Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for dull (4 entries) (6.194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dull-, *dull*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dull \Dull\, a. [Compar. {Duller}; superl. {Dullest}.] [AS. dol foolish; akin to gedwelan to err, D. dol mad, dwalen to wander, err, G. toll mad, Goth. dwals foolish, stupid, cf. Gr. ? turbid, troubled, Skr. dhvr to cause to fall. Cf. {Dolt}, {Dwale}, {Dwell}, {Fraud}.] 1. Slow of understanding; wanting readiness of apprehension; stupid; doltish; blockish. "Dull at classical learning." --Thackeray. [1913 Webster] She is not bred so dull but she can learn. --Shak. [1913 Webster] 2. Slow in action; sluggish; unready; awkward. [1913 Webster] This people's heart is waxed gross, and their ears are dull of hearing. --Matt. xiii. 15. [1913 Webster] O, help my weak wit and sharpen my dull tongue. --Spenser. [1913 Webster] 3. Insensible; unfeeling. [1913 Webster] Think me not So dull a devil to forget the loss Of such a matchless wife. -- Beau. & Fl. [1913 Webster] 4. Not keen in edge or point; lacking sharpness; blunt. "Thy scythe is dull." --Herbert. [1913 Webster] 5. Not bright or clear to the eye; wanting in liveliness of color or luster; not vivid; obscure; dim; as, a dull fire or lamp; a dull red or yellow; a dull mirror. [1913 Webster] 6. Heavy; gross; cloggy; insensible; spiritless; lifeless; inert. "The dull earth." --Shak. [1913 Webster] As turning the logs will make a dull fire burn, so changes of study a dull brain. -- Longfellow. [1913 Webster] 7. Furnishing little delight, spirit, or variety; uninteresting; tedious; cheerless; gloomy; melancholy; depressing; as, a dull story or sermon; a dull occupation or period; hence, cloudy; overcast; as, a dull day. [1913 Webster] Along life's dullest, dreariest walk. -- Keble. Syn: Lifeless; inanimate; dead; stupid; doltish; heavy; sluggish; sleepy; drowsy; gross; cheerless; tedious; irksome; dismal; dreary; clouded; tarnished; obtuse. See {Lifeless}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dull \Dull\, v. t. [imp. & p. p. {Duller}; p. pr. & vb. n. {Dulling}.] 1. To deprive of sharpness of edge or point. "This . . . dulled their swords." --Bacon. [1913 Webster] Borrowing dulls the edge of husbandry. --Shak. [1913 Webster] 2. To make dull, stupid, or sluggish; to stupefy, as the senses, the feelings, the perceptions, and the like. [1913 Webster] Those [drugs] she has Will stupefy and dull the sense a while. --Shak. [1913 Webster] Use and custom have so dulled our eyes. --Trench. [1913 Webster] 3. To render dim or obscure; to sully; to tarnish. "Dulls the mirror." --Bacon. [1913 Webster] 4. To deprive of liveliness or activity; to render heavy; to make inert; to depress; to weary; to sadden. [1913 Webster] Attention of mind . . . wasted or dulled through continuance. --Hooker. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dull \Dull\, v. i. To become dull or stupid. --Rom. of R. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: dull adj 1: lacking in liveliness or animation; "he was so dull at parties"; "a dull political campaign"; "a large dull impassive man"; "dull days with nothing to do"; "how dull and dreary the world is"; "fell back into one of her dull moods" [ant: {lively}] 2: emitting or reflecting very little light; "a dull glow"; "dull silver badly in need of a polish"; "a dull sky" [ant: {bright}] 3: being or made softer or less loud or clear; "the dull boom of distant breaking waves"; "muffled drums"; "the muffled noises of the street"; "muted trumpets" [syn: {dull}, {muffled}, {muted}, {softened}] 4: so lacking in interest as to cause mental weariness; "a boring evening with uninteresting people"; "the deadening effect of some routine tasks"; "a dull play"; "his competent but dull performance"; "a ho-hum speaker who couldn't capture their attention"; "what an irksome task the writing of long letters is"- Edmund Burke; "tedious days on the train"; "the tiresome chirping of a cricket"- Mark Twain; "other people's dreams are dreadfully wearisome" [syn: {boring}, {deadening}, {dull}, {ho-hum}, {irksome}, {slow}, {tedious}, {tiresome}, {wearisome}] 5: (of color) very low in saturation; highly diluted; "dull greens and blues" 6: not keenly felt; "a dull throbbing"; "dull pain" [ant: {sharp}] 7: slow to learn or understand; lacking intellectual acuity; "so dense he never understands anything I say to him"; "never met anyone quite so dim"; "although dull at classical learning, at mathematics he was uncommonly quick"- Thackeray; "dumb officials make some really dumb decisions"; "he was either normally stupid or being deliberately obtuse"; "worked with the slow students" [syn: {dense}, {dim}, {dull}, {dumb}, {obtuse}, {slow}] 8: (of business) not active or brisk; "business is dull (or slow)"; "a sluggish market" [syn: {dull}, {slow}, {sluggish}] 9: not having a sharp edge or point; "the knife was too dull to be of any use" [ant: {sharp}] 10: blunted in responsiveness or sensibility; "a dull gaze"; "so exhausted she was dull to what went on about her"- Willa Cather 11: not clear and resonant; sounding as if striking with or against something relatively soft; "the dull thud"; "thudding bullets" [syn: {dull}, {thudding}] 12: darkened with overcast; "a dark day"; "a dull sky"; "the sky was leaden and thick" [syn: {dull}, {leaden}] v 1: make dull in appearance; "Age had dulled the surface" 2: become dull or lusterless in appearance; lose shine or brightness; "the varnished table top dulled with time" 3: deaden (a sound or noise), especially by wrapping [syn: {muffle}, {mute}, {dull}, {damp}, {dampen}, {tone down}] 4: make numb or insensitive; "The shock numbed her senses" [syn: {numb}, {benumb}, {blunt}, {dull}] 5: make dull or blunt; "Too much cutting dulls the knife's edge" [syn: {dull}, {blunt}] [ant: {sharpen}] 6: become less interesting or attractive [syn: {pall}, {dull}] 7: make less lively or vigorous; "Middle age dulled her appetite for travel"

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  dull 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
dull
 • โง่: ทึบ, หัวทึบ [Lex2]
 • ทำให้กระตือรือร้นลดลง: ทำให้ลดลง, ทำให้อ่อนแรง, ทำให้ไม่คล่องแคล่ว [Lex2]
 • ทำให้ชา: ทำให้หมดความรู้สึก [Lex2]
 • ทำให้ทื่อ: ทำให้ไม่คม [Lex2]
 • ทำให้หมอง: ทำให้มัว, ทำให้เก่า [Lex2]
 • ทื่อ[Lex2]
 • น่าเบื่อ: ไม่น่าสนใจ, ไม่มีชีวิตชีวา [Lex2]
 • มัว: ขุ่น, หมอง, ทึบ [Lex2]
 • (ดัล) {dulled,dulling,dulls} adj.,vt.vi. ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่มีชีวิตชีวา,ด้าน,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ซบเซา,เชื่องช้า,ทู่,พร่ามัว,น่าเบื่อ,ไม่น่าสนใจ. ###SW. dullish adj. ดูdull dulness n. ดูdull dullness n. ดูdull dully adv. ดูdull [Hope]
 • (adj) โง่,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่สดใส,มัว,มืดครึ้ม [Nontri]
 • /D AH1 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Duell, Dill, Bull, Dell, Null, dual, null, Dulden, dulden

Similar FRENCH words suggested by aspell:
full, dual, duel, pull

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.194 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).