Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for dual (78 entries) (0.3272 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dual-, *dual*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dual[ADJ] ประกอบด้วยสองส่วน, See also: เป็นคู่, Syn. doubled, twofold, paired, twin, Ant. single
dualism[N] การอยู่เป็นคู่
duality[N] การอยู่เป็นคู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
dualคู่กัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dual basisหลักค่าจ้างทวิภาค [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dual braking system; dual-brake systemระบบเบรกสองวงจร [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dual carbutetorsคาร์บูเรเตอร์คู่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dual citizenshipความเป็นพลเมืองสองประเทศ [ดู double nationality และ dual nationality ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dual compression compressorเครื่องอัดแก๊สทำความเย็นแบบทวิภาวะ, คอมเพรสเซอร์แบบทวิภาระ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
dual control carรถชุดควบคุมคู่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dual diaphragm vacuum advanceกลไกเร่งไฟสุญญากาศไดอะแฟรมคู่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dual effect controlการควบคุมทวิภาวะ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
dual fuel blowpipeคันตัดแก๊สเชื้อเพลิงผสม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า dual **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
dualArnold is concerned with cases of dual personality.
dualThat country is where individuality counts.
dualHe is a man of striking individuality.
dualWhen you rely on the team too much, it may reduce your individual competitive instincts.
dualEvery situation requires individual analysis.
dualSome species gradually develop elaborate repertoires of dozens or even hundreds of variants of a basic song.
dualThis instant soup comes in individual packets.
dualThis bad practice will gradually die out.
dualThis room is for individual use.
dualThis can't be done by individual effort.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dual(ดู'เอิล) adj. เกี่ยวกับคู่,เกี่ยวกับสอง,ซึ่งประกอบด้วย2 (คน,ส่วน,สิ่ง ฯลฯ) ,ด้วยกัน,2 เท่า.
dualism(ดู'อะลิสซึม) n. การแบ่งแยกออกเป็น2ลักษณะ2,อย่าง,ความเป็นสอง., See also: dualistic adj. ดูdualism dualist n. ดูdualism

English-Thai: Nontri Dictionary
dual(adj) คู่,สอง,ทวีคูณ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทวภาวะ[N] biconsonants, See also: dual consonants, Syn. เทวภาพ, Example: คำว่า สุวัณณ มีลักษณะที่เรียกว่า เทวภาวะ, Thai definition: พยัญชนะที่ซ้อนกัน 2 ตัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เทวภาวะ[N] duality, See also: double, double nature, dualism, couple, pair, Thai definition: ความเป็น 2, ความเป็นคู่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคลิก[n.] (bukkhalik) EN: personality ; individuality ; character   FR: personnalité [f] ; caractère [m]
บุคลิกภาพ[n.] (bukkhalikkaphāp) EN: individuality ; personality   FR: personnalité [f]
บุคลิกลักษณะ[n.] (bukkhaliklaksana) EN: personality ; individual characteristic ; character   
บุคคล[n.] (bukkhon) EN: person ; individual ; man ; people ; pesonage ; figure   FR: personne [f] ; individu [m] ; personnalité [f] ; personnage [m]
บุคคล[adj.] (bukkhon) EN: individual ; private   FR: individuel ; privé
บุคคลสิทธิ[n.] (bukkhonsitthi) EN: right over the individual   
ชัก[X] (chak) EN: rather ; somewhat ; a bit ; gradually ; a little ; slightly ; little by little   
เฉพาะบุคคล[adj.] (chaphǿ bukkhon) EN: individual   FR: individuel
เฉพาะราย[adv.] (chaphǿ rāi) EN: individually ; specifically ; particularly   
เฉพาะตัว[adj.] (chaphǿtūa) EN: individual ; personal ; exclusive   FR: personnel ; privé

CMU English Pronouncing Dictionary
DUAL D UW1 AH0 L
DUAL D UW1 L
DUALS D UW1 AH0 L Z
DUALISM D UW1 AH0 L IH2 Z AH0 M
DUALIST D UW1 AH0 L IH2 S T
DUALITY D UW0 AE1 L AH0 T IY0
DUALISMS D UW1 AH0 L IH2 Z AH0 M Z
DUALISTIC D UW2 AH0 L IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dual (j) (d y uu1 @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二元论[er4 yuan2 lun4, 二元論] dualism, belief that the universe is made of two different substance (e.g. mind and matter or good and evil) [Add to Longdo]
二重性[er4 chong2 xing4, 二重性] dualism; two sided; double nature [Add to Longdo]
两用[liang3 yong4, 兩用] dual-use [Add to Longdo]
多重国籍[duo1 chong2 guo2 ji2, 多重國籍] dual nationality [Add to Longdo]
对偶[dui4 ou3, 對偶] dual; duality; antithesis; coupled phrases (as rhetorical device); spouse [Add to Longdo]
对偶多面体[dui4 ou3 duo1 mian4 ti3, 對偶多面體] dual polyhedron [Add to Longdo]
双核[shuang1 he2, 雙核] dual core (computing) [Add to Longdo]
双连接站[shuang1 lian2 jie1 zhan4, 雙連接站] dual attachment station [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ヅアル運転[ヅアルうんてん, duaru unten] dual drive [Add to Longdo]
デュアルアタッチド[でゆあるあたっちど, deyuaruatacchido] dual attached [Add to Longdo]
デュアルインラインパッケージ[でゆあるいんらいんぱっけーじ, deyuaruinrainpakke-ji] dual inline package (DIP) [Add to Longdo]
デュアルスキャンディスプレー[でゆあるすきゃんでいすぷれー, deyuarusukyandeisupure-] dual scan display [Add to Longdo]
デュアルディスクドライブ[でゆあるでいすくどらいぶ, deyuarudeisukudoraibu] dual-disk drive [Add to Longdo]
デュアルバンド[でゆあるばんど, deyuarubando] dual band [Add to Longdo]
デュアルホーミング[でゆあるほーみんぐ, deyuaruho-mingu] dual homing [Add to Longdo]
デュアルホームド[でゆあるほーむど, deyuaruho-mudo] dual homed [Add to Longdo]
デュアルモード[でゆあるもーど, deyuarumo-do] dual mode [Add to Longdo]
ドュアルポートRAM[ドュアルポートラム, doyuarupo-toramu] dual-port RAM [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Dualität(n ) |die, pl. Dualitäten| การอยู่เป็นคู่ เช่น Ihr lebt euer Leben in einer Dualität, zwischen Gut und Böse, Hell und Dunkel, Werden und Vergehen.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Doppelkabel {n}dual cable [Add to Longdo]
Doppelvorschub {m}dual carriage [Add to Longdo]
Doppelvorschubdrucken {n}dual carriage print [Add to Longdo]
Doppelwährungsphase {f}dual currency phase [Add to Longdo]
Dualismus {m}dualism [Add to Longdo]
Dualist {m} | Dualisten {pl}dualist | dualists [Add to Longdo]
Dualität {f}duality [Add to Longdo]
Stecksockelverbinder {m}dual-in line-plug [Add to Longdo]
Zweistrahl...dual-trace [Add to Longdo]
doppeldual [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dual \Du"al\, a. [L. dualis, fr. duo two. See {Two}.] Expressing, or consisting of, the number two; belonging to two; as, the dual number of nouns, etc., in Greek. [1913 Webster] Here you have one half of our dual truth. --Tyndall. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: dual adj 1: consisting of or involving two parts or components usually in pairs; "an egg with a double yolk"; "a double (binary) star"; "double doors"; "dual controls for pilot and copilot"; "duple (or double) time consists of two (or a multiple of two) beats to a measure" [syn: {double}, {dual}, {duple}] 2: having more than one decidedly dissimilar aspects or qualities; "a double (or dual) role for an actor"; "the office of a clergyman is twofold; public preaching and private influence"- R.W.Emerson; "every episode has its double and treble meaning"-Frederick Harrison [syn: {double}, {dual}, {twofold}, {two-fold}, {treble}, {threefold}, {three- fold}] 3: a grammatical number category referring to two items or units as opposed to one item (singular) or more than two items (plural); "ancient Greek had the dual form but it has merged with the plural form in modern Greek"

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.3272 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).