Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for drill (83 entries) (0.3691 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drill-, *drill*.
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

drill bit (n ) ดอกสว่าน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drill[N] การฝึกฝน, See also: การฝึกหัด, Syn. practice, rehearsal
drill[VT] เจาะ, See also: ขุด, Syn. perforate, jab, lanch, penetrate
drill[VT] ฝึกฝน, See also: หัด, ฝึก, ฝึกหัด, ฝึกปรือ
drill[N] สว่านไฟฟ้า, See also: เครื่องเจาะ
drill[N] เครื่องหว่านเมล็ดพืช
drill[N] ร่องที่ใช้หว่านพืช
drill[VT] หว่านพืช
drill[N] ผ้าฝ้ายหนาสำหรับตัดชุดทำงานหรือเครื่องแบบ
drill in[PHRV] พูดตอกย้ำ, See also: พร่ำสอน, Syn. hammer in
drill down[PHRV] เจาะลงไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
drillingการเจาะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
drilling fluidน้ำโคลนเจาะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
drilling mudโคลนเจาะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า drill **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
drillMr Smith drilled them in English pronunciation.
drillYou must have a drill in grammar.
drillWe had a fire drill yesterday.
drillThey intended to drill for oil.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drill(ดรีล) {drilled,drilling,drills} n. สว่าน,เครื่องเจาะ vt.,vi. เจาะไซ,ยิงทะลุ,ฝึกฝน. vi. เจาะรู,ฝึกฝน, See also: drillable adj. ดูdrill driller n., Syn. exercise,practice,bore,tteach
drilling(ดริล'ลิง) n. การเจาะ,ผู้เจาะ,การฝึกฝน,ผู้ฝึกฝน
drillmastern. ผู้ฝึกฝน,ครูฝึก,ทหารครูฝึก

English-Thai: Nontri Dictionary
drill(n) การฝึกฝน,สิ่ว,สว่าน,เครื่องเจาะ,เครื่องไข,ช่องว่างในเมล็ด
drill(vt) ฝึกฝน,ไช,เจาะรู,ยิงทะลุ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขุดเจาะ[V] drill, See also: bore, Syn. ขุด, เจาะ, Example: แหล่งที่พักขนาดใหญ่พากันขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อสูบน้ำขึ้นมาใช้ในกิจการของตน, Thai definition: ทำให้เป็นช่องเป็นรูลงไปใต้ดิน
สว่าน[N] drill, See also: gimlet, wimble, Example: ช่างไม้กำลังใช้สว่านเจาะกำแพงเพื่อแขวนตะปู, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องมือช่างไม้ปลายเป็นเกลียวแหลมสำหรับเจาะไช
การฝึกฝน[N] training, See also: drill, Syn. การฝึกหัด, การฝึกอบรม, Example: ทหารได้รับการฝึกฝนในการบินผาดโผน, Thai definition: การเพียรฝึก, การพยายามฝึก
การอบรม[N] training, See also: drill, Syn. การฝึกอบรม, การฝึกฝน, Example: ผู้ที่ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้
อบรม[V] train, See also: drill, tutor, coach, Example: บริษัทต้องอบรมโปรแกรมเมอร์ของตนให้มีความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือ, Thai definition: แนะนำชี้แจงให้เข้าใจในเรื่องที่ต้องการ
ฝึกซ้อม[V] practice, See also: drill, coach, Syn. ซ้อม, ฝึก, Example: เขากำหนดให้ทหารหน่วยต่างๆ ฝึกซ้อม โดยเน้นหนักไปทางการรบในป่าและบนภูเขา, Thai definition: ทำทดลองเพื่อให้ชำนาญหรือให้แน่นอน
ฝึกปรือ[V] drill, See also: be well-trained, be in constant drill, Syn. ฝึกฝน, Example: เราจะใช้โอกาสในการออกไปทำงานในช่วงแรกๆ เพื่อฝึกปรือ และทำงานในสิ่งที่เราอยากทำ, Thai definition: ฝึกให้ทำจนเป็น, หัดให้ทำจนดี
ฝึกหัด[V] drill, See also: practise, drill, exercise, Syn. ฝึก, Example: ทางโรงเรียนต้องประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักเรียนที่ต้องการเข้ามาฝึกหัดในโครงการ, Thai definition: ฝึกให้ชำนาญ, หัดให้ทำจนชำนาญ
วิธีฝึก[N] drill, See also: exercise, Example: ทางกองทัพมีวิธีฝึกที่ทันสมัยและมีคุณภาพมากว่าแต่ก่อน, Thai definition: กระบวนการเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนมีความชำนาญ
วินิต[V] train, See also: drill, practise, exercise, Syn. ฝึกหัด, อบรม, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบฝึกหัด[n.] (baēpfeukhat) EN: exercise ; practice ; drill   FR: exercice (scolaire) [m]
ไช[v.] (chai) EN: ream ; pierce ; bore ; drill ; perforate   FR: percer ; trouer ; perforer ; fouir
ฝึก[v.] (feuk) EN: practice ; drill ; train ; exercice   FR: exercer ; former ; entraîner ; instruire
ฝึกฝน[v.] (feukfon) EN: train ; practise ; drill   
ฝึกหัด[v.] (feukhat) EN: drill ; practice = practise (Am.) ; exercise   FR: entraîner ; former ; exercer
ฝึกซ้อม[v.] (feuksøm) EN: practice ; drill ; coach   FR: entraîner ; familiariser
ฝูงเครื่องบิน[n. exp.] (fūng khreūangbin) FR: escadrille [f] ; escadron [m]
หัด[n.] (hat) EN: practice ; train ; drill ; exercise   FR: entraîner ; former
เจาะ[n. exp.] (jǿ) EN: make a hole ; bore ; puncture ; perforate ; drill ; pierce ; punch a hole ; penetrate   FR: percer ; perforer ; forer ; poinçonner ; trouer
การฝึกฝน[n.] (kān feukfon) EN: training ; drill   

CMU English Pronouncing Dictionary
DRILL D R IH1 L
DRILLS D R IH1 L Z
DRILLED D R IH1 L D
DRILLER D R IH1 L ER0
DRILLBIT D R IH1 L B IH2 T
DRILLERS D R IH1 L ER0 Z
DRILLING D R IH1 L IH0 NG
DRILLING'S D R IH1 L IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drill (v) (d r i1 l)
drills (v) (d r i1 l z)
drilled (v) (d r i1 l d)
drilling (v) (d r i1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
操典[cao1 dian3, 操典] drill book [Add to Longdo]
操法[cao1 fa3, 操法] drill rules [Add to Longdo]
操练[cao1 lian4, 操練] drill; practice [Add to Longdo]
演练[yan3 lian4, 演練] drill; practice [Add to Longdo]
[lou2, 耬] drill for sowing grain [Add to Longdo]
训练[xun4 lian4, 訓練] drill; exercise; train; training [Add to Longdo]
钻探[zuan1 tan4, 鑽探] drilling [Add to Longdo]
钻探机[zuan1 tan4 ji1, 鑽探機] drilling machine [Add to Longdo]
钻眼[zuan1 yan3, 鑽眼] drill hole [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bohrer {m}drill; driller [Add to Longdo]
Bohrer {m}; Bohrgerät {n}; Bohrmaschine {f}drill [Add to Longdo]
Bohrerlehre {f}drill gauge [Add to Longdo]
Bohrfutter {n}drill chuck; chuck [Add to Longdo]
Bohrgestänge {n}drill pipe [Add to Longdo]
Bohrloch {n}drill hole; borehole; (drilled) well [Add to Longdo]
Bohrmaschine {f}drilling machine [Add to Longdo]
Bohrmeister {m}drillmaster [Add to Longdo]
Bohrprobe {f}drill test [Add to Longdo]
Bohrschablone {f} [techn.]drilling template [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Drill \Drill\, v. i. 1. To trickle. [Obs. or R.] --Sandys. [1913 Webster] 2. To sow in drills. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Drill \Drill\, v. t. [imp. & p. p. {Drilled}; p. pr. & vb. n. {Drilling}.] [D. drillen to bore, drill (soldiers); probably akin to AS. pyrlian, pyrelian, to pierce. See {Thrill}.] 1. To pierce or bore with a drill, or a with a drill; to perforate; as, to drill a hole into a rock; to drill a piece of metal. [1913 Webster] 2. To train in the military art; to exercise diligently, as soldiers, in military evolutions and exercises; hence, to instruct thoroughly in the rudiments of any art or branch of knowledge; to discipline. [1913 Webster] He [Frederic the Great] drilled his people, as he drilled his grenadiers. -- Macaulay. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Drill \Drill\, n. 1. A small trickling stream; a rill. [Obs.] [1913 Webster] Springs through the pleasant meadows pour their drills. --Sandys. [1913 Webster] 2. (Agr.) (a) An implement for making holes for sowing seed, and sometimes so formed as to contain seeds and drop them into the hole made. (b) A light furrow or channel made to put seed into sowing. (c) A row of seed sown in a furrow. [1913 Webster] Note: Drill is used adjectively, or as the first part of a compound; as, drill barrow or drill-barrow; drill husbandry; drill plow or drill-plow. [1913 Webster] {Drill barrow}, a wheeled implement for planting seed in drills. {Drill bow}, a small bow used for the purpose of rapidly turning a drill around which the bowstring takes a turn. {Drill harrow}, a harrow used for stirring the ground between rows, or drills. {Drill plow}, or {Drill plough}, a sort plow for sowing grain in drills. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Drill \Drill\, v. i. To practice an exercise or exercises; to train one's self. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Drill \Drill\, v. t. [Cf. {Trill} to trickle, {Trickle}, {Dribble}, and W. rhillio to put in a row, drill.] 1. To cause to flow in drills or rills or by trickling; to drain by trickling; as, waters drilled through a sandy stratum. [R.] --Thomson. [1913 Webster] 2. To sow, as seeds, by dribbling them along a furrow or in a row, like a trickling rill of water. [1913 Webster] 3. To entice; to allure from step; to decoy; -- with on. [Obs.] [1913 Webster] See drilled him on to five-fifty. -- Addison. [1913 Webster] 4. To cause to slip or waste away by degrees. [Obs.] [1913 Webster] This accident hath drilled away the whole summer. -- Swift. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Drill \Drill\, n. 1. An instrument with an edged or pointed end used for making holes in hard substances; strictly, a tool that cuts with its end, by revolving, as in drilling metals, or by a succession of blows, as in drilling stone; also, a drill press. [1913 Webster] 2. (Mil.) The act or exercise of training soldiers in the military art, as in the manual of arms, in the execution of evolutions, and the like; hence, diligent and strict instruction and exercise in the rudiments and methods of any business; a kind or method of military exercises; as, infantry drill; battalion drill; artillery drill. [1913 Webster] 3. Any exercise, physical or mental, enforced with regularity and by constant repetition; as, a severe drill in Latin grammar. [1913 Webster] 4. (Zool.) A marine gastropod, of several species, which kills oysters and other bivalves by drilling holes through the shell. The most destructive kind is {Urosalpinx cinerea}. [1913 Webster] {Bow drill}, {Breast drill}. See under {Bow}, {Breast}. {Cotter drill}, or {Traverse drill}, a machine tool for drilling slots. {Diamond drill}. See under {Diamond}. {Drill jig}. See under {Jig}. {Drill pin}, the pin in a lock which enters the hollow stem of the key. {Drill sergeant} (Mil.), a noncommissioned officer whose office it is to instruct soldiers as to their duties, and to train them to military exercises and evolutions. {Vertical drill}, a drill press. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Drill \Drill\, n. [Cf. {Mandrill}.] (Zool.) A large African baboon ({Cynocephalus leucoph[ae]us}). [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Drill \Drill\, n. [Usually in pl.] (Manuf.) Same as {Drilling}. [1913 Webster] {Imperial drill}, a linen fabric having two threads in the warp and three in the filling. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: drill n 1: a tool with a sharp point and cutting edges for making holes in hard materials (usually rotating rapidly or by repeated blows) 2: similar to the mandrill but smaller and less brightly colored [syn: {drill}, {Mandrillus leucophaeus}] 3: systematic training by multiple repetitions; "practice makes perfect" [syn: {exercise}, {practice}, {drill}, {practice session}, {recitation}] 4: (military) the training of soldiers to march (as in ceremonial parades) or to perform the manual of arms v 1: make a hole, especially with a pointed power or hand tool; "don't drill here, there's a gas pipe"; "drill a hole into the wall"; "drill for oil"; "carpenter bees are boring holes into the wall" [syn: {bore}, {drill}] 2: train in the military, e.g., in the use of weapons 3: learn by repetition; "We drilled French verbs every day"; "Pianists practice scales" [syn: {drill}, {exercise}, {practice}, {practise}] 4: teach by repetition 5: undergo military training or do military exercises

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.3691 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).