Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for dry (5 entries) (5.7811 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dry-, *dry*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Wine \Wine\, n. [OE. win, AS. win, fr. L. vinum (cf. Icel. v[imac]n; all from the Latin); akin to Gr. o'i^nos, ?, and E. withy. Cf. {Vine}, {Vineyard}, {Vinous}, {Withy}.] [1913 Webster] 1. The expressed juice of grapes, esp. when fermented; a beverage or liquor prepared from grapes by squeezing out their juice, and (usually) allowing it to ferment. "Red wine of Gascoigne." --Piers Plowman. [1913 Webster] Wine is a mocker, strong drink is raging, and whosoever is deceived thereby is not wise. --Prov. xx. 1. [1913 Webster] Bacchus, that first from out the purple grape Crushed the sweet poison of misused wine. --Milton. [1913 Webster] Note: Wine is essentially a dilute solution of ethyl alcohol, containing also certain small quantities of ethers and ethereal salts which give character and bouquet. According to their color, strength, taste, etc., wines are called {red}, {white}, {spirituous}, {dry}, {light}, {still}, etc. [1913 Webster] 2. A liquor or beverage prepared from the juice of any fruit or plant by a process similar to that for grape wine; as, currant wine; gooseberry wine; palm wine. [1913 Webster] 3. The effect of drinking wine in excess; intoxication. [1913 Webster] Noah awoke from his wine. --Gen. ix. 24. [1913 Webster] {Birch wine}, {Cape wine}, etc. See under {Birch}, {Cape}, etc. {Spirit of wine}. See under {Spirit}. {To have drunk wine of ape} or {To have drunk wine ape}, to be so drunk as to be foolish. [Obs.] --Chaucer. {Wine acid}. (Chem.) See {Tartaric acid}, under {Tartaric}. [Colloq.] {Wine apple} (Bot.), a large red apple, with firm flesh and a rich, vinous flavor. {Wine fly} (Zool.), small two-winged fly of the genus {Piophila}, whose larva lives in wine, cider, and other fermented liquors. {Wine grower}, one who cultivates a vineyard and makes wine. {Wine measure}, the measure by which wines and other spirits are sold, smaller than beer measure. {Wine merchant}, a merchant who deals in wines. {Wine of opium} (Pharm.), a solution of opium in aromatized sherry wine, having the same strength as ordinary laudanum; -- also {Sydenham's laudanum}. {Wine press}, a machine or apparatus in which grapes are pressed to extract their juice. {Wine skin}, a bottle or bag of skin, used, in various countries, for carrying wine. {Wine stone}, a kind of crust deposited in wine casks. See 1st {Tartar}, 1. {Wine vault}. (a) A vault where wine is stored. (b) A place where wine is served at the bar, or at tables; a dramshop. --Dickens. {Wine vinegar}, vinegar made from wine. {Wine whey}, whey made from milk coagulated by the use of wine. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dry \Dry\ (dr[imac]), a. [Compar. {Drier}; superl. {Driest}.] [OE. dru[yogh]e, druye, drie, AS. dryge; akin to LG. dr["o]ge, D. droog, OHG. trucchan, G. trocken, Icel. draugr a dry log. Cf. {Drought}, {Drouth}, 3d {Drug}.] 1. Free from moisture; having little humidity or none; arid; not wet or moist; deficient in the natural or normal supply of moisture, as rain or fluid of any kind; -- said especially: (a) Of the weather: Free from rain or mist. [1913 Webster] The weather, we agreed, was too dry for the season. --Addison. (b) Of vegetable matter: Free from juices or sap; not succulent; not green; as, dry wood or hay. (c) Of animals: Not giving milk; as, the cow is dry. (d) Of persons: Thirsty; needing drink. [1913 Webster] Give the dry fool drink. -- Shak (e) Of the eyes: Not shedding tears. [1913 Webster] Not a dry eye was to be seen in the assembly. -- Prescott. (f) (Med.) Of certain morbid conditions, in which there is entire or comparative absence of moisture; as, dry gangrene; dry catarrh. [1913 Webster] 2. Destitute of that which interests or amuses; barren; unembellished; jejune; plain. [1913 Webster] These epistles will become less dry, more susceptible of ornament. --Pope. [1913 Webster] 3. Characterized by a quality somewhat severe, grave, or hard; hence, sharp; keen; shrewd; quaint; as, a dry tone or manner; dry wit. [1913 Webster] He was rather a dry, shrewd kind of body. --W. Irving. [1913 Webster] 4. (Fine Arts) Exhibiting a sharp, frigid preciseness of execution, or the want of a delicate contour in form, and of easy transition in coloring. [1913 Webster] {Dry area} (Arch.), a small open space reserved outside the foundation of a building to guard it from damp. {Dry blow}. (a) (Med.) A blow which inflicts no wound, and causes no effusion of blood. (b) A quick, sharp blow. {Dry bone} (Min.), Smithsonite, or carbonate of zinc; -- a miner's term. {Dry castor} (Zool.) a kind of beaver; -- called also {parchment beaver}. {Dry cupping}. (Med.) See under {Cupping}. {Dry dock}. See under {Dock}. {Dry fat}. See {Dry vat} (below). {Dry light}, pure unobstructed light; hence, a clear, impartial view. --Bacon. [1913 Webster] The scientific man must keep his feelings under stern control, lest they obtrude into his researches, and color the dry light in which alone science desires to see its objects. -- J. C. Shairp. {Dry masonry}. See {Masonry}. {Dry measure}, a system of measures of volume for dry or coarse articles, by the bushel, peck, etc. {Dry pile} (Physics), a form of the Voltaic pile, constructed without the use of a liquid, affording a feeble current, and chiefly useful in the construction of electroscopes of great delicacy; -- called also {Zamboni's}, from the names of the two earliest constructors of it. {Dry pipe} (Steam Engine), a pipe which conducts dry steam from a boiler. {Dry plate} (Photog.), a glass plate having a dry coating sensitive to light, upon which photographic negatives or pictures can be made, without moistening. {Dry-plate process}, the process of photographing with dry plates. {Dry point}. (Fine Arts) (a) An engraving made with the needle instead of the burin, in which the work is done nearly as in etching, but is finished without the use acid. (b) A print from such an engraving, usually upon paper. (c) Hence: The needle with which such an engraving is made. {Dry rent} (Eng. Law), a rent reserved by deed, without a clause of distress. --Bouvier. {Dry rot}, a decay of timber, reducing its fibers to the condition of a dry powdery dust, often accompanied by the presence of a peculiar fungus ({Merulius lacrymans}), which is sometimes considered the cause of the decay; but it is more probable that the real cause is the decomposition of the wood itself. --D. C. Eaton. Called also {sap rot}, and, in the United States, {powder post}. --Hebert. {Dry stove}, a hothouse adapted to preserving the plants of arid climates. --Brande & C. {Dry vat}, a vat, basket, or other receptacle for dry articles. {Dry wine}, that in which the saccharine matter and fermentation were so exactly balanced, that they have wholly neutralized each other, and no sweetness is perceptible; -- opposed to {sweet wine}, in which the saccharine matter is in excess. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dry \Dry\, v. t. [imp. & p. p. {Dried}; p. pr. & vb. n. {Drying}.] [AS. drygan; cf. drugian to grow dry. See {Dry}, a.] To make dry; to free from water, or from moisture of any kind, and by any means; to exsiccate; as, to dry the eyes; to dry one's tears; the wind dries the earth; to dry a wet cloth; to dry hay. [1913 Webster] {To dry up}. (a) To scorch or parch with thirst; to deprive utterly of water; to consume. [1913 Webster] Their honorable men are famished, and their multitude dried up with thirst. -- Is. v. 13. [1913 Webster] The water of the sea, which formerly covered it, was in time exhaled and dried up by the sun. --Woodward. (b) To make to cease, as a stream of talk. [1913 Webster] Their sources of revenue were dried up. -- Jowett (Thucyd. ) {To dry a cow}, or {To dry up a cow}, to cause a cow to cease secreting milk. --Tylor. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dry \Dry\, v. i. 1. To grow dry; to become free from wetness, moisture, or juice; as, the road dries rapidly. [1913 Webster] 2. To evaporate wholly; to be exhaled; -- said of moisture, or a liquid; -- sometimes with up; as, the stream dries, or dries up. [1913 Webster] 3. To shrivel or wither; to lose vitality. [1913 Webster] And his hand, which he put forth against him, dried up, so that he could not pull it in again to him. --I Kings xiii. 4. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: dry adj 1: free from liquid or moisture; lacking natural or normal moisture or depleted of water; or no longer wet; "dry land"; "dry clothes"; "a dry climate"; "dry splintery boards"; "a dry river bed"; "the paint is dry" [ant: {wet}] 2: humorously sarcastic or mocking; "dry humor"; "an ironic remark often conveys an intended meaning obliquely"; "an ironic novel"; "an ironical smile"; "with a wry Scottish wit" [syn: {dry}, {ironic}, {ironical}, {wry}] 3: lacking moisture or volatile components; "dry paint" [ant: {wet}] 4: opposed to or prohibiting the production and sale of alcoholic beverages; "the dry vote led by preachers and bootleggers"; "a dry state" [ant: {wet}] 5: not producing milk; "a dry cow" [ant: {lactating}, {wet}] 6: (of liquor) having a low residual sugar content because of decomposition of sugar during fermentation; "a dry white burgundy"; "a dry Bordeaux" [ant: {sweet}] 7: without a mucous or watery discharge; "a dry cough"; "that rare thing in the wintertime; a small child with a dry nose" [ant: {phlegmy}] 8: not shedding tears; "dry sobs"; "with dry eyes" 9: lacking interest or stimulation; dull and lifeless; "a dry book"; "a dry lecture filled with trivial details"; "dull and juiceless as only book knowledge can be when it is unrelated to...life"- John Mason Brown [syn: {dry}, {juiceless}] 10: used of solid substances in contrast with liquid ones; "dry weight" 11: unproductive especially of the expected results; "a dry run"; "a mind dry of new ideas" 12: having no adornment or coloration; "dry facts"; "rattled off the facts in a dry mechanical manner" 13: (of food) eaten without a spread or sauce or other garnish; "dry toast"; "dry meat" 14: having a large proportion of strong liquor; "a very dry martini is almost straight gin" 15: lacking warmth or emotional involvement; "a dry greeting"; "a dry reading of the lines"; "a dry critique" 16: practicing complete abstinence from alcoholic beverages; "he's been dry for ten years"; "no thank you; I happen to be teetotal" [syn: {dry}, {teetotal}] n 1: a reformer who opposes the use of intoxicating beverages [syn: {dry}, {prohibitionist}] v 1: remove the moisture from and make dry; "dry clothes"; "dry hair" [syn: {dry}, {dry out}] [ant: {wet}] 2: become dry or drier; "The laundry dries in the sun" [syn: {dry}, {dry out}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.7811 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).