misty, unclear, Syn. มัว, Ant. สว่าง, Example: ดวงตาฝ้ามัวหลังกรอบแว่นทองเหลืองเพ่งผ่านแสงสลัวของดวงโคม, Thai definition: ลักษณะที่มีแสงน้อย
มอๆ[ADJ] drab, See also: dull, gray, Syn. มัวๆ, Example: เด็กชายขยับเสื้อยืดคอกลมสีมอๆ ที่สวมอยู่ เพื่อระบายความร้อน, Thai definition: สีมัวๆ อย่างสีดำเจือขาว
ขี้เท่อ[ADJ] dull, See also: stupid, foolish, blunt, dim-witted, thick, unintelligent, dozy, Syn. โง่, เซ่อ, Example: ฉันไม่เอาคนหัวขี้เท่อมาร่วมทำงานด้วยหรอก, Thai definition: ที่ไม่ฉลาด, ที่รู้ไม่เท่าทัน
สมองทึบ[ADJ] dull, See also: thick-headed, stupid, dim-witted, Syn. โง่, เขลา, Ant. สมองใส, Example: ผมเป็นคนสมองทึบ จึงไม่มีภูมิความรู้ที่จะหยิบออกมาอวด
ทมอ[ADJ] grey, See also: dull, dun, gray, Syn. สีมอ, สีนกกระเรียน, สีดำหม่น, Example: เขาตัวดำแล้วยังชอบใส่เสื้อสีทมออีก
น่าเบื่อ[V] be boring, See also: dull, be tedious, be tiresome, Syn. น่ารำคาญ, น่าเอือม, ซ้ำซาก, จำเจ, น่าระอา, Ant. น่าสนุก, น่าตื่นเต้น, น่าเร้าใจ, Example: การงานที่ทำอยู่น่าเบื่อจะตาย ต้องนั่งอยู่กับโต๊ะทั้งวัน, Thai definition: รู้สึกอิดหนาระอาใจ เหนื่อยหน่ายไม่สนุก
เบาปัญญา[ADJ] dull, See also: ignorant, stupid, Syn. โง่, โง่เขลา, Example: ฉันไม่นับถือความคิดเบาปัญญาแบบนั้นหรอก มันไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลย, Thai definition: ที่หย่อนความคิด, ที่หย่อนสติปัญญา
โฉดเฉา[ADJ] dull, See also: stupid, idiotic, insane, Syn. โง่, เซ่อ, โง่เขลา, โฉดเขลา, Example: ใครๆ ก็หัวเราะเยาะในการกระทำอันโฉดเฉาของเขา
ซบเซา[V] dull, See also: be sluggish, be lifeless, Syn. ตกต่ำ, เงียบเหงา, Ant. คึกคัก, Example: ศูนย์การค้าในย่านนี้ซบเซาลงมาก, Thai definition: ไม่คึกคักเช่นเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฉดเฉา[adj.] (chōtchao) EN: dull ; stupid ; idiotic ; insane   FR: stupide ; idiot
โฉดเขลา[v.] (chōtkhlāo) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent   
โฉดเขลา[adj.] (chōtkhlāo) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent   
ด้าน[adj.] (dān) EN: dull ; mat ; matt = matte (Am.)   FR: mat ; terne
หัวทึบ[adj.] (hūatheup) EN: dull ; stupid ; silly ; foolish   FR: stupide ; idiot
จืดชืด[adj.] (jeūtcheūt) EN: tasteless ; insipid ; dull ; listless ; drab   
จืดตา[v.] (jeūttā) EN: be unattractive ; be uninteresting ; be dull   
ขี้เท่อ[adj.] (khīthoē) EN: dull ; blant   
คล้ำ[adj.] (khlam) EN: dark ; dusky ; dim ; dismal ; sombre = somber (Am.) ; obscur ; dull ; gloomy ; tarnished ; swarthy ; sooty   FR: sombre ; foncé ; obscur ; terne ; lugubre ; morne ; basané ; hâlé
เขลา[adj.] (khlao) EN: foolish ; stupid ; silly ; dull   FR: idiot ; stupide ; borné

CMU English Pronouncing Dictionary
DULL D AH1 L
DULLE D AH1 L
DULLEA D AH1 L IY0 AH0
DULLED D AH1 L D
DULLER D AH1 L ER0
DULLES D AH1 L AH0 S
DULLEST D AH1 L AH0 S T
DULLING D AH1 L IH0 NG
DULLNESS D AH1 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dull (v) (d uh1 l)
dulls (v) (d uh1 l z)
dully (a) - (d uh1 l - l ii)
dulled (v) (d uh1 l d)
duller (j) (d uh1 l @ r)
dullard (n) (d uh1 l @ d)
dullest (j) (d uh1 l i s t)
dulling (v) (d uh1 l i ng)
dullards (n) (d uh1 l @ d z)
dullness (n) (d uh1 l n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ju4, 怚] dull, stupid, suspicious [Add to Longdo]
淡淡[dan4 dan4, 淡淡] dull; insipid; unenthusiastic [Add to Longdo]
无精打彩[wu2 jing1 da3 cai3, 無精打彩] dull and colorless (成语 saw); lacking vitality; not lively [Add to Longdo]
索然[suo3 ran2, 索然] dull; dry [Add to Longdo]
阿木林[a1 mu4 lin2, 阿木林] dullard; stupid person [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dummheit {f}dullness [Add to Longdo]
Dummheit {f}; Unlust {m}dullness [Add to Longdo]
Dummkopf {m} | Dummköpfe {pl}dullard | dullards [Add to Longdo]
beschränkt; begriffsstutzig; dumm {adj}dull [Add to Longdo]
dumm {adv}dully [Add to Longdo]
geistlos; stumpfsinnig; platt {adj} | geistloser; stumpfsinniger | am geistlosesten; am stumpfsinnigstendull | duller | dullest [Add to Longdo]
matt {adj} (Farbe)dull [Add to Longdo]
schwerfällig; stumpf; dumpf; trübe {adj}dull [Add to Longdo]
stumpfsinnig {adv}dully [Add to Longdo]
trübenddulling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dull \Dull\, a. [Compar. {Duller}; superl. {Dullest}.] [AS. dol foolish; akin to gedwelan to err, D. dol mad, dwalen to wander, err, G. toll mad, Goth. dwals foolish, stupid, cf. Gr. ? turbid, troubled, Skr. dhvr to cause to fall. Cf. {Dolt}, {Dwale}, {Dwell}, {Fraud}.] 1. Slow of understanding; wanting readiness of apprehension; stupid; doltish; blockish. "Dull at classical learning." --Thackeray. [1913 Webster] She is not bred so dull but she can learn. --Shak. [1913 Webster] 2. Slow in action; sluggish; unready; awkward. [1913 Webster] This people's heart is waxed gross, and their ears are dull of hearing. --Matt. xiii. 15. [1913 Webster] O, help my weak wit and sharpen my dull tongue. --Spenser. [1913 Webster] 3. Insensible; unfeeling. [1913 Webster] Think me not So dull a devil to forget the loss Of such a matchless wife. -- Beau. & Fl. [1913 Webster] 4. Not keen in edge or point; lacking sharpness; blunt. "Thy scythe is dull." --Herbert. [1913 Webster] 5. Not bright or clear to the eye; wanting in liveliness of color or luster; not vivid; obscure; dim; as, a dull fire or lamp; a dull red or yellow; a dull mirror. [1913 Webster] 6. Heavy; gross; cloggy; insensible; spiritless; lifeless; inert. "The dull earth." --Shak. [1913 Webster] As turning the logs will make a dull fire burn, so changes of study a dull brain. -- Longfellow. [1913 Webster] 7. Furnishing little delight, spirit, or variety; uninteresting; tedious; cheerless; gloomy; melancholy; depressing; as, a dull story or sermon; a dull occupation or period; hence, cloudy; overcast; as, a dull day. [1913 Webster] Along life's dullest, dreariest walk. -- Keble. Syn: Lifeless; inanimate; dead; stupid; doltish; heavy; sluggish; sleepy; drowsy; gross; cheerless; tedious; irksome; dismal; dreary; clouded; tarnished; obtuse. See {Lifeless}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dull \Dull\, v. t. [imp. & p. p. {Duller}; p. pr. & vb. n. {Dulling}.] 1. To deprive of sharpness of edge or point. "This . . . dulled their swords." --Bacon. [1913 Webster] Borrowing dulls the edge of husbandry. --Shak. [1913 Webster] 2. To make dull, stupid, or sluggish; to stupefy, as the senses, the feelings, the perceptions, and the like. [1913 Webster] Those [drugs] she has Will stupefy and dull the sense a while. --Shak. [1913 Webster] Use and custom have so dulled our eyes. --Trench. [1913 Webster] 3. To render dim or obscure; to sully; to tarnish. "Dulls the mirror." --Bacon. [1913 Webster] 4. To deprive of liveliness or activity; to render heavy; to make inert; to depress; to weary; to sadden. [1913 Webster] Attention of mind . . . wasted or dulled through continuance. --Hooker. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dull \Dull\, v. i. To become dull or stupid. --Rom. of R. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: dull adj 1: lacking in liveliness or animation; "he was so dull at parties"; "a dull political campaign"; "a large dull impassive man"; "dull days with nothing to do"; "how dull and dreary the world is"; "fell back into one of her dull moods" [ant: {lively}] 2: emitting or reflecting very little light; "a dull glow"; "dull silver badly in need of a polish"; "a dull sky" [ant: {bright}] 3: being or made softer or less loud or clear; "the dull boom of distant breaking waves"; "muffled drums"; "the muffled noises of the street"; "muted trumpets" [syn: {dull}, {muffled}, {muted}, {softened}] 4: so lacking in interest as to cause mental weariness; "a boring evening with uninteresting people"; "the deadening effect of some routine tasks"; "a dull play"; "his competent but dull performance"; "a ho-hum speaker who couldn't capture their attention"; "what an irksome task the writing of long letters is"- Edmund Burke; "tedious days on the train"; "the tiresome chirping of a cricket"- Mark Twain; "other people's dreams are dreadfully wearisome" [syn: {boring}, {deadening}, {dull}, {ho-hum}, {irksome}, {slow}, {tedious}, {tiresome}, {wearisome}] 5: (of color) very low in saturation; highly diluted; "dull greens and blues" 6: not keenly felt; "a dull throbbing"; "dull pain" [ant: {sharp}] 7: slow to learn or understand; lacking intellectual acuity; "so dense he never understands anything I say to him"; "never met anyone quite so dim"; "although dull at classical learning, at mathematics he was uncommonly quick"- Thackeray; "dumb officials make some really dumb decisions"; "he was either normally stupid or being deliberately obtuse"; "worked with the slow students" [syn: {dense}, {dim}, {dull}, {dumb}, {obtuse}, {slow}] 8: (of business) not active or brisk; "business is dull (or slow)"; "a sluggish market" [syn: {dull}, {slow}, {sluggish}] 9: not having a sharp edge or point; "the knife was too dull to be of any use" [ant: {sharp}] 10: blunted in responsiveness or sensibility; "a dull gaze"; "so exhausted she was dull to what went on about her"- Willa Cather 11: not clear and resonant; sounding as if striking with or against something relatively soft; "the dull thud"; "thudding bullets" [syn: {dull}, {thudding}] 12: darkened with overcast; "a dark day"; "a dull sky"; "the sky was leaden and thick" [syn: {dull}, {leaden}] v 1: make dull in appearance; "Age had dulled the surface" 2: become dull or lusterless in appearance; lose shine or brightness; "the varnished table top dulled with time" 3: deaden (a sound or noise), especially by wrapping [syn: {muffle}, {mute}, {dull}, {damp}, {dampen}, {tone down}] 4: make numb or insensitive; "The shock numbed her senses" [syn: {numb}, {benumb}, {blunt}, {dull}] 5: make dull or blunt; "Too much cutting dulls the knife's edge" [syn: {dull}, {blunt}] [ant: {sharpen}] 6: become less interesting or attractive [syn: {pall}, {dull}] 7: make less lively or vigorous; "Middle age dulled her appetite for travel"

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.3311 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).