Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for duck (7 entries) (3.503 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duck-, *duck*.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Widgeon \Widg"eon\, n. [Probably from an old French form of F. vigeon, vingeon, gingeon; of uncertain origin; cf. L. vipio, -onis, a kind of small crane.] (Zool.) Any one of several species of fresh-water ducks, especially those belonging to the subgenus {Mareca}, of the genus {Anas}. The common European widgeon ({Anas penelope}) and the American widgeon ({Anas Americana}) are the most important species. The latter is called also {baldhead}, {baldpate}, {baldface}, {baldcrown}, {smoking duck}, {wheat}, {duck}, and {whitebelly}. [1913 Webster] {Bald-faced widgeon}, or {Green-headed widgeon}, the American widgeon. {Black widgeon}, the European tufted duck. {Gray widgeon}. (a) The gadwall. (b) The pintail duck. {Great headed widgeon}, the poachard. {Pied widgeon}. (a) The poachard. (b) The goosander. {Saw-billed widgeon}, the merganser. {Sea widgeon}. See in the Vocabulary. {Spear widgeon}, the goosander. [Prov. Eng.] {Spoonbilled widgeon}, the shoveler. {White widgeon}, the smew. {Wood widgeon}, the wood duck. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Duck \Duck\ (d[u^]k), v. i. 1. To go under the surface of water and immediately reappear; to dive; to plunge the head in water or other liquid; to dip. [1913 Webster] In Tiber ducking thrice by break of day. --Dryden. [1913 Webster] 2. To drop the head or person suddenly; to bow. [1913 Webster] The learned pate Ducks to the golden fool. --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Duck \Duck\ (d[u^]k), n. [Cf. Dan. dukke, Sw. docka, OHG. doccha, G. docke. Cf. {Doxy}.] A pet; a darling. --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Duck \Duck\, n. [D. doek cloth, canvas, or Icel. d[=u]kr cloth; akin to OHG. tuoh, G. tuch, Sw. duk, Dan. dug.] 1. A linen (or sometimes cotton) fabric, finer and lighter than canvas, -- used for the lighter sails of vessels, the sacking of beds, and sometimes for men's clothing. [1913 Webster] 2. (Naut.) pl. The light clothes worn by sailors in hot climates. [Colloq.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Duck \Duck\, v. t. [imp. & p. p. {Ducked}; p. pr. & vb. n. {Ducking}.] [OE. duken, douken, to dive; akin to D. duiken, OHG. t?hhan, MHG. tucken, t["u]cken, t?chen, G. tuchen. Cf. 5th {Duck}.] 1. To thrust or plunge under water or other liquid and suddenly withdraw. [1913 Webster] Adams, after ducking the squire twice or thrice, leaped out of the tub. --Fielding. [1913 Webster] 2. To plunge the head of under water, immediately withdrawing it; as, duck the boy. [1913 Webster] 3. To bow; to bob down; to move quickly with a downward motion. " Will duck his head aside." --Swift. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Duck \Duck\, n. [OE. duke, doke. See {Duck}, v. t. ] 1. (Zool.) Any bird of the subfamily {Anatin[ae]}, family {Anatid[ae]}. [1913 Webster] Note: The genera and species are numerous. They are divided into {river ducks} and {sea ducks}. Among the former are the common domestic duck ({Anas boschas}); the wood duck ({Aix sponsa}); the beautiful mandarin duck of China ({Dendronessa galeriliculata}); the Muscovy duck, originally of South America ({Cairina moschata}). Among the sea ducks are the eider, canvasback, scoter, etc. [1913 Webster] 2. A sudden inclination of the bead or dropping of the person, resembling the motion of a duck in water. [1913 Webster] Here be, without duck or nod, Other trippings to be trod. --Milton. [1913 Webster] {Bombay duck} (Zool.), a fish. See {Bummalo}. {Buffel duck}, {Spirit duck}. See {Buffel duck}. {Duck ant} (Zool.), a species of white ant in Jamaica which builds large nests in trees. {Duck barnacle}. (Zool.) See {Goose barnacle}. {Duck hawk}. (Zool.) (a) In the United States: The peregrine falcon. (b) In England: The marsh harrier or moor buzzard. {Duck mole} (Zool.), a small aquatic mammal of Australia, having webbed feet and a bill resembling that of a duck ({Ornithorhynchus anatinus}). It belongs the subclass Monotremata and is remarkable for laying eggs like a bird or reptile; -- called also {duckbill}, {platypus}, {mallangong}, {mullingong}, {tambreet}, and {water mole}. {To make ducks and drakes}, to throw a flat stone obliquely, so as to make it rebound repeatedly from the surface of the water, raising a succession of jets; hence: {To play at ducks and drakes}, with property, to throw it away heedlessly or squander it foolishly and unprofitably. {Lame duck}. See under {Lame}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: duck n 1: small wild or domesticated web-footed broad-billed swimming bird usually having a depressed body and short legs 2: (cricket) a score of nothing by a batsman [syn: {duck}, {duck's egg}] 3: flesh of a duck (domestic or wild) 4: a heavy cotton fabric of plain weave; used for clothing and tents v 1: to move (the head or body) quickly downwards or away; "Before he could duck, another stone struck him" 2: submerge or plunge suddenly 3: dip into a liquid; "He dipped into the pool" [syn: {dip}, {douse}, {duck}] 4: avoid or try to avoid fulfilling, answering, or performing (duties, questions, or issues); "He dodged the issue"; "she skirted the problem"; "They tend to evade their responsibilities"; "he evaded the questions skillfully" [syn: {hedge}, {fudge}, {evade}, {put off}, {circumvent}, {parry}, {elude}, {skirt}, {dodge}, {duck}, {sidestep}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.503 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).