Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for draw (4 entries) (6.2314 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -draw-, *draw*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Draw \Draw\, v. i. 1. To pull; to exert strength in drawing anything; to have force to move anything by pulling; as, a horse draws well; the sails of a ship draw well. [1913 Webster] Note: A sail is said to draw when it is filled with wind. [1913 Webster] 2. To draw a liquid from some receptacle, as water from a well. [1913 Webster] The woman saith unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep. --John iv. 11. [1913 Webster] 3. To exert an attractive force; to act as an inducement or enticement. [1913 Webster] Keep a watch upon the particular bias of their minds, that it may not draw too much. --Addison. [1913 Webster] 4. (Med.) To have efficiency as an epispastic; to act as a sinapism; -- said of a blister, poultice, etc. [1913 Webster] 5. To have draught, as a chimney, flue, or the like; to furnish transmission to smoke, gases, etc. [1913 Webster] 6. To unsheathe a weapon, especially a sword. [1913 Webster] So soon as ever thou seest him, draw; and as thou drawest, swear horrible. --Shak. [1913 Webster] 7. To perform the act, or practice the art, of delineation; to sketch; to form figures or pictures. "Skill in drawing." --Locke. [1913 Webster] 8. To become contracted; to shrink. "To draw into less room." --Bacon. [1913 Webster] 9. To move; to come or go; literally, to draw one's self; -- with prepositions and adverbs; as, to draw away, to move off, esp. in racing, to get in front; to obtain the lead or increase it; to draw back, to retreat; to draw level, to move up even (with another); to come up to or overtake another; to draw off, to retire or retreat; to draw on, to advance; to draw up, to form in array; to draw near, draw nigh, or draw towards, to approach; to draw together, to come together, to collect. [1913 Webster] 10. To make a draft or written demand for payment of money deposited or due; -- usually with on or upon. [1913 Webster] You may draw on me for the expenses of your journey. --Jay. [1913 Webster] 11. To admit the action of pulling or dragging; to undergo draught; as, a carriage draws easily. [1913 Webster] 12. To sink in water; to require a depth for floating. "Greater hulks draw deep." --Shak. [1913 Webster] {To draw to a head}. (a) (Med.) To begin to suppurate; to ripen, as a boil. (b) Fig.: To ripen, to approach the time for action; as, the plot draws to a head. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Draw \Draw\, n. 1. The act of drawing; draught. [1913 Webster] 2. A lot or chance to be drawn. [1913 Webster] 3. the act of drawing a lot or chance. "The luck of the draw." [PJC] 3. A drawn game or battle, etc; a tied game; a tie. [Colloq.] [1913 Webster +PJC] 4. That part of a bridge which may be raised, swung round, or drawn aside; the movable part of a drawbridge. See the Note under {Drawbridge}. [U.S.] [1913 Webster] 5. The result of drawing, or state of being drawn; specif.: (a) A drawn battle, game, or the like. (b) The spin or twist imparted to a ball, or the like, by a drawing stroke. [Webster 1913 Suppl.] 6. That which is drawn or is subject to drawing. [Webster 1913 Suppl.] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: draw \draw\ (dr[add]), v. t. [imp. {Drew} (dr[udd]); p. p. {Drawn} (dr[add]n); p. pr. & vb. n. {Drawing}.] [OE. dra[yogh]en, drahen, draien, drawen, AS. dragan; akin to Icel. & Sw. draga, Dan. drage to draw, carry, and prob. to OS. dragan to bear, carry, D. dragen, G. tragen, Goth. dragan; cf. Skr. dhraj to move along, glide; and perh. akin to Skr. dhar to hold, bear. [root]73. Cf. 2d {Drag}, {Dray} a cart, 1st {Dredge}.] 1. To cause to move continuously by force applied in advance of the thing moved; to pull along; to haul; to drag; to cause to follow. [1913 Webster] He cast him down to ground, and all along Drew him through dirt and mire without remorse. --Spenser. [1913 Webster] He hastened to draw the stranger into a private room. --Sir W. Scott. [1913 Webster] Do not rich men oppress you, and draw you before the judgment seats? --James ii. 6. [1913 Webster] The arrow is now drawn to the head. --Atterbury. [1913 Webster] 2. To influence to move or tend toward one's self; to exercise an attracting force upon; to call towards itself; to attract; hence, to entice; to allure; to induce. [1913 Webster] The poet Did feign that Orpheus drew trees, stones, and floods. --Shak. [1913 Webster] All eyes you draw, and with the eyes the heart. --Dryden. [1913 Webster] 3. To cause to come out for one's use or benefit; to extract; to educe; to bring forth; as: (a) To bring or take out, or to let out, from some receptacle, as a stick or post from a hole, water from a cask or well, etc. [1913 Webster] The drew out the staves of the ark. --2 Chron. v. 9. [1913 Webster] Draw thee waters for the siege. --Nahum iii. 14. [1913 Webster] I opened the tumor by the point of a lancet without drawing one drop of blood. --Wiseman. (b) To pull from a sheath, as a sword. [1913 Webster] I will draw my sword, my hand shall destroy them. --Ex. xv. 9. (c) To extract; to force out; to elicit; to derive. [1913 Webster] Spirits, by distillations, may be drawn out of vegetable juices, which shall flame and fume of themselves. --Cheyne. [1913 Webster] Until you had drawn oaths from him. --Shak. (d) To obtain from some cause or origin; to infer from evidence or reasons; to deduce from premises; to derive. [1913 Webster] We do not draw the moral lessons we might from history. --Burke. (e) To take or procure from a place of deposit; to call for and receive from a fund, or the like; as, to draw money from a bank. (f) To take from a box or wheel, as a lottery ticket; to receive from a lottery by the drawing out of the numbers for prizes or blanks; hence, to obtain by good fortune; to win; to gain; as, he drew a prize. (g) To select by the drawing of lots. [1913 Webster] Provided magistracies were filled by men freely chosen or drawn. --Freeman. [1913 Webster] 4. To remove the contents of; as: (a) To drain by emptying; to suck dry. [1913 Webster] Sucking and drawing the breast dischargeth the milk as fast as it can generated. --Wiseman. (b) To extract the bowels of; to eviscerate; as, to draw a fowl; to hang, draw, and quarter a criminal. [1913 Webster] In private draw your poultry, clean your tripe. --King. [1913 Webster] 5. To take into the lungs; to inhale; to inspire; hence, also, to utter or produce by an inhalation; to heave. "Where I first drew air." --Milton. [1913 Webster] Drew, or seemed to draw, a dying groan. --Dryden. [1913 Webster] 6. To extend in length; to lengthen; to protract; to stretch; to extend, as a mass of metal into wire. [1913 Webster] How long her face is drawn! --Shak. [1913 Webster] And the huge Offa's dike which he drew from the mouth of Wye to that of Dee. --J. R. Green. [1913 Webster] 7. To run, extend, or produce, as a line on any surface; hence, also, to form by marking; to make by an instrument of delineation; to produce, as a sketch, figure, or picture. [1913 Webster] 8. To represent by lines drawn; to form a sketch or a picture of; to represent by a picture; to delineate; hence, to represent by words; to depict; to describe. [1913 Webster] A flattering painter who made it his care To draw men as they ought to be, not as they are. --Goldsmith. [1913 Webster] Can I, untouched, the fair one's passions move, Or thou draw beauty and not feel its power? --Prior. [1913 Webster] 9. To write in due form; to prepare a draught of; as, to draw a memorial, a deed, or bill of exchange. [1913 Webster] Clerk, draw a deed of gift. --Shak. [1913 Webster] 10. To require (so great a depth, as of water) for floating; -- said of a vessel; to sink so deep in (water); as, a ship draws ten feet of water. [1913 Webster] 11. To withdraw. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] Go wash thy face, and draw the action. --Shak. [1913 Webster] 12. To trace by scent; to track; -- a hunting term. [1913 Webster] 13. (Games) (a) (Cricket) To play (a short-length ball directed at the leg stump) with an inclined bat so as to deflect the ball between the legs and the wicket. (b) (Golf) To hit (the ball) with the toe of the club so that it is deflected toward the left. (c) (Billiards) To strike (the cue ball) below the center so as to give it a backward rotation which causes it to take a backward direction on striking another ball. (d) (Curling) To throw up (the stone) gently. [Webster 1913 Suppl.] 14. To leave (a contest) undecided; as, the battle or game was drawn. "Win, lose, or draw." [Webster 1913 Suppl. +PJC] Note: Draw, in most of its uses, retains some shade of its original sense, to pull, to move forward by the application of force in advance, or to extend in length, and usually expresses an action as gradual or continuous, and leisurely. We pour liquid quickly, but we draw it in a continued stream. We force compliance by threats, but we draw it by gradual prevalence. We may write a letter with haste, but we draw a bill with slow caution and regard to a precise form. We draw a bar of metal by continued beating. [1913 Webster] {To draw a bow}, to bend the bow by drawing the string for discharging the arrow. {To draw a cover}, to clear a cover of the game it contains. {To draw a curtain}, to cause a curtain to slide or move, either closing or unclosing. "Night draws the curtain, which the sun withdraws." --Herbert. {To draw a line}, to fix a limit or boundary. {To draw back}, to receive back, as duties on goods for exportation. {To draw breath}, to breathe. --Shak. {To draw cuts} or {To draw lots}. See under {Cut}, n. {To draw in}. (a) To bring or pull in; to collect. (b) To entice; to inveigle. {To draw interest}, to produce or gain interest. {To draw off}, to withdraw; to abstract. --Addison. {To draw on}, to bring on; to occasion; to cause. "War which either his negligence drew on, or his practices procured." --Hayward. {To draw (one) out}, to elicit cunningly the thoughts and feelings of another. {To draw out}, to stretch or extend; to protract; to spread out. -- "Wilt thou draw out thine anger to all generations?" --Ps. lxxxv. 5. "Linked sweetness long drawn out." --Milton. {To draw over}, to cause to come over, to induce to leave one part or side for the opposite one. {To draw the longbow}, to exaggerate; to tell preposterous tales. {To draw (one) to} or {To draw (one) on to} (something), to move, to incite, to induce. "How many actions most ridiculous hast thou been drawn to by thy fantasy?" --Shak. {To draw up}. (a) To compose in due form; to draught; to form in writing. (b) To arrange in order, as a body of troops; to array. "Drawn up in battle to receive the charge." --Dryden. Syn: To {Draw}, {Drag}. Usage: Draw differs from drag in this, that drag implies a natural inaptitude for drawing, or positive resistance; it is applied to things pulled or hauled along the ground, or moved with toil or difficulty. Draw is applied to all bodies moved by force in advance, whatever may be the degree of force; it commonly implies that some kind of aptitude or provision exists for drawing. Draw is the more general or generic term, and drag the more specific. We say, the horses draw a coach or wagon, but they drag it through mire; yet draw is properly used in both cases. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: draw n 1: a gully that is shallower than a ravine 2: an entertainer who attracts large audiences; "he was the biggest drawing card they had" [syn: {drawing card}, {draw}, {attraction}, {attractor}, {attracter}] 3: the finish of a contest in which the score is tied and the winner is undecided; "the game ended in a draw"; "their record was 3 wins, 6 losses and a tie" [syn: {draw}, {standoff}, {tie}] 4: anything (straws or pebbles etc.) taken or chosen at random; "the luck of the draw"; "they drew lots for it" [syn: {draw}, {lot}] 5: a playing card or cards dealt or taken from the pack; "he got a pair of kings in the draw" 6: a golf shot that curves to the left for a right-handed golfer; "he took lessons to cure his hooking" [syn: {hook}, {draw}, {hooking}] 7: (American football) the quarterback moves back as if to pass and then hands the ball to the fullback who is running toward the line of scrimmage [syn: {draw}, {draw play}] 8: poker in which a player can discard cards and receive substitutes from the dealer; "he played only draw and stud" [syn: {draw}, {draw poker}] 9: the act of drawing or hauling something; "the haul up the hill went very slowly" [syn: {draw}, {haul}, {haulage}] v 1: cause to move by pulling; "draw a wagon"; "pull a sled" [syn: {pull}, {draw}, {force}] [ant: {force}, {push}] 2: get or derive; "He drew great benefits from his membership in the association" [syn: {reap}, {draw}] 3: make a mark or lines on a surface; "draw a line"; "trace the outline of a figure in the sand" [syn: {trace}, {draw}, {line}, {describe}, {delineate}] 4: make, formulate, or derive in the mind; "I draw a line here"; "draw a conclusion"; "draw parallels"; "make an estimate"; "What do you make of his remarks?" [syn: {draw}, {make}] 5: bring, take, or pull out of a container or from under a cover; "draw a weapon"; "pull out a gun"; "The mugger pulled a knife on his victim" [syn: {draw}, {pull}, {pull out}, {get out}, {take out}] 6: represent by making a drawing of, as with a pencil, chalk, etc. on a surface; "She drew an elephant"; "Draw me a horse" 7: take liquid out of a container or well; "She drew water from the barrel" [syn: {draw}, {take out}] 8: give a description of; "He drew an elaborate plan of attack" [syn: {describe}, {depict}, {draw}] 9: select or take in from a given group or region; "The participants in the experiment were drawn from a representative population" 10: elicit responses, such as objections, criticism, applause, etc.; "The President's comments drew sharp criticism from the Republicans"; "The comedian drew a lot of laughter" 11: suck in or take (air); "draw a deep breath"; "draw on a cigarette" [syn: {puff}, {drag}, {draw}] 12: move or go steadily or gradually; "The ship drew near the shore" 13: remove (a commodity) from (a supply source); "She drew $2,000 from the account"; "The doctors drew medical supplies from the hospital's emergency bank" [syn: {withdraw}, {draw}, {take out}, {draw off}] [ant: {bank}, {deposit}] 14: choose at random; "draw a card"; "cast lots" [syn: {draw}, {cast}] 15: earn or achieve a base by being walked by the pitcher; "He drew a base on balls" [syn: {draw}, {get}] 16: bring or lead someone to a certain action or condition; "She was drawn to despair"; "The President refused to be drawn into delivering an ultimatum"; "The session was drawn to a close" 17: cause to flow; "The nurse drew blood" 18: write a legal document or paper; "The deed was drawn in the lawyer's office" 19: engage in drawing; "He spent the day drawing in the garden" 20: move or pull so as to cover or uncover something; "draw the shades"; "draw the curtains" 21: allow a draft; "This chimney draws very well" 22: require a specified depth for floating; "This boat draws 70 inches" 23: pull (a person) apart with four horses tied to his extremities, so as to execute him; "in the old days, people were drawn and quartered for certain crimes" [syn: {draw}, {quarter}, {draw and quarter}] 24: cause to move in a certain direction by exerting a force upon, either physically or in an abstract sense; "A declining dollar pulled down the export figures for the last quarter" [syn: {pull}, {draw}] 25: take in, also metaphorically; "The sponge absorbs water well"; "She drew strength from the minister's words" [syn: {absorb}, {suck}, {imbibe}, {soak up}, {sop up}, {suck up}, {draw}, {take in}, {take up}] 26: direct toward itself or oneself by means of some psychological power or physical attributes; "Her good looks attract the stares of many men"; "The ad pulled in many potential customers"; "This pianist pulls huge crowds"; "The store owner was happy that the ad drew in many new customers" [syn: {attract}, {pull}, {pull in}, {draw}, {draw in}] [ant: {beat back}, {drive}, {force back}, {push back}, {repel}, {repulse}] 27: thread on or as if on a string; "string pearls on a string"; "the child drew glass beads on a string"; "thread dried cranberries" [syn: {string}, {thread}, {draw}] 28: stretch back a bowstring (on an archer's bow); "The archers were drawing their bows" [syn: {pull back}, {draw}] 29: pass over, across, or through; "He ran his eyes over her body"; "She ran her fingers along the carved figurine"; "He drew her hair through his fingers" [syn: {guide}, {run}, {draw}, {pass}] 30: finish a game with an equal number of points, goals, etc.; "The teams drew a tie" [syn: {tie}, {draw}] 31: contract; "The material drew after it was washed in hot water" 32: reduce the diameter of (a wire or metal rod) by pulling it through a die; "draw wire" 33: steep; pass through a strainer; "draw pulp from the fruit" 34: remove the entrails of; "draw a chicken" [syn: {disembowel}, {eviscerate}, {draw}] 35: flatten, stretch, or mold metal or glass, by rolling or by pulling it through a die or by stretching; "draw steel" 36: cause to localize at one point; "Draw blood and pus"

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 6.2314 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).