Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for drone (4 entries) (6.2857 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drone-, *drone*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Drone \Drone\, n. [OE. drane a dronebee, AS. dr[=a]n; akin to OS. dr[=a]n, OHG. treno, G. drohne, Dan. drone, cf. Gr. ? a kind of wasp, dial. Gr. ? drone. Prob. named fr. the droning sound. See {Drone}, v. i.] 1. (Zool.) The male of bees, esp. of the honeybee. It gathers no honey. See {Honeybee}. [1913 Webster] All with united force combine to drive The lazy drones from the laborious hive. --Dryden. [1913 Webster] 2. One who lives on the labors of others; a lazy, idle fellow; a sluggard. [1913 Webster] By living as a drone,to be an unprofitable and unworthy member of so noble and learned a society. -- Burton. [1913 Webster] 3. That which gives out a grave or monotonous tone or dull sound; as: (a) A drum. [Obs.] Halliwell. (b) The part of the bagpipe containing the two lowest tubes, which always sound the key note and the fifth. [1913 Webster] 4. A humming or deep murmuring sound. [1913 Webster] The monotonous drone of the wheel. --Longfellow. [1913 Webster] 5. (Mus.) A monotonous bass, as in a pastoral composition. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Drone \Drone\ (dr[=o]n), v. i. [imp. & p. p. {Droned}; p. pr. & vb. n. {Droning}.] [Cf. (for sense 1) D. dreunen, G. dr["o]hnen, Icel. drynja to roar, drynr a roaring, Sw. dr["o]na to bellow, drone, Dan. dr["o]ne, Goth. drunjus sound, Gr. ? dirge, ? to cry aloud, Skr. dhran to sound. Cf. {Drone}, n.] 1. To utter or make a low, dull, monotonous, humming or murmuring sound. [1913 Webster] Where the beetle wheels his droning flight. --T. Gray. [1913 Webster] 2. To love in idleness; to do nothing. "Race of droning kings." --Dryden. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: drone n 1: stingless male bee in a colony of social bees (especially honeybees) whose sole function is to mate with the queen 2: an unchanging intonation [syn: {monotone}, {drone}, {droning}] 3: someone who takes more time than necessary; someone who lags behind [syn: {dawdler}, {drone}, {laggard}, {lagger}, {trailer}, {poke}] 4: an aircraft without a pilot that is operated by remote control [syn: {drone}, {pilotless aircraft}, {radio- controlled aircraft}] 5: a pipe of the bagpipe that is tuned to produce a single continuous tone [syn: {drone}, {drone pipe}, {bourdon}] v 1: make a monotonous low dull sound; "The harmonium was droning on" 2: talk in a monotonous voice [syn: {drone}, {drone on}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: drone n. Ignorant sales or customer service personnel in computer or electronics superstores. Characterized by a lack of even superficial knowledge about the products they sell, yet possessed of the conviction that they are more competent than their hacker customers. Usage: ?That video board probably sucks, it was recommended by a drone at Fry's? In the year 2000, their natural habitats include Fry's Electronics, Best Buy, and CompUSA.

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  drone 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
drone
 • ส่งเสียงหึ่งๆ: ทำเสียงพึมพำ [Lex2]
 • เสียงต่ำๆ: เสียงพึมพำ [Lex2]
 • (โดรน) n. ผึ้งตัวผู้,กาฝาก,เครื่องบินไร้คนขับที่ควบคุมด้วยวิทยุทางไกล,เสียงหึ่ง ๆ คล้ายผึ้ง,ขลุ่ยที่มีเสียงต่ำ,การพูดเสียงต่ำ,เสียงพึมพำที่น่าเบื่อ,คนที่พูดเสียงที่น่าเบื่อ v. (ทำ) เสียงหึ่ง ๆ คล้ายผึ้ง,ขลุ่ยที่มีเสียงต่ำ,การพูดเสียงต่ำ,เสียงพึมพำที่น่าเบื่อ,ค [Hope]
 • (n) ภมร,ผึ้งตัวผู้,กาฝาก,เครื่องบินบังคับ [Nontri]
 • (vi) ทำเสียงอย่างผึ้ง,พูดพึมพำ [Nontri]
 • /D R OW1 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Dorne, Drohne, Droge, Krone, drohe

Similar FRENCH words suggested by aspell:
trône, trôné, dronte, trôner, trônes, trônés, drope, dropé, drôle, irone, prône, prôné, dorme, drontes, donne, donné, dôme, d'irone, trogne, troène, trônez, trônée, d'orme, d'orner, d'arôme, d'irones, t'orne, d'erroné

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.2857 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).