Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for dragon (3 entries) (6.4916 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dragon-, *dragon*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: dragon \drag"on\ (dr[a^]g"[u^]n), n. [F. dragon, L. draco, fr. Gr. dra`kwn, prob. fr. de`rkesqai, dra`kein, to look (akin to Skr. dar[,c] to see), and so called from its terrible eyes. Cf. {Drake} a dragon, {Dragoon}.] 1. (Myth.) A fabulous animal, generally represented as a monstrous winged serpent or lizard, with a crested head and enormous claws, and regarded as very powerful and ferocious. [1913 Webster] The dragons which appear in early paintings and sculptures are invariably representations of a winged crocodile. --Fairholt. [1913 Webster] Note: In Scripture the term dragon refers to any great monster, whether of the land or sea, usually to some kind of serpent or reptile, sometimes to land serpents of a powerful and deadly kind. It is also applied metaphorically to Satan. [1913 Webster] Thou breakest the heads of the dragons in the waters. -- Ps. lxxiv. 13. [1913 Webster] Thou shalt tread upon the lion and adder; the young lion and the dragon shalt thou trample under feet. -- Ps. xci. 13. [1913 Webster] He laid hold on the dragon, that old serpent, which is the Devil and Satan, and bound him a thousand years. --Rev. xx. 2. [1913 Webster] 2. A fierce, violent person, esp. a woman. --Johnson. [1913 Webster] 3. (Astron.) A constellation of the northern hemisphere figured as a dragon; Draco. [1913 Webster] 4. A luminous exhalation from marshy grounds, seeming to move through the air as a winged serpent. [1913 Webster] 5. (Mil. Antiq.) A short musket hooked to a swivel attached to a soldier's belt; -- so called from a representation of a dragon's head at the muzzle. --Fairholt. [1913 Webster] 6. (Zool.) A small arboreal lizard of the genus Draco, of several species, found in the East Indies and Southern Asia. Five or six of the hind ribs, on each side, are prolonged and covered with weblike skin, forming a sort of wing. These prolongations aid them in making long leaps from tree to tree. Called also {flying lizard}. [1913 Webster] 7. (Zool.) A variety of carrier pigeon. [1913 Webster] 8. (Her.) A fabulous winged creature, sometimes borne as a charge in a coat of arms. [1913 Webster] Note: Dragon is often used adjectively, or in combination, in the sense of relating to, resembling, or characteristic of, a dragon. [1913 Webster] {Dragon arum} (Bot.), the name of several species of {Aris[ae]ma}, a genus of plants having a spathe and spadix. See {Dragon root}(below). {Dragon fish} (Zool.), the dragonet. {Dragon fly} (Zool.), any insect of the family {Libellulid[ae]}. They have finely formed, large and strongly reticulated wings, a large head with enormous eyes, and a long body; -- called also {mosquito hawks}. Their larv[ae] are aquatic and insectivorous. {Dragon root} (Bot.), an American aroid plant ({Aris[ae]ma Dracontium}); green dragon. {Dragon's blood}, a resinous substance obtained from the fruit of several species of {Calamus}, esp. from {Calamus Rotang} and {Calamus Draco}, growing in the East Indies. A substance known as dragon's blood is obtained by exudation from {Drac[ae]na Draco}; also from {Pterocarpus Draco}, a tree of the West Indies and South America. The color is red, or a dark brownish red, and it is used chiefly for coloring varnishes, marbles, etc. Called also {Cinnabar Gr[ae]corum}. {Dragon's head}. (a) (Bot.) A plant of several species of the genus {Dracocephalum}. They are perennial herbs closely allied to the common catnip. (b) (Astron.) The ascending node of a planet, indicated, chiefly in almanacs, by the symbol ?. The deviation from the ecliptic made by a planet in passing from one node to the other seems, according to the fancy of some, to make a figure like that of a dragon, whose belly is where there is the greatest latitude; the intersections representing the head and tail; -- from which resemblance the denomination arises. --Encyc. Brit. {Dragon shell} (Zool.), a species of limpet. {Dragon's skin}, fossil stems whose leaf scars somewhat resemble the scales of reptiles; -- a name used by miners and quarrymen. --Stormonth. {Dragon's tail} (Astron.), the descending node of a planet, indicated by the symbol ?. See {Dragon's head} (above). {Dragon's wort} (Bot.), a plant of the genus {Artemisia} ({Artemisia dracunculus}). {Dragon tree} (Bot.), a West African liliaceous tree ({Drac[ae]na Draco}), yielding one of the resins called dragon's blood. See {Drac[ae]na}. {Dragon water}, a medicinal remedy very popular in the earlier half of the 17th century. "Dragon water may do good upon him." --Randolph (1640). {Flying dragon}, a large meteoric fireball; a bolide. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: dragon n 1: a creature of Teutonic mythology; usually represented as breathing fire and having a reptilian body and sometimes wings [syn: {dragon}, {firedrake}] 2: a fiercely vigilant and unpleasant woman [syn: {dragon}, {tartar}] 3: a faint constellation twisting around the north celestial pole and lying between Ursa Major and Cepheus [syn: {Draco}, {Dragon}] 4: any of several small tropical Asian lizards capable of gliding by spreading winglike membranes on each side of the body [syn: {dragon}, {flying dragon}, {flying lizard}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: dragon n. [MIT] A program similar to a {daemon}, except that it is not invoked at all, but is instead used by the system to perform various secondary tasks. A typical example would be an accounting program, which keeps track of who is logged in, accumulates load-average statistics, etc. Under ITS, many terminals displayed a list of people logged in, where they were, what they were running, etc., along with some random picture (such as a unicorn, Snoopy, or the Enterprise), which was generated by the ?name dragon?. Usage: rare outside MIT ? under Unix and most other OSes this would be called a background demon or {daemon}. The best-known Unix example of a dragon is cron(1). At SAIL, they called this sort of thing a phantom.

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  dragon 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
dragon
 • ผู้หญิงที่เข้มงวด: คนที่ดุร้าย [Lex2]
 • มังกร: มังกรโคโมโด [Lex2]
 • (แดรก\'เกิน) n. มังกร,กิ้งก่า,คนที่ดุร้าย ###SW. dragonish adj. ดูdragon [Hope]
 • (n) มังกร,กิ้งก่า,ปู่โสมเฝ้าทรัพย์ [Nontri]
 • /D R AE1 G AH0 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Argon, Dragoner, Jargon, dran, drangen, Fragen, fragen, Radon, Wagon, davon, ragen, Diakon, Dragee, Dragée, Dramen, Drogen, Kragen, Oregon, Tragen, drögen, tragen, Drang, drang, Droge, dröge, Dorado, Ragout, Draht, Frage, Trafo, Lago, Prag, dato, ergo, Drama, Prado, drall, drauf

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.4916 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).