Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for drop (6 entries) (5.9344 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drop-, *drop*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Gutta \Gut"ta\, n.; pl. {Guttae}. [L.] 1. A drop. [1913 Webster] 2. (Arch.) One of a series of ornaments, in the form of a frustum of a cone, attached to the lower part of the triglyphs, and also to the lower faces of the mutules, in the Doric order; -- called also {campana}, and {drop}. [1913 Webster] {Gutta serena} [L., lit. serene or clear drop] (Med.), amaurosis. {Gutt[ae] band} (Arch.), the listel or band from which the gutt[ae] hang. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Drop \Drop\, v. t. [imp. & p. p. {Dropped}or {Dropt}; p. pr. & vb. n. {Dropping}.] [OE. droppen, AS. dropan, v. i. See {Drop}, n.] 1. To pour or let fall in drops; to pour in small globules; to distill. "The trees drop balsam." --Creech. [1913 Webster] The recording angel, as he wrote it down, dropped a tear upon the word and blotted it out forever. --Sterne. [1913 Webster] 2. To cause to fall in one portion, or by one motion, like a drop; to let fall; as, to drop a line in fishing; to drop a courtesy. [1913 Webster] 3. To let go; to dismiss; to set aside; to have done with; to discontinue; to forsake; to give up; to omit. [1913 Webster] They suddenly drop't the pursuit. --S. Sharp. [1913 Webster] That astonishing ease with which fine ladies drop you and pick you up again. --Thackeray. [1913 Webster] The connection had been dropped many years. -- Sir W. Scott. [1913 Webster] Dropping the too rough H in Hell and Heaven. --Tennyson. [1913 Webster] 4. To bestow or communicate by a suggestion; to let fall in an indirect, cautious, or gentle manner; as, to drop hint, a word of counsel, etc. [1913 Webster] 5. To lower, as a curtain, or the muzzle of a gun, etc. [1913 Webster] 6. To send, as a letter; as, please drop me a line, a letter, word. [1913 Webster] 7. To give birth to; as, to drop a lamb. [1913 Webster] 8. To cover with drops; to variegate; to bedrop. [1913 Webster] Show to the sun their waved coats dropped with gold. --Milton. [1913 Webster] {To drop a vessel} (Naut.), to leave it astern in a race or a chase; to outsail it. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Drop \Drop\ (dr[o^]p), n. [OE. drope, AS. dropa; akin to OS. dropo, D. drop, OHG. tropo, G. tropfen, Icel. dropi, Sw. droppe; and Fr. AS. dre['o]pan to drip, drop; akin to OS. driopan, D. druipen, OHG. triofan, G. triefen, Icel. drj[=u]pa. Cf. {Drip}, {Droop}.] 1. The quantity of fluid which falls in one small spherical mass; a liquid globule; a minim; hence, also, the smallest easily measured portion of a fluid; a small quantity; as, a drop of water. [1913 Webster] With minute drops from off the eaves. --Milton. [1913 Webster] As dear to me as are the ruddy drops That visit my sad heart. -- Shak. [1913 Webster] That drop of peace divine. --Keble. [1913 Webster] 2. That which resembles, or that which hangs like, a liquid drop; as a hanging diamond ornament, an earring, a glass pendant on a chandelier, a sugarplum (sometimes medicated), or a kind of shot or slug. [1913 Webster] 3. (Arch.) (a) Same as {Gutta}. (b) Any small pendent ornament. [1913 Webster] 4. Whatever is arranged to drop, hang, or fall from an elevated position; also, a contrivance for lowering something; as: (a) A door or platform opening downward; a trap door; that part of the gallows on which a culprit stands when he is to be hanged; hence, the gallows itself. (b) A machine for lowering heavy weights, as packages, coal wagons, etc., to a ship's deck. (c) A contrivance for temporarily lowering a gas jet. (d) A curtain which drops or falls in front of the stage of a theater, etc. (e) A drop press or drop hammer. (f) (Mach.) The distance of the axis of a shaft below the base of a hanger. [1913 Webster] 5. pl. Any medicine the dose of which is measured by drops; as, lavender drops. [1913 Webster] 6. (Naut.) The depth of a square sail; -- generally applied to the courses only. --Ham. Nav. Encyc. [1913 Webster] 7. Act of dropping; sudden fall or descent. [1913 Webster] {Ague drop}, {Black drop}. See under {Ague}, {Black}. {Drop by drop}, in small successive quantities; in repeated portions. "Made to taste drop by drop more than the bitterness of death." --Burke. {Drop curtain}. See {Drop}, n., 4. (d) . {Drop forging}. (Mech.) (a) A forging made in dies by a drop hammer. (b) The process of making drop forgings. {Drop hammer} (Mech.), a hammer for forging, striking up metal, etc., the weight being raised by a strap or similar device, and then released to drop on the metal resting on an anvil or die. {Drop kick} (Football), a kick given to the ball as it rebounds after having been dropped from the hands. {Drop lake}, a pigment obtained from Brazil wood. --Mollett. {Drop letter}, a letter to be delivered from the same office where posted. {Drop press} (Mech.), a drop hammer; sometimes, a dead-stroke hammer; -- also called drop. {Drop scene}, a drop curtain on which a scene is painted. See {Drop}, n., 4. (d) . {Drop seed}. (Bot.) See the List under {Glass}. {Drop serene}. (Med.) See {Amaurosis}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Drop \Drop\, v. i. 1. To fall in drops. [1913 Webster] The kindly dew drops from the higher tree, And wets the little plants that lowly dwell. --Spenser. [1913 Webster] 2. To fall, in general, literally or figuratively; as, ripe fruit drops from a tree; wise words drop from the lips. [1913 Webster] Mutilations of which the meaning has dropped out of memory. --H. Spencer. [1913 Webster] When the sound of dropping nuts is heard. --Bryant. [1913 Webster] 3. To let drops fall; to discharge itself in drops. [1913 Webster] The heavens . . . dropped at the presence of God. --Ps. lxviii. 8. [1913 Webster] 4. To fall dead, or to fall in death; as, dropping like flies. [1913 Webster] Nothing, says Seneca, so soon reconciles us to the thoughts of our own death, as the prospect of one friend after another dropping round us. --Digby. [1913 Webster] 5. To come to an end; to cease; to pass out of mind; as, the affair dropped. --Pope. [1913 Webster] 6. To come unexpectedly; -- with in or into; as, my old friend dropped in a moment. --Steele. [1913 Webster] Takes care to drop in when he thinks you are just seated. --Spectator. [1913 Webster] 7. To fall or be depressed; to lower; as, the point of the spear dropped a little. [1913 Webster] 8. To fall short of a mark. [R.] [1913 Webster] Often it drops or overshoots by the disproportion of distance. --Collier. [1913 Webster] 9. To be deep in extent; to descend perpendicularly; as, her main topsail drops seventeen yards. [1913 Webster] {To drop astern} (Naut.), to go astern of another vessel; to be left behind; to slacken the speed of a vessel so as to fall behind and to let another pass a head. {To drop down} (Naut.), to sail, row, or move down a river, or toward the sea. {To drop off}, to fall asleep gently; also, to die. [Colloq.] [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: drop n 1: a shape that is spherical and small; "he studied the shapes of low-viscosity drops"; "beads of sweat on his forehead" [syn: {drop}, {bead}, {pearl}] 2: a small indefinite quantity (especially of a liquid); "he had a drop too much to drink"; "a drop of each sample was analyzed"; "there is not a drop of pity in that man"; "years afterward, they would pay the blood-money, driblet by driblet"--Kipling [syn: {drop}, {drib}, {driblet}] 3: a sudden sharp decrease in some quantity; "a drop of 57 points on the Dow Jones index"; "there was a drop in pressure in the pulmonary artery"; "a dip in prices"; "when that became known the price of their stock went into free fall" [syn: {drop}, {dip}, {fall}, {free fall}] 4: a steep high face of rock; "he stood on a high cliff overlooking the town"; "a steep drop" [syn: {cliff}, {drop}, {drop-off}] 5: a predetermined hiding place for the deposit and distribution of illicit goods (such as drugs or stolen property) 6: a free and rapid descent by the force of gravity; "it was a miracle that he survived the drop from that height" [syn: {drop}, {fall}] 7: a curtain that can be lowered and raised onto a stage from the flies; often used as background scenery [syn: {drop curtain}, {drop cloth}, {drop}] 8: a central depository where things can be left or picked up 9: the act of dropping something; "they expected the drop would be successful" v 1: let fall to the ground; "Don't drop the dishes" 2: to fall vertically; "the bombs are dropping on enemy targets" 3: go down in value; "Stock prices dropped" 4: fall or descend to a lower place or level; "He sank to his knees" [syn: {sink}, {drop}, {drop down}] 5: terminate an association with; "drop him from the Republican ticket" 6: utter with seeming casualness; "drop a hint"; drop names" 7: stop pursuing or acting; "drop a lawsuit"; "knock it off!" [syn: {drop}, {knock off}] 8: leave or unload; "unload the cargo"; "drop off the passengers at the hotel" [syn: {drop}, {drop off}, {set down}, {put down}, {unload}, {discharge}] 9: cause to fall by or as if by delivering a blow; "strike down a tree"; "Lightning struck down the hikers" [syn: {fell}, {drop}, {strike down}, {cut down}] 10: lose (a game); "The Giants dropped 11 of their first 13" 11: pay out; "spend money" [syn: {spend}, {expend}, {drop}] 12: lower the pitch of (musical notes) [syn: {flatten}, {drop}] [ant: {sharpen}] 13: hang freely; "the ornaments dangled from the tree"; "The light dropped from the ceiling" [syn: {dangle}, {swing}, {drop}] 14: stop associating with; "They dropped her after she had a child out of wedlock" [syn: {dismiss}, {send packing}, {send away}, {drop}] 15: let or cause to fall in drops; "dribble oil into the mixture" [syn: {dribble}, {drip}, {drop}] 16: get rid of; "he shed his image as a pushy boss"; "shed your clothes" [syn: {shed}, {cast}, {cast off}, {shake off}, {throw}, {throw off}, {throw away}, {drop}] 17: take (a drug, especially LSD), by mouth; "She dropped acid when she was a teenager" 18: omit (a letter or syllable) in speaking or writing; " New Englanders drop their post-vocalic r's" 19: leave undone or leave out; "How could I miss that typo?"; "The workers on the conveyor belt miss one out of ten" [syn: {neglect}, {pretermit}, {omit}, {drop}, {miss}, {leave out}, {overlook}, {overleap}] [ant: {attend to}, {take to heart}] 20: change from one level to another; "She dropped into army jargon" 21: fall or sink into a state of exhaustion or death; "shop til you drop" 22: grow worse; "Her condition deteriorated"; "Conditions in the slums degenerated"; "The discussion devolved into a shouting match" [syn: {devolve}, {deteriorate}, {drop}, {degenerate}] [ant: {convalesce}, {recover}, {recuperate}] 23: give birth; used for animals; "The cow dropped her calf this morning" From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: drop [drɔp] drip; drop

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.9344 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).