Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for drum (10 entries) (6.0683 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drum-, *drum*.

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sciaenoid \Sci*ae"noid\, a. [L. sciaena a kind of fish (fr. Gr. ?) + -oid.] (Zool.) Of or pertaining to the {Sciaenidae}, a family of carnivorous marine fishes which includes the meagre ({Sciaena umbra} or {Sciaena aquila}), and fish of the {drum} and {croaker} families. The {croaker} is so called because it may make a croaking noise by use of its bladder; the {Atlantic croaker} ({Micropogonias undulatus}, formerly {Micropogon undulatus}) and the squeteague are a members of the croaker family, and the {kingfish} is a drum. [1913 Webster +PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Swag \Swag\, n. 1. A swaying, irregular motion. [1913 Webster] 2. A burglar's or thief's booty; boodle. [Cant or Slang] --Charles Reade. [1913 Webster] 3. [Australia] (a) A tramping bushman's luggage, rolled up either in canvas or in a blanket so as to form a long bundle, and carried on the back or over the shoulder; -- called also a {bluey}, or a {drum}. (b) Any bundle of luggage similarly rolled up; hence, luggage in general. He tramped for years till the swag he bore seemed part of himself. --Lawson. [Webster 1913 Suppl.] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Vase \Vase\ (v[=a]s or v[aum]z; 277), n. [F. vase; cf. Sp. & It. vaso; fr. L. vas, vasum. Cf. {Vascular}, {Vessel}.] 1. A vessel adapted for various domestic purposes, and anciently for sacrificial uses; especially, a vessel of antique or elegant pattern used for ornament; as, a porcelain vase; a gold vase; a Grecian vase. See Illust. of {Portland vase}, under {Portland}. [1913 Webster] No chargers then were wrought in burnished gold, Nor silver vases took the forming mold. --Pope. [1913 Webster] 2. (Arch.) (a) A vessel similar to that described in the first definition above, or the representation of one in a solid block of stone, or the like, used for an ornament, as on a terrace or in a garden. See Illust. of {Niche}. (b) The body, or naked ground, of the Corinthian and Composite capital; -- called also {tambour}, and {drum}. [1913 Webster] Note: Until the time of Walker (1791), vase was made to rhyme with base, case, etc., and it is still commonly so pronounced in the United States. Walker made it to rhyme with phrase, maze, etc. Of modern English practice, Mr. A. J. Ellis (1874) says: "Vase has four pronunciations in English: v[add]z, which I most commonly say, is going out of use, v[aum]z I hear most frequently, v[=a]z very rarely, and v[=a]s I only know from Cull's marking. On the analogy of case, however, it should be the regular sound." The Merriam-Webster's 10th Colletgiate Dictionary says: "U. S. oftenest v[=a]s; Canada usu. and U. S. also v[=a]z; Canada also & U. S. sometimes v[aum]z." One wit has noted that "a v[aum]z is a v[=a]z that costs more than $100.", suggesting that the former is considered a higher-class pronunciation. [1913 Webster + PJC] 3. (Bot.) The calyx of a plant. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Croaker \Croak"er\ (-?r), n. 1. One who croaks, murmurs, grumbles, or complains unreasonably; one who habitually forebodes evil. [1913 Webster] 2. (Zool.) (a) A small American fish ({Micropogon undulatus}), of the Atlantic coast. (a) An American fresh-water fish ({Aplodinotus grunniens}); -- called also {drum}. (c) The surf fish of California. [1913 Webster] Note: When caught these fishes make a croaking sound; whence the name, which is often corrupted into crocus. From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Drum \Drum\, v. t. 1. To execute on a drum, as a tune. [1913 Webster] 2. (With out) To expel ignominiously, with beat of drum; as, to drum out a deserter or rogue from a camp, etc. [1913 Webster] 3. (With up) To assemble by, or as by, beat of drum; to collect; to gather or draw by solicitation; as, to drum up recruits; to drum up customers. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Drum \Drum\, n. [Cf. D. trom, trommel, LG. trumme, G. trommel, Dan. tromme, Sw. trumma, OHG. trumba a trumpet, Icel. pruma a clap of thunder, and as a verb, to thunder, Dan. drum a booming sound, drumme to boom; prob. partly at least of imitative origin; perh. akin to E. trum, or trumpet.] 1. (Mus.) An instrument of percussion, consisting either of a hollow cylinder, over each end of which is stretched a piece of skin or vellum, to be beaten with a stick; or of a metallic hemisphere (kettledrum) with a single piece of skin to be so beaten; the common instrument for marking time in martial music; one of the pair of tympani in an orchestra, or cavalry band. [1913 Webster] The drums cry bud-a-dub. --Gascoigne. [1913 Webster] 2. Anything resembling a drum in form; as: (a) A sheet iron radiator, often in the shape of a drum, for warming an apartment by means of heat received from a stovepipe, or a cylindrical receiver for steam, etc. (b) A small cylindrical box in which figs, etc., are packed. (c) (Anat.) The tympanum of the ear; -- often, but incorrectly, applied to the tympanic membrane. (d) (Arch.) One of the cylindrical, or nearly cylindrical, blocks, of which the shaft of a column is composed; also, a vertical wall, whether circular or polygonal in plan, carrying a cupola or dome. (e) (Mach.) A cylinder on a revolving shaft, generally for the purpose of driving several pulleys, by means of belts or straps passing around its periphery; also, the barrel of a hoisting machine, on which the rope or chain is wound. [1913 Webster] 3. (Zool.) See {Drumfish}. [1913 Webster] 4. A noisy, tumultuous assembly of fashionable people at a private house; a rout. [Archaic] [1913 Webster] Not unaptly styled a drum, from the noise and emptiness of the entertainment. --Smollett. [1913 Webster] Note: There were also drum major, rout, tempest, and hurricane, differing only in degrees of multitude and uproar, as the significant name of each declares. [1913 Webster] 5. A tea party; a kettledrum. --G. Eliot. [1913 Webster] {Bass drum}. See in the Vocabulary. {Double drum}. See under {Double}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Drum \Drum\, v. i. [imp. & p. p. {Drummed}; p. pr. & vb. n. {Drumming}.] 1. To beat a drum with sticks; to beat or play a tune on a drum. [1913 Webster] 2. To beat with the fingers, as with drumsticks; to beat with a rapid succession of strokes; to make a noise like that of a beaten drum; as, the ruffed grouse drums with his wings. [1913 Webster] Drumming with his fingers on the arm of his chair. --W. Irving. [1913 Webster] 3. To throb, as the heart. [R.] --Dryden. [1913 Webster] 4. To go about, as a drummer does, to gather recruits, to draw or secure partisans, customers, etc,; -- with for. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Drumfish \Drum"fish`\, n. (Zool.) Any fish of the family {Sci[ae]nid[ae]}, which makes a loud noise by means of its air bladder; -- called also {drum}. [1913 Webster] Note: The common drumfish ({Pogonias chromis}) is a large species, common south of New Jersey. The southern red drum or red horse ({Sci[ae]na ocellata}), and the fresh-water drum or croaker ({Aplodionotus grunniens}), are related species. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: drum n 1: a musical percussion instrument; usually consists of a hollow cylinder with a membrane stretched across each end [syn: {drum}, {membranophone}, {tympan}] 2: the sound of a drum; "he could hear the drums before he heard the fifes" 3: a bulging cylindrical shape; hollow with flat ends [syn: {barrel}, {drum}] 4: a cylindrical metal container used for shipping or storage of liquids [syn: {drum}, {metal drum}] 5: a hollow cast-iron cylinder attached to the wheel that forms part of the brakes [syn: {brake drum}, {drum}] 6: small to medium-sized bottom-dwelling food and game fishes of shallow coastal and fresh waters that make a drumming noise [syn: {drum}, {drumfish}] v 1: make a rhythmic sound; "Rain drummed against the windshield"; "The drums beat all night" [syn: {drum}, {beat}, {thrum}] 2: play a percussion instrument 3: study intensively, as before an exam; "I had to bone up on my Latin verbs before the final exam" [syn: {cram}, {grind away}, {drum}, {bone up}, {swot}, {get up}, {mug up}, {swot up}, {bone}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: drum n. Ancient techspeak term referring to slow, cylindrical magnetic media that were once state-of-the-art storage devices. Under some versions of BSD Unix the disk partition used for swapping is still called /dev/drum; this has led to considerable humor and not a few straight-faced but utterly bogus ?explanations? getting foisted on {newbie}s. See also ? The Story of Mel'? in Appendix A.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0683 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).