Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for drape (47 entries) (0.5559 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drape-, *drape*.
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

drapery (n ) ม่านหินปูน, หินที่มีลักษณะคล้ายม่าน เกิดจากน้ำที่มีสารคาร์บอเนตสูงที่ไหลตามผนังที่เอียง หยดน้ำทีละหยดที่ไหลผ่านไปตามแนวเดิม เมื่อน้ำเกิดสูญเสียก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์จึงทำให้เกิดการตกตะกอนของแร่แคลไซต์มีลักษณะเป็นแผ่นบาง และมักจะโปร่งแสงงอกยาวขึ้นเรื่อยๆ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drape[VT] แขวน, See also: ห้อย, ประดับ, ใช้ผ้าตกแต่ง, Syn. dress, robe, hang, festoon, Ant. bare, denude undress
drape[N] ม่านประดับ, Syn. hang, set
drapery[N] ผ้าแขวน, See also: ผ้าม่าน, Syn. curtain, tapestry
drape in[PHRV] ห่อ (ด้วยผ้าผืนใหญ่)
drape over[PHRV] แขวนอยู่เหนือ
drape over[PHRV] วางส่วนของร่างกายบนหรือเหนือ
drape with[PHRV] คลุมด้วย (ผ้า, ธง หรืออื่นๆ)
drape round[PHRV] พันรอบ, See also: คลุม
drape round[PHRV] โอบแขนรอบ

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า drape **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
drapeThe white drapery does not blend with the black wall.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drape(เดรพ) {draped,draping,drapes} vt. สวมเสื้อผ้า,แต่งกาย,จัดเสื้อผ้า,จัดม่าน,แขวน. vi. แขวน,ประดับ,ตกแต่ง.n. ม่านประดับ,วิธีการแขวนม่านและสิ่งประดับ., See also: drapable,drapeable adj.
draper(เดร'เพอะ) n. พ่อค้าผัก,คนขายผ้า
drapery(เดร'เพอรี) n. ผ้าแขวน,ผ้าม่าน,ผ้าพับ,ผ้าหรือสิ่งทอทั้งหลาย,ร้านขายผ้า., See also: draperied adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
drape(vt) พับ,แต่งตัว,ประดับด้วยผ้า,สวมเสื้อผ้า,จัดเสื้อผ้า,จัดม่าน
drapery(n) ผ้าม่าน,ผ้าแขวน,ร้านขายผ้า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดอง[V] roll a monk's robe and put it on the shoulder, See also: drape a monk's robe to leave the right arm uncovered, Syn. ห่มดอง, Example: สาวกในสำนักธรรมกายเท่านั้นที่แต่งกายผูกผ้ารัดอกห่มครองหรือห่มดอง, Thai definition: วิธีห่มผ้าของภิกษุสามเณรอย่างหนึ่งโดยปิดบ่าซ้าย เปิดบ่าขวา เรียกว่า ห่มดอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบกธง[v. exp.] (bōk thong) EN: wave a flag   FR: agiter un drapeau ; brandir un drapeau
ชักธง[v. exp.] (chak thong) EN: raise a flag ; fly a flag ; hoist a flag   FR: hisser le drapeau ; hisser le pavillon ; pavoiser
ชักธงขึ้นเสา[v. exp.] (chak thong kheun sao) EN: raise a flag   FR: hisser le drapeau
เชือกชักธง[n. exp.] (cheūak chak thong) EN: halyard   FR: cordage servant à hisser un drapeau [m] ; drisse [f]
เสาธง[n. exp.] (sao thong) EN: flagstaff ; flagpole ; flagpost   FR: mât [m] ; hampe de drapeau [f]
ธง[n.] (thong) EN: flag ; standard ; banner ; pennant ; ensign ; colours   FR: drapeau [m] ; étendard [m] ; bannière [f] ; enseigne [f] (litt.) ; couleurs [fpl] ; pavillon [m]
ธงอเมริกัน[n. exp.] (thong Amerikan) EN: the Stars and Stripes   FR: drapeau américain [m]
ธงชาติ[n. exp.] (thong chāt) EN: national flag   FR: drapeau national [m]
ธงชาติไทย[n. exp.] (thong chāt thai) EN: Thai flag   FR: drapeau thaïlandais [m]
ธงแดง[n. prop.] (thong daēng) EN: red flag   FR: drapeau rouge [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DRAPE D R EY1 P
DRAPED D R EY1 P T
DRAPER D R EY1 P ER0
DRAPES D R EY1 P S
DRAPEAU D R AH0 P OW1
DRAPERY D R EY1 P ER0 IY0
DRAPERIES D R EY1 P ER0 IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drape (v) (d r ei1 p)
draped (v) (d r ei1 p t)
draper (n) (d r ei1 p @ r)
drapes (v) (d r ei1 p s)
drapers (n) (d r ei1 p @ z)
drapery (n) (d r ei1 p @ r ii)
draperies (n) (d r ei1 p @ r i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
帐帘[zhang4 lian2, 帳帘] drapery [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drapierung {f}drapery [Add to Longdo]
Schnittwaren {pl}; Vorhangstoffe {pl}draperies [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Drape \Drape\ (dr[=a]p), v. t. [imp. & p. p. {Draped}; p. pr. & vb. n. {Draping}.] [F. draper, fr. drap cloth. See 3d {Drab}.] 1. To cover or adorn with drapery or folds of cloth, or as with drapery; as, to drape a bust, a building, etc. [1913 Webster] The whole people were draped professionally. --De Quincey. [1913 Webster] These starry blossoms, [of the snow] pure and white, Soft falling, falling, through the night, Have draped the woods and mere. --Bungay. [1913 Webster] 2. To rail at; to banter. [Obs.] --Sir W. Temple. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Drape \Drape\, v. i. 1. To make cloth. [Obs.] --Bacon. [1913 Webster] 2. To design drapery, arrange its folds, etc., as for hangings, costumes, statues, etc. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: drape n 1: hanging cloth used as a blind (especially for a window) [syn: {curtain}, {drape}, {drapery}, {mantle}, {pall}] 2: the manner in which fabric hangs or falls; "she adjusted the drape of her skirt" 3: a sterile covering arranged over a patient's body during a medical examination or during surgery in order to reduce the possibility of contamination v 1: arrange in a particular way; "drape a cloth" 2: place casually; "The cat draped herself on the sofa" 3: cover as if with clothing; "the mountain was clothed in tropical trees" [syn: {clothe}, {cloak}, {drape}, {robe}] 4: cover or dress loosely with cloth; "drape the statue with a sheet"

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.5559 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).